Deklaracja Dostępności dla strony internetowej https://www.sw.gov.pl/jednostka/zaklad-karny-we-wronkach

Zakład Karny we Wronkach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strona internetowa Służby Więziennej Jednostka Zakład Karny we Wronkach.

 • Data publikacji strony internetowej: 2016.01.01
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2023.12.19

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Filmy nie posiadają opisów dla osób z niedosłyszących i niesłyszących.

Na stronie działają skróty klawiaturowe.

Zdjęcia nie posiadają opisu alternatywnego dla osób niedowidzących i niewidzących.

Filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

Zdjęcia zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej, brak możliwości zastosowania rozwiązań, Jednostka jest użytkownikiem strony a nie jej administratorem, zgłoszono do jednostki nadrzędnej.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-02-09.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest st. chor. Damian Rysmanowski, damian.rysmanowski@sw.gov.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 672545032. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich

Dostępność architektoniczna

Wejście na teren jednostki Zakład Karny we Wronkach znajduje się przy ulicy Partyzantów 1, 64-510 Wronki. Przed Zakładem znajduje się parking z jednym miejscem dla osoby z niepełnosprawnością po lewej stronie od wejścia. Wejście znajduje się na parterze, pierwsze drzwi po lewej stronie prowadzą do pomieszczenia biura przepustek. Na wprost drzwi wejściowych znajduje się poczekalnia z toaletą dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych. Na biurze przepustek dokonywana jest weryfikacja dokumentów i zgody na wejście na teren jednostki. W pomieszczeniu znajdują się szafki depozytowe na telefony i rzeczy, które nie mogą zostać wniesione na teren jednostki. Petent zobowiązany jest do przejścia kontroli, za pomocą bramki i urządzenia do prześwietlania bagażu oraz ręcznych wykrywaczy przedmiotów metalowych. Przejście następuje drogą na której znajdują się zabezpieczenia techniczno - ochronne. Po przejściu biura przepustek na teren jednostki należy zejść ze stopnia na plac-znajduje się tam podjazd dla osoby z niepełnosprawnością. Aby udać się do miejsca udzielania widzeń z osadzonymi należy przemieścić się po linii prostej do pawilonu administracji przyległego do pawilonów mieszkalnych, znajduje się tam jeden stopień i podjazd dla osób ze szczególnymi potrzebami. Budynek kasy zakładu znajduje się na prawo od wejścia do jednostki, wejście do budynku ma dwa stopnie brak dostępu alternatywnego. Na terenie Zakładu Karnego obowiązuje poruszanie się w asyście funkcjonariusza z uwagi system ochrony obiektu. Istnieje możliwość przemieszania się z psem asystującym. Istnieje możliwość skorzystnaia z tłumacza języka migowego. Na wprost w biurze przepustek znajduje się toaleta dla osób ze szczególnymi potrzebami. W biurze przepustek dostępna jest pętla indukcyjna poprawiająca skuteczność aparatów słuchowych poprzez selekcjonowanie wymagających wzmocnienia informacji.

Dostępność architektoniczna

Wejście na teren jednostki Zakład Karny we Wronkach Oddział Zewnętrzny Szamotuły znajduje się przy ulicy Aleja 1 maja 5, 64-500 Szamotuły. Przed Oddziałem znajduje się parking, obecnie z uwagi na trwające prace inwestycyjne nie zostało wydzielone miejsce dla niepełnosprawnych. Wejście znajduje się na parterze, pierwsze drzwi po prawej stronie prowadzą do pomieszczenia biura przepustek-z uwagi na infrastrukturę wejście jest częściowo dostępne dla osób ze szczególnymi potrzebami istnieje możliwość wejścia przez bramę główną. Petent zobowiązany jest do przejścia kontroli np. za pomocą bramki i urządzenia do prześwietlania bagażu oraz ręcznych wykrywaczy przedmiotów metalowych. Przejście na miejsce widzeń odbywa się w asyście. Istnieje możliwość przemieszania się z psem asystującym. Istnieje możliwość skorzystania z tłumacza języka migowego. Na wprost w biurze przepustek znajduje się toaleta dla osób ze szczególnymi potrzebami. W biurze przepustek dostępna jest pętla indukcyjna poprawiająca skuteczność aparatów słuchowych poprzez selekcjonowanie wymagających wzmocnienia informacji.

Koordynator dostępności

Koordynator dostępności odpowiada między innymi za wsparcie osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do usług świadczonych przez Zakład Karny we Wronkach oraz monitorowanie zapewnienia przez tą jednostkę dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. Ponadto koordynator sporządza plan działania na rzecz poprawy zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w Zakładzie Karnym we Wronkach. Z koordynatorem można kontaktować się w wyżej wymienionych sprawach.

Koordynator dostępności-zespół

st. chor. Damian Rysmanowski

e-mail: damian.rysmanowski@sw.gov.pl

telefon: +48 67 25 45 032

ppor. Łukasz Pajor

e-mail: lukasz.pajor@sw.gov.pl

telefon: +48 67 25 49 657

st. szer. Maciej Łaniecki

e-mail: maciej.laniecki@sw.gov.pl

telefon: 67 254 50 78

kpt. Krzysztof Biniak

e-mail: krzysztof.biniak@sw.gov.pl

telefon: +48 67 2545034

chor. Paweł Morawiec

e-mail: pawel.morawiec@sw.gov.pl

telefon: +48 67 2545054

mł. chor. Marta Brończyk

e-mail: marta.bronczyk@sw.gov.pl

telefon: +48 67 2549632

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami

Dla osób z utrudnieniami w komunikowaniu

 

Informacje dla osób doświadczających trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się.
Osoby z utrudnieniami w komunikowaniu się mogą uzyskać informacje z zakresu działalności Zakładu Karnego we Wronkach:

• osobiście w poniedziałki w godzinach 8:00 – 17:00 od wtorku do piątku w godzinach 8:00 do 15:00 w siedzibie Zakładu Karnego we Wronkach tj. Wronki, ul Partyzantów 1;
• telefonicznie, od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 15:00 pod numerem telefonu: 67 25 45 000;
• za pośrednictwem faxu pod numerem: 67 25 45 015;
• pocztą elektroniczną pod adresem: zk_wronki@sw.gov.pl;
• za pośrednictwem strony internetowej https://www.sw.gov.pl/jednostka/zaklad-karny-we-wronkach.

Osoby posługujące się językiem PJM (Polski Język Migowy), SJM (System Językowo-Migowy), SKOGN (System Komunikacji Osób Głucho-Niewidomych) proszone są o wcześniejsze uzgodnienie terminu spotkania.

 

Dojazd do Zakładu Karnego we Wronkach:

Zakład Karny we Wronkach znajduje się przy ulicy Partyzantów 1 we Wronkach. W odległości 700 m od obiektu znajduje się dworzec kolejowy, będący jedną ze stacji kolejowych linii nr 351 Poznań Główny – Szczecin Główny.

Zapewnienie dostępności cyfrowej

Zgodnie z art.18 ust.1 ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz.848) każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej albo o jego udostępnienie za pomocą alternatywnego sposobu dostępu.

Żądanie powinno zawierać:

 1. dane kontaktowe osoby występującej z żądaniem;

 2. wskazanie strony internetowej, która ma być dostępna cyfrowo;

 3. wskazanie sposobu kontaktu z osobą występującą z żądaniem;

 4. wskazanie alternatywnego sposobu dostępu, jeśli dotyczy.

Podmiot publiczny realizuje żądanie zapewnienia dostępności strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeśli zapewnienie dostępności cyfrowej nie może nastąpić w ww. terminie, podmiot powiadamia osobę występującą z żądaniem o przyczynach opóźnienia oraz terminie w jakim zapewni dostępność, jednak termin nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.

Podmiot publiczny odmawia zapewnienia dostępności cyfrowej jeśli będzie to mogło naruszyć integralność lub wiarygodność przekazywanych informacji. Jeśli podmiot publiczny nie jest w stanie zapewnić dostępności, powiadamia osobę występującą z żądaniem o przyczynach zaistniałej sytuacji i wskazuje alternatywny sposób dostępu do tego elementu.

W przypadku odmowy zapewnienia dostępności cyfrowej wskazanej w żądaniu, albo w przypadku odmowy skorzystania z alternatywnego sposobu dostępu - osoba zgłaszająca żądanie ma prawo złożyć do podmiotu publicznego skargi. Do rozpatrywania skargi w sprawach zapewnienia dostępności cyfrowej stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735).

Zapewnienie dostępności architektonicznej lub informacyjno - komunikacyjnej

Każdy, bez konieczności wykazania interesu prawnego lub faktycznego, ma prawo poinformować podmiot publiczny o braku dostępności architektonicznej lub informacyjno - komunikacyjnej.

Zgodnie z art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1062) osoba ze szczególnymi potrzebami lub jej przedstawiciel ustawowy, po wykazaniu interesu faktycznego, ma prawo wystąpić z wnioskiem o zapewnienie dostępności architektonicznej lub informacyjno - komunikacyjnej, zwanym dalej ,,wnioskiem o zapewnienie dostępności" (wzór - Załącznik nr 1).

Wniosek o zapewnienie dostępności powinien zawierać:

 1. dane kontaktowe wnioskodawcy,

 2. wskazanie bariery utrudniającej lub uniemożliwiającej dostępność w zakresie architektonicznym lub informacyjno - komunikacyjnym,

 3. wskazanie sposobu kontaktu z wnioskodawcą,

 4. wskazanie preferowanego sposobu zapewnienia dostępności, jeżeli dotyczy.

Podmiot publiczny realizuje zapewnienie dostępności w zakresie określonym we wniosku bez zbędnej zwłoki nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot powiadamia wnioskodawcę o przyczynach opóźnienia i wskazuje nowy termin nie dłuższy niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku o zapewnienie dostępności.

Gdy zapewnienie dostępności w zakresie określonym we wniosku o zapewnienie dostępności jest niemożliwe lub znacznie utrudnione , podmiot publiczny niezwłocznie zawiadamia wnioskodawcę o braku możliwości zapewnienia dostępności i zapewnia dostęp alternatywny.

Wniosek o zapewnienie dostępności architektonicznej lub informacyjno - komunikacyjnej można:

 • złożyć osobiście w Zakładzie Karnym we Wronkach, Oddział Zewnętrzny w Szamotułach biuro przepustek-interesanci zewnętrzni, wychowawcy-osoby pozbawione wolności lub tymczasowo aresztowane

 • wysłać pocztą na adres: Zakład Karny we Wronkach, ul. Partyzantów 1, 64-510 Wronki

 • wysłać drogą elektroniczną na adres: zk_wronki@sw.gov.pl

W przypadku niezapewnienia dostępności, wnioskodawcy służy prawo złożenia skargi na brak dostępności. Skargę wnosi się do Prezesa Zarządu PFRON, w terminie 30 dni, zgodnie z zapisami art. 32 ustawy o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej