Deklaracja Dostępności dla strony internetowej https://www.sw.gov.pl/jednostka/zaklad-karny-w-siedlcach

Zakład Karny w Siedlcach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Służby Więziennej.

Data publikacji strony internetowej: 2016-01-01
Data ostatniej istotnej aktualizacji:  2018-01-01

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.
Na stronie działają skróty klawiaturowe.
Oświadczenie sporządzono dnia: 2022-08-29.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.
 

INFORMACJE ZWROTNE I DANE KONTAKTOWE

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt zk_siedlce@sw.gov.pl.
Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 25 785 13 00. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich

DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA
Dojazd do Zakładu Karnego w Siedlcach:

Budynki Zakładu Karnego w Siedlcach znajdują się przy ul. Piłsudskiego 47.

Dojazd do Zakładu Karnego możliwy jest autobusem miejskim - przystanek znajduje się naprzeciwko Zakładu Karnego (po drugiej stronie ulicy) lub pociągiem- stacja PKP znajduje się 800 m od Zakładu Karnego.

Do jednostki penitencjarnej prowadzi ogólnie dostępna, przestrzennie wydzielona trasa piesza, po której swobodnie może poruszać się osoba ze szczególnymi potrzebami.

Do budynku administracji Zakładu Karnego w Siedlcach od ulicy Piłsudskiego prowadzi jedno wejście. Obiekt nie jest dostosowany do potrzeb osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Przed budynkiem wyznaczono miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych. Budynek posiada parter oraz dwa piętra. Na parter i piętra prowadzą schody, które można pokonać tylko pieszo. W budynku nie ma windy. Po wcześniejszym umówieniu się telefonicznym lub za pomocą poczty elektronicznej istnieje możliwość załatwienia spraw w wyznaczonym pomieszczeniu w budynku administracji. Zakład Karny zapewni dostęp alternatywny w zakresie pokonania barier architektonicznych.

 

W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

Osoby posługujące się językiem PJM (Polski Język Migowy), SJM (System Językowo-Migowy), SKOGN (System Komunikacji Osób Głucho-Niewidomych) proszone są o wcześniejsze uzgodnienie terminu spotkania.

 

Obiekt jest terenem zamkniętym, chronionym całodobowo.

Każdy interesant po terenie jednostki porusza się w asyście funkcjonariusza lub pracownika. Do budynku sali widzeń istnieje możliwość wejścia/wjazdu osób ze szczególnymi potrzebami. W sali widzeń znajduje się łazienka częściowo dostosowana również dla osób ze szczególnymi potrzebami.

Do budynku administracji i sali widzeń istnieje możliwość wejścia z psem asystującym lub psem przewodnikiem.

 

KOORDYNATOR DOSTĘPNOŚCI
Koordynator dostępności odpowiada między innymi za wsparcie osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do usług świadczonych przez Zakład Karny w Siedlcach oraz monitorowanie zapewnienia przez tą jednostkę dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. Ponadto koordynator wraz zespołem odpowiedzialnym za realizację zadań związanych z dostępnością dla osób ze szczególnymi potrzebami, sporządza plan działania na rzecz poprawy zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w Zakładzie Karnym w Siedlcach. Z koordynatorem można kontaktować się w wyżej wymienionych sprawach.Koordynator dostępności:

por. Anna Niewiadomska-Woźniak

Anna.Niewiadomska-Wozniak@sw.gov.pl​

telefon: +48 25 785 13 06

 

INFORMACJE O ZAKRESIE DZIAŁALNOŚCI
Zakład Karny w Siedlcach znajduje się przy ulicy Piłsudskiego 47.

Jest jednostką organizacyjną Służby Więziennej podległą Dyrektorowi Okręgowemu w Warszawie, działającą zgodnie z zarządzeniami, decyzjami, poleceniami, wytycznymi i regulaminami.

Zakład Karny w Siedlcach jako jednostka organizacyjna Służby Więziennej realizuje, na zasadach określonych w Kodeksie Karnym Wykonawczym, zadania w zakresie wykonywania tymczasowego aresztowania oraz kary pozbawienia wolności.

 

DLA OSÓB Z TRUDNOŚCIAMI W KOMUNIKOWANIU SIĘ

Osoby z utrudnieniami w komunikowaniu się mogą uzyskać informacje z zakresu działalności Zakładu Karnego w Siedlcach: 

  • osobiście, od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 16:00 w siedzibie Zakładu Karnego przy ulicy Piłsudskiego 47 w Siedlcach;
  • telefonicznie, od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 16:00  pod numerem telefonu: 25 758 13 00
  • za pośrednictwem faxu pod numerem: 25 785 13 00;
  • pocztą elektroniczną pod adresem: zk_siedlce@sw.gov.pl;
  • za pośrednictwem strony internetowej www.sw.gov.pl;

Koordynator do spraw dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w Zakładzie Karnym w Siedlcach

kpt. Anna Niewiadomska-Woźniak

ul. Piłsudskiego 47

08-110 Siedlce

tel. (25) 785-13-06

e-mail:  Anna.Niewiadomska-Wozniak@sw.gov.pl

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej