Koordynator ds. dostępności 

chor. Paweł Doroż

tel. 14 623 56 40

email: pawel.doroz@sw.gov.pl

Deklaracja dostępności

Strona internetowa Zakładu Karnego w Tarnowie jest częścią portalu internetowego Służby Więziennej. Zakład Karny w Tarnowie nie jest właścicielem strony internetowej,  a zobowiązany jest wyłącznie do uzupełniana treści w ściśle ograniczonym zakresie (dotyczących wyłącznie działalności własnej). Zakład Karny w Tarnowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych  i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Deklaracja dostępności dotyczy strony internetowej Zakładu Karnego w Tarnowie, która jest częścią portalu internetowego Służby Więziennej.

Data publikacji strony internetowej: 2016.01.01

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2018.06.01

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 

Filmy nie posiadają opisu dla osób niedosłyszących i niesłyszących.

 

Na stronie działają skróty klawiaturowe.

 

Nie wszystkie zdjęcia posiadają opis alternatywny dla osób niedowidzących i niewidzących.

 

Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-07-30.

 

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest    chor. Paweł Doroż, pawel.doroz@sw.gov.pl . Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu  14 6235640. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

 

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej, elementu strony internetowej lub aplikacji mobilnej do Małopolskiego Oddziału  Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

https://www.pfron.org.pl/o-funduszu/struktura-organizacyjna/oddzialy-funduszu/oddzial-malopolski/

 

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich https://www.rpo.gov.pl/pl

 

 

Dostępność architektoniczna

 

Dojazd do Zakładu Karnego w Tarnowie:

 

Budynek Zakładu Karnego w Tarnowie znajduje się przy ulicy Konarskiego 2, w pobliżu przystanku komunikacji miejskiej (Konarskiego Sąd). Na parkingu naprzeciwko zakładu karnego znajduje się wydzielone i oznakowane miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

 

Na terenie Zakładu Karnego w Tarnowie obowiązuje poruszanie się w asyście funkcjonariusza, który zapewnia bezpieczeństwo i pomoc podczas pobytu na terenie jednostki. Istnieje możliwość przemieszczania się z psem asystującym. Do budynku administracji prowadzi wejście od ulicy Konarskiego. W biurze przepustek funkcjonuje winda schodowa. Przy wejściu budynek posiada instalację przyzywową (domofon) w celu ułatwienia skontaktowania się z funkcjonariuszem pełniącym służbę w biurze przepustek. Obiekt nie jest dostosowany do potrzeb osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. niepełnosprawnościami. Budynek posiada parter oraz dwa piętra. Na parter prowadzą schody, które można pokonać  pieszo lub przy użyciu windy schodowej. Na piętra dostać się można pieszo schodami. Budynek nie posiada toalety dla osób z niepełnosprawnościami.

 

W budynku nie ma pętli indukcyjnych. W obiekcie nie można skorzystać z tłumacza polskiego języka migowego (PJM) online - usługa nie jest dostępna.

 

Osoby posługujące się językiem PJM (Polski Język Migowy), SJM (System Językowo-Migowy), SKOGN (System Komunikacji Osób Głucho-Niewidomych) proszone są o wcześniejsze uzgodnienie terminu spotkania.

 

Po wcześniejszym umówieniu się telefonicznym lub za pomocą poczty elektronicznej istnieje możliwość załatwienia spraw w specjalnie wydzielonym pomieszczeniu na parterze budynku, bez konieczności przemieszczania się między jego kondygnacjami.

 

Aplikacje mobilne

 

Zakład Karny w Tarnowie nie udostępnia aplikacji mobilnych.

 

Informacje dodatkowe

Zakład Karny w Tarnowie jest w trakcie działań zmierzających do osiągnięcia minimalnych wymagań służących zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej