Deklaracja dostępności dla strony internetowej https://sw.gov.pl/jednostka/zaklad-karny-we-wloclawku

Deklaracja dostępności dla strony internetowej https://sw.gov.pl/jednostka/zaklad-karny-we-wloclawku

Zakład Karny we Włocławku zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do podstrony internetowej Służby Więziennej.

Data publikacji strony internetowej: 15.04.2010 r.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 09.01.2017 r.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.
Nie wszystkie filmy posiadają opis dla osób niedosłyszących i niesłyszących.
Na stronie działają skróty klawiaturowe.
Nie wszystkie zdjęcia posiadają opis alternatywny dla osób niedowidzących i niewidzących.

Data sporządzenia oświadczenia: 31.03.2022 r.
Oświadczenie sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Data ostatniego przeglądu oświadczenia: 12.09.2022 r.

 

INFORMACJE ZWROTNE I DANE KONTAKTOWE

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: zk_wloclawek@sw.gov.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 54 235 03 00. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Strona Rzecznika Praw Obywatelskich

DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA

Dojazd do Zakładu Karnego we Włocławku:

Zakład Karny we Włocławku znajduje się przy ulicy Bartnickiej 10.

Dojazd jest możliwy komunikacją miejską: autobus linii 11, 17. Przy Zakładzie Karnym we Włocławku znajduje się wydzielone miejsce parkingowe.

Na terenie Zakładu Karnego we Włocławku istnieje możliwość przemieszczania się z psem asystującym. Osoby posługujące się językiem PJM (Polski Język Migowy), SJM (System Językowo-Migowy), SKOGN (System Komunikacji Osób Głucho-Niewidomych) proszone są o wcześniejsze uzgodnienie terminu spotkania.

Ponadto w dni robocze w godz. 8:00 - 16:00 istnieje możliwość skorzystania z internetowego tłumaczenia jezyka migowego dostępnego pod adresem: http://tlumacz.migam.org/centralny-zarząd-służby-więziennej.

Deklaracja dostępności dla tej strony www.

Deklaracja dostępności - plik audio dla osób słabo widzących Rozmiar: 2.3 MB
Deklaracja dostępności - tekst odczytywany maszynowo Rozmiar: 3.7 kB
Deklaracja dostępności w formacie pdf Rozmiar: 43.9 kB
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej