Składka ZUS

  • Ubezpieczenie emerytalne
  • Ubezpieczenie rentowe
  • Ubezpieczenie wypadkowe – obowiązujące w danym zakładzie pracy

Dotychczasowe doświadczenia wskazują, że zatrudnianie skazanych przynosi wymierne korzyści dla zatrudniającego, a dla skazanych jest niezwykle istotną formą resocjalizacji. Kontrahenci oraz podmioty pozawięzienne zatrudniające osoby pozbawione wolności podkreślają duże zaangażowanie skazanych w wykonywaną pracę, ich fachowość oraz właściwą postawę w pracy.

 

Badania lekarskie

Wstępne, okresowe i kontrolne badania lekarskie przeprowadzane są na podstawie skierowania wydanego przez pracodawcę.

Badania przeprowadzane są na koszt pracodawcy.

 

Transportowanie osadzonych

W przypadku zaistnienia potrzeby transportowania zatrudnionych osób pozbawionych wolności z jednostek penitencjarnych do miejsca pracy oraz w drodze powrotnej przedsiębiorca/kontrahent jest odpowiedzialny za organizację transportu i pokrycie jego kosztów.

 

Wynagrodzenie za pracę

Zatrudnionemu skazanemu w pełnym wymiarze czasu pracy przysługuje co najmniej minimalne wynagrodzenie. Nie otrzymuje jednak całości wynagrodzenia z uwagi na należne potrącenia.

Skazanemu, w miarę możliwości zapewnia się świadczenie pracy. Zatrudnia się go na podstawie skierowania do pracy albo umożliwia wykonywanie pracy zarobkowej w ramach umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy o dzieło, umowy o pracę nakładczą lub na innej podstawie prawnej.

Zgodnie z art. 123§2 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny wykonawczy wynagrodzenie przysługujące skazanemu w pełnym wymiarze czasu pracy ustala się w sposób zapewniający osiągnięcie co najmniej minimalnego wynagrodzenia określonego na podstawie odrębnych przepisów, przy przepracowaniu pełnego miesięcznego wymiaru czasu pracy lub wykonaniu pełnej miesięcznej normy.

W razie zatrudnienia skazanego w niepełnym wymiarze czasu pracy najniższe wynagrodzenie ustala się w kwocie proporcjonalnej do liczby godzin zatrudnienia. Należne skazanemu wynagrodzenie brutto podlega obowiązkowym potrąceniom.

 

 

JAK ROZPOCZĄĆ WSPÓŁPRACĘ:

Zapraszamy wszystkich przedsiębiorców do nawiązania współpracy ze Służbą Więzienną w zakresie zatrudnienia osób pozbawionych wolności.

Jednostki penitencjarne lub ich oddziały zewnętrzne znajdują się w 172 lokalizacjach we wszystkich województwach w Polsce. Istnieje możliwość współpracy na poziomie regionalnym.

Krok po kroku- co należy zrobić aby zatrudnić osadzonego?

  • Wyszukaj na mapie Polski najbliżej położoną jednostkę penitencjarną w obszarze Twojego zainteresowania.
  • Wyślij do odpowiedniej jednostki zapytanie ofertowe podając podstawowe dane organizacji, którą reprezentujesz, zakres i czas planowanych prac, do których mogą zostać skierowani osadzeni, miejsce pracy, liczbę pracowników.
  • W razie dodatkowych pytań skontaktuj się z właściwym specjalistą we właściwym Okręgowym Inspektoracie Służby Więziennej.

 

Okręgowy Inspektorat SW w Bydgoszczy

Tel. 52 585 52 81

Okręgowy Inspektorat SW w Katowicach

Tel. 32 208 44 86; Tel. 32 208 44 19

Okręgowy Inspektorat SW w Koszalinie

Tel. 94 318 22 39; Tel. 94 318 23 44

Okręgowy Inspektorat SW w Krakowie

Tel. 12 630 13 44; Tel. 12 630 11 98

Okręgowy Inspektorat SW w Lublinie

Tel. 81 710 45 93

Okręgowy Inspektorat SW w Łodzi

Tel. 42 675 00 05

Okręgowy Inspektorat SW w Olsztynie

Tel. 89 524 87 72

Okręgowy Inspektorat SW w Opolu

Tel. 77 549 22 36

Okręgowy Inspektorat SW w Poznaniu

Tel. 61 856 82 86; Tel. 61 856 83 96

Okręgowy Inspektorat SW w Rzeszowie

Tel. 17 858 07 68

Okręgowy Inspektorat SW w Warszawie

Tel. 22 640 82 92; Tel. 22 640 82 96

Centralny Zarząd Służby Więziennej

Biuro Penitencjarne

Tel. 22 640 85 76; Tel. 22 640 84 14

Tel. 22 640 82 21; +48 519 034 413

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej