Zatrudnianie osób pozbawionych wolności odbywa się w trybie i na zasadach określonych w przepisach Kodeksu karnego wykonawczego.

Zatrudnianie osób pozbawionych wolności powinno mieć na celu przede wszystkim pozytywne oddziaływanie na ich postawy. Osiąganie zysku powinno być podporządkowane resocjalizacji.

Podstawa zatrudnienia

Skazanych zatrudnia się na przede wszystkim na podstawie skierowania do pracy albo umożliwia się im wykonywanie pracy zarobkowej w ramach umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy o dzieło, umowy o pracę nakładczą lub na innej podstawie prawnej - art. 121 § 2 k.k.w.

Zgodnie z art. 121§ 3 k.k.w. zatrudnienie skazanego następuje za zgodą i na warunkach określonych przez dyrektora zakładu karnego, zapewniających prawidłowy przebieg odbywania kary pozbawienia wolności. Zgoda na zatrudnienie może zostać cofnięta z uwagi na nieprzestrzeganie przez skazanego warunków zatrudnienia, a także z przyczyn związanych z funkcjonowaniem zakładu karnego.

Skazanego do zatrudnienia odpłatnego na rzecz przedsiębiorców pozawięziennych kieruje się w oparciu o umowę o zatrudnienie odpłatne skazanych lub porozumienie dotyczące warunków zatrudnienia skazanych zawarte pomiędzy dyrektorem jednostki penitencjarnej, a przedsiębiorcą.

Zatrudnienie w oparciu o skierowanie do zatrudnienia (decyzja dyrektora jednostki) eliminuje konieczność stosowania wobec zatrudnionych przepisów Kodeksu Pracy (oprócz działu X – przepisy bhp oraz o czasie pracy - dział VI) i pozostaje najkorzystniejszą formą zatrudnienia z punktu widzenia pracodawcy.

 

Kto jest uprawniony do zatrudnienia osadzonych?

W zakresie zatrudnienia odpłatnego:

 1. Osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą
 2. Spółdzielnie
 3. Spółki:
 • osobowe:
 • Spółka cywilna
 • Spółka jawna
 • Spółka kmandytowa
 • Spółka kmandytowo – akcyjna
 • Spółka partnerska
 • kapitałowe:
 • Spółka akcyjna
 • Spółka z graniczoną odpowiedzialnością
 • Przedsiębirstwa państwowe

 

W zakresie zatrudnienia nieodpłatnego zgodnie z Kodeksem Karnym Wykonawczym:

Art. 123 a § 1. Za prace porządkowe oraz pomocnicze wykonywane na rzecz jednostek organizacyjnych Służby Więziennej, a także za prace na cele społeczne na rzecz:

1) samorządu terytorialnego,

2) podmiotów, dla których organ gminy, powiatu lub województwa jest organem założycielskim,

3) państwowych lub samorządowych jednostek organizacyjnych,

4) spółek prawa handlowego z wyłącznym udziałem Skarbu Państwa lub gminy, powiatu lub województwa

– w wymiarze nieprzekraczającym 90 godzin miesięcznie, skazanemu nie przysługuje wynagrodzenie.

§ 2. Skazanemu, za jego pisemną zgodą lub na jego wniosek, dyrektor zakładu karnego może zezwolić na nieodpłatne zatrudnienie przy pracach, o których mowa w § 1, w wymiarze przekraczającym 90 godzin miesięcznie lub przy pracach na cele społeczne na rzecz podmiotów, o których mowa w art. 56 § 3, oraz innych organizacji pożytku publicznego.

 

art. 56 § 3

na rzecz instytucji lub organizacji reprezentujących społeczność lokalną oraz w placówkach oświatowo-wychowawczych, młodzieżowych ośrodkach wychowawczych, młodzieżowych ośrodkach socjoterapii, podmiotach leczniczych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej, fundacjach, stowarzyszeniach i innych instytucjach lub organizacjach użyteczności publicznej, niosących pomoc charytatywną, za ich zgodą.

art. 56 § 4

może być także wykonywana na rzecz innych podmiotów niż wymienione którym powierzono w dowolny sposób wykonywanie zadań własnych gminy, o których mowa w art. 7 ust. 1 pkt 1-3, 4-6 lub 7-15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej