Deklaracja Dostępności dla strony internetowej https://www.sw.gov.pl/jednostka/zaklad-karny-w-rawiczu

Zakład Karny w Rawiczu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strona internetowa Służby Więziennej Jednostka Zakład Karny w Rawiczu.

  • Data publikacji strony internetowej: 2016.01.01
  • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2018.01.01

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Filmy nie posiadają opisów dla osób z niedosłyszących i niesłyszących.

Na stronie działają skróty klawiaturowe.

Zdjęcia nie posiadają opisu alternatywnego dla osób niedowidzących i niewidzących.

Filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

Zdjęcia zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej, brak możliwości zastosowania rozwiązań. Jednostka jest użytkownikiem strony a nie jej administratorem, zgłoszono do jednostki nadrzędnej.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2021.07.01

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest mł. chor. Dominik Pijaczyński, dominik.pijaczynski@sw.gov.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 65 5468515. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich

Dostępność architektoniczna

Wejście na teren jednostki Zakład Karny w Rawiczu znajduje się przy ulicy 17 Stycznia 28, 63-900 Rawicz na parterze. Na terenie jednostki znajduje się parking, z którego można skorzystać po wcześniejszym umówieniu wizyty i uzyskaniu pozytywnej zgody kierownika jednostki. W  Zakładzie Karnym obowiązuje poruszanie się w asyście funkcjonariusza z uwagi system ochrony obiektu. Istnieje możliwość przemieszania się z psem asystującym. Na chwilę obecną nie ma możliwości skorzystania z tłumacza migowego.

Koordynator dostępności odpowiada w szczególności za wsparcie osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do usług świadczonych przez Zakład Karny w Rawiczu oraz monitorowanie zapewnienia przez tę jednostkę dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. Koordynator sporządza plan działania na rzecz poprawy zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w Zakładzie Karnym w Rawiczu. Z koordynatorem można kontaktować się w wyżej wymienionych sprawach.

Koordynator dostępności-zespół

ppor. Marek Kasprzak

e-mail: marek.kasprzak@sw.gov.pl

telefon: +48 65 5468552

ppor. Przemysław Rado

e-mail: przemyslaw.rado@sw.gov.pl

telefon: +48 65 5468553

mł. chor. Dominik Pijaczyński

e-mail: dominik.pijaczynski@sw.gov.pl

telefon: +48 65 5468515

plut. Emilian Orliński

e-mail: emilian.orlinski@sw.gov.pl

telefon: +48 65 5468555

 

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2020 roku, poz. 1062).

Informacje dla osób doświadczających trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się.
Osoby z utrudnieniami w komunikowaniu się mogą uzyskać informacje z zakresu działalności Zakładu Karnego w Rawiczu:

• osobiście od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 do 15:00 w siedzibie Zakładu Karnego w Rawiczu tj. Rawicz, 17 Stycznia 28;
• telefonicznie, od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 15:00 pod numerem telefonu: 65 546 85 00;
• za pośrednictwem faxu pod numerem: 65 545 42 66;
• pocztą elektroniczną pod adresem: zk_rawicz@sw.gov.pl;
• za pośrednictwem strony internetowej https://www.sw.gov.pl/jednostka/zaklad-karny-w-rawiczu.

Osoby posługujące się językiem PJM (Polski Język Migowy), SJM (System Językowo-Migowy), SKOGN (System Komunikacji Osób Głucho-Niewidomych) proszone są o wcześniejsze uzgodnienie terminu spotkania.

 

Dojazd do Zakładu Karnego Rawicz:

Zakład Karny w Rawiczu znajduje się przy ulicy 17 Stycznia 28, 63-900 Rawicz.

W odległości 1,8 km od obiektu znajduje się dworzec kolejowy i autobusowy.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej