Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) informuję, iż:

Administratorem Danych Osobowych w Zakładzie Karnym w Siedlcach jest Dyrektor Zakładu Karnego w Siedlcach

ul. Piłsudskiego 47, 08-110 Siedlce

tel. 25 785 13 00

e-mail: zk_siedlce@sw.gov.pl

Inspektorem Ochrony Danych w Zakładzie Karnym w Siedlcach jest:

mł. chor. Arleta Gałach

ul. Piłsudskiego 47, 08-110 Siedlce

tel. 25 785 14 08

e-mail: iod_zk_siedlce@sw.gov.pl

Dane osobowe przetwarzane będą w celu legitymowania osób ubiegających
się o wstęp na teren Zakładu Karnego w Siedlcach,
na podstawie art. 6 ust 1 pkt c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO)

Przekazane do przetwarzania dane osobowe będą przechowywane przez okres

- 5 lat- zgodnie z nadaną kategorią archiwalną - informacje zapisane w książce ruchu osób i pojazdów (widzenia, interesanci, biuro przepustek)

- dokument tożsamości zwracany po opuszczeniu jednostki organizacyjnej, wówczas kończy się przetwarzanie pozostałych danych dostępnych w dokumencie tożsamości.

Administrator Danych Osobowych respektuje prawa osoby, której dane dotyczą do:

- dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania,

- usunięcia, ograniczenia przetwarzania,

- prawo do przenoszenia danych,

- prawo wniesienia sprzeciwu.

Osoba, której dane dotyczą ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO);

Podanie przez osobę, której dane dotyczą danych osobowych jest wymogiem ustawowym, wynikającym z art. 18 ustawy o Służbie Więziennej.

Konsekwencją niepodania niezbędnych danych osobowych będzie odmowa wstępu na teren Zakładu Karnego w Siedlcach.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej