Deklaracja dostępności

Stan dostępności cyfrowej

Strona internetowa Zakładu Karnego w Uhercach Mineralnych jest częścią portalu internetowego Służby Więziennej. Zakład Karny w Uhercach Mineralnych nie jest właścicielem strony internetowej, a zobowiązany jest wyłącznie do uzupełniania treści w ściśle ograniczonym zakresie (dotyczacych wyłącznie działalności Zakładu Karnego w Uhercach Mineralnych). Zakład Karny w Uhercach Mineralnych zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Deklaracja dostępności dotyczy strony internetowej Zakładu Karnego

w Uhercach Mineralnych, która jest częścią portalu internetowego Służby Więziennej.

Data publikacji strony internetowej SW: 2016-01-01

Data ostatniej istotnej aktualizacji SW: 2018-01-01

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Filmy nie posiadają opisu dla osób niedosłyszących i niesłyszących.

Na stronie działają skróty klawiaturowe.

Nie wszystkie zdjęcia posiadają opis alternatywny dla osób niedowidzących i niewidzących.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-07-30.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.


DOSTĘPNOŚĆARCHITEKTONICZNA

Dojazd do Zakładu Karnego w Uhercach Mineralnych:
Budynek Zakładu Karnego w Uhercach Mineralnych znajduje się pod adresem: Uherce Mineralne 153 w sąsiedztwie Kościoła i Szkoły Podstawowej. Na parkingu naprzeciwko wejścia do budynku brak wydzielonego i oznakowanego miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych. Na terenie Zakładu Karnego w Uhercach Mineralnych z uwagi system ochrony obiektu obowiązuje poruszanie się w asyście funkcjonariusza. Istnieje możliwość przemieszczania się z psem asystującym. Budynek bramy głównej nie jest dostosowany do potrzeb osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Ogólno dostepne dla odwiedzających budynki nie posiadają toalet przystosowanych dla osób z niepełnosprawnościami. W budynkach nie ma pętli indukcyjnych i nie można skorzystać z tłumacza polskiego języka migowego (PJM) online - usługa nie jest dostępna.

Osoby posługujące się językiem PJM (Polski Język Migowy), SJM (System Językowo-Migowy), SKOGN (System Komunikacji Osób Głucho-Niewidomych) oraz osoby z niepełnosprawnością ruchową proszone są o telefoniczne lub za pomocą poczty elektronicznej  wcześniejsze uzgodnienie terminu spotkania.


APLIKACJE MOBILNE

Zakład Karny w Uhercach Mineralnych nie udostępnia aplikacji mobilnych.

 

INFORMACJE ZWROTNE I DANE KONTAKTOWE

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest por. Krzysztof Słabik, krzysztof.slabik@sw.gov.pl . Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 134657864. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej, elementu strony internetowej lub aplikacji mobilnej do Podkarpackiego Oddziału Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych https://www.pfron.org.pl/o-funduszu/struktura-organizacyjna/oddzialy-funduszu/oddzial-podkarpacki/

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich https://www.rpo.gov.pl/pl

Informacje dodatkowe

Zakład Karny w Uhercach Mineralnych jest w trakcie działań zmierzających do osiągnięcia minimalnych wymagań służących zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

 

Informacje dla osób doświadczających trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się.

Osoby z utrudnieniami w komunikowaniu się mogą uzyskać informacje z zakresu działalności Zakładu Karnego w Uhercach Mineralnych:

osobiście, od poniedziałku do piątku w siedzibie zakładu karnego ;

telefonicznie, od poniedziałku do piątku pod numerem telefonu 13 4608850;

za pośrednictwem faxu pod numerem 13 461 84 00;

pocztą elektroniczną pod adresem zk_uherce@sw.gov.pl ;

za pośrednictwem strony internetowej www.sw.gov.pl (zgodna z wymaganiami WCAG 2.0);

zapoznając się z plikami audio umieszczonymi poniżej.

Osoby posługujące się językiem PJM (Polski Język Migowy), SJM (System Językowo-Migowy), SKOGN (System Komunikacji Osób Głucho-Niewidomych) proszone są o wcześniejsze uzgodnienie terminu spotkania.

/assets/22/80/66/b71394cd4f0a2742bd0470590d352d76ed2bb969.mp3

/assets/22/00/40/16db0e0f457395f02e44bcf6e2b1c5a5edbf67e1.mp3

/assets/78/89/16/de13153f680a354a2fa21d7523400b7ba0598830.mp3

/assets/01/91/52/9ff0eba2b7c631b636d0a67e904a1fb3c9197457.mp3

/assets/10/72/68/f9c6d6a979687add76358abde312bb920c9fc6d7.mp3

/assets/98/27/31/8326b73e1fa245c481e4b3ecfd40798b46f9bd1e.mp3

/assets/42/08/20/a091e6956dc82aa6d897e7532acb1b5b5bbbd55b.mp3

/assets/14/03/80/733b829d01a970962d4b5f6c944185a29e594297.mp3

/assets/32/24/64/f9eeabee380e7f50827c33fdd57d3e2221b9c04e.mp3

/assets/92/30/59/ca5bae6550bc758bcfb7e8d5e014c05dcfda1201.mp3

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej