Wzór prawidłowo wypełnionego przelewu

  Przelew

Zakład Karny w Przytułach Starych
nazwa odbiorcy
NBP O/O Warszawa
29 1010 1010 0063 3413 9120 0000
nr rachunku odbiorcy
Kwota   500,00
nr rachunku zleceniodawcy ( przelew) kwota słownie (wpłata)
Nr rachunku lub kwota
Nazwa zleceniodawcy
Kowalska Halina
tytułem
Kowalski Jan syn Kazimierza

Widzenia dla skazanych i ukaranych w pawilonie A odbywają się w godzinach: 8:00 – 16:00.

1) ) każda środa – skazani ze wszystkich oddziałów mieszkalnych,

2) pierwsza i trzecia niedziela miesiąca - skazani zatrudnieni na terenie jednostki, zakwaterowani w oddziałach: II, III, IV,

3) druga i czwarta niedziela miesiąca - skazani zatrudnieni na terenie jednostki, zakwaterowani w oddziałach: I, V, VI, VII,

4) ostatnia niedziela miesiąca – skazani niezatrudnieni ze wszystkich oddziałów mieszkalnych,

5) skazani zatrudnieni poza terenem jednostki korzystają z widzeń w każdą niedzielę. Za zgodą dyrektora, po uprzedniej opinii pracodawcy, widzenia dla skazanych zatrudnionych poza terenem jednostki mogą być wyjątkowo udzielone w środy.

Dodatkowo widzenia udzielane są w dni ustawowo wolne od pracy: pierwszy dzień Wielkanocy, 26 grudnia – drugi dzień Bożego Narodzenia, 11 Listopada – Narodowe Święto Niepodległości, 3 maj Święto Narodowe.

6) W okresie od kwietnia do października w każdą niedzielę w godz. 800-1600 widzenia skazanych posiadających podgrupę klasyfikacyjną R-2 i R-3, będących rodzicami, bądź opiekunami prawnymi dzieci do lat 15, mogą odbywać się na placu zabaw, znajdującym się na terenie zakładu karnego zgodnie z ustalonym regulaminem widzeń.

2. Odwiedziny dla skazanych z pawilonu B odbywają się w piątki i w soboty w godz. 8:00– 16:00.

3. Widzenia dla tymczasowo aresztowanych odbywają się w niedziele w godz. 8:00– 16:00.

Dodatkowo widzenia dla skazanych i tymczasowo aresztowanych udzielane są w godz. 8:00– 16:00 w dni ustawowo wolne od pracy: pierwszy dzień Wielkanocy, 26 grudnia – drugi dzień Bożego Narodzenia, 11 Listopada – Narodowe Święto Niepodległości, 3 maj Święto Narodowe.

Rejestracja widzeń odbywa sięu funkcjonariusza SW pełniącego służbę przy bramie głównej w godz. 8:00 - 14:00 .

4. Skazani i ukarani sprawujący pieczę nad dzieckiem do lat 15, do której wykonywania zobowiązani są rodzice oraz ci, których dzieci przebywają w placówkach opiekuńczo – wychowawczych mają prawo do dodatkowego widzenia w miesiącu z tymi dziećmi, po uprzednim udokumentowaniu faktu ojcostwa lub opieki nad nimi.

5. Widzenia odbywają się według kolejności zgłoszeń.

6. W widzeniu mogą uczestniczyć nie więcej niż dwie osoby pełnoletnie, chyba że dyrektor zakładu karnego w uzasadnionych wypadkach wyrazi zgodę na udział większej liczby osób. Liczba osób niepełnoletnich nie podlega ograniczeniu. Osoby niepełnoletnie mogą korzystać z widzeń tylko pod opieką osób pełnoletnich.

7. Osoby przybywające na widzenia (rodzina, bliscy i inne) powinny posiadać przy sobie dowód osobisty lub inny dokument tożsamości ze zdjęciem. Osoby nie będące najbliższą rodziną muszą być wpisane w kartę widzeń skazanego.

8. Przed udaniem się do sali widzeń, należy przekazać funkcjonariuszowi rejestrującemu widzenia dokument tożsamości.

9. Osoby ubiegające się o wstęp na teren jednostki, poddaje się kontroli przy użyciu urządzeń technicznych.

10. Zabrania się wnoszenia przedmiotów niedozwolonych, a w szczególności: broni palnej i białej, amunicji, narzędzi do cięcia metalu, środków służących do obezwładniania, środków odurzających i psychotropowych, alkoholu, sprzętu łączności, urządzeń służących do odtwarzania i rejestrowania informacji.

11. W przypadku podejrzenia, że osoba nie ujawniła posiadanych przedmiotów niedozwolonych poddaje się ją kontroli osobistej, polegającej na sprawdzeniu ubrania i obuwia oraz oględzin ciała i bielizny. W razie ujawnienia próby wniesienia na teren Zakładu Karnego wyżej wymienionych przedmiotów widzenie nie zostanie udzielone.

12. Zabrania się również wnoszenia toreb, reklamówek i temu podobnych przedmiotów, które należy zdeponować w specjalnie do tego przeznaczonych szafkach, po uprzednim pobraniu klucza od funkcjonariusza pełniącego służbę przy wejściu głównym jednostki.

13. Osobom nie wyrażającym zgody na poddanie się czynnościom kontrolnym oraz osobom, co do których zachodzi podejrzenie, że są pod wpływem alkoholu, środków odurzających lub psychotropowych nie zezwala się na wstęp na teren jednostki.

14. Czynnościom kontrolnym może być poddana także bez jej zgody osoba opuszczająca salę widzeń.

15.Widzenia dla osadzonych odbywają się pod nadzorem funkcjonariusza w sposób umożliwiający bezpośredni kontakt z osobą odwiedzającą.

16. Za zgodą dyrektora, osadzeni mogą wykorzystać jednorazowo przysługujący im limit widzeń w ciągu jednego miesiąca. Widzenia wykorzystywane jednorazowo lub łączone nie mogą rozpoczynać się później niż o godzinie 13:30.

17. W tym samym dniu osadzonemu udziela się tylko jednego widzenia. Osadzeni, którzy pragną wykorzystać nagrodę w postaci dłuższego widzenia, powinni przed rozpoczęciem widzenia poinformować funkcjonariusza nadzorującego widzenia o chęci wykorzystania w/w nagrody.

18. Rozmowy osadzonych w trakcie widzeń podlegają kontroli, która polega na zapoznawaniu się z ich treścią i możliwością przerwania. W zakładzie karnym typu otwartego rozmowy skazanych w trakcie widzeń nie podlegają kontroli administracji.

19. W widzeniu mogą uczestniczyć nie więcej niż 2 osoby pełnoletnie. Liczba osób niepełnoletnich nie podlega ograniczeniom. Osoby niepełnoletnie mogą korzystać z widzeń tylko pod opieką osób pełnoletnich.

20. Osadzonemu korzystającemu z widzenia, w uzasadnionych przypadkach, dyrektor może zezwolić na przedłużenie czasu jego trwania lub udzielenie widzenia z większą liczbą osób odwiedzających.

21. Osadzony cudzoziemiec ma prawo do widzeń z wykonującym funkcje konsularne pracownikiem przedstawicielstwa dyplomatycznego.

22. Widzenia trwające krócej niż 60 minut uznaje się za wykorzystane.

23. Podczas odbywania widzeń zabrania się między innymi;

1) palenia tytoniu,

2) głośnych rozmów,

3) używania wulgaryzmów,

4) kontaktów z innymi osadzonymi oraz osobami postronnymi,

5) ostentacyjnego, fizycznego okazywania uczuć,

6)zamiany miejsc przy stolikach,

7) przekazywania bez zgody Dyrektora jakichkolwiek przedmiotów,

zarówno przez osoby odwiedzające jak i skazane ,

8) innych zachowań utrudniających i zakłócających tok odbywanych widzeń.

24. W razie naruszenia przez osadzonego lub osobę odwiedzającą ustalonych zasad i sposobu odbywania widzeń, widzenie może być przerwane lub zakończone przed czasem na nie przeznaczonym, a tym samym uznane za odbyte.

25. Podczas odbywania widzeń zezwala się na spożywanie napojów i artykułów żywnościowych zakupionych w kantynie w formie poczęstunku przez osobę odwiedzającą.

26. Niespożyte artykuły spożywcze i napoje, zakupione do konsumpcji przy stoliku podczas widzenia, zabiera osoba odwiedzająca.

27. Widzenia osadzonych z obrońcami, pełnomocnikami będącymi adwokatami lub z radcami prawnymi odbywają się w dni robocze. Wydawanie tych widzeń realizowane jest w godzinach 8:00 – 16:00 w wyznaczonym pomieszczeniu.

28. Widzenia bez dozoru funkcjonariusza odbywają się w dni widzeń dla danego pawilonu w godzinach 8:00- 16:00.

Widzenia bez dozoru funkcjonariusza, w oddzielnym pomieszczeniu, odbywają się w każdy piątek w godz. 9:00-15:00 w wyznaczonym pomieszczeniu.

30. Widzenia dla tymczasowo aresztowanych, odbywają się pod nadzorem funkcjonariuszy Służby Więziennej, w sposób uniemożliwiający bezpośredni kontakt z osobą odwiedzającą, chyba, że organ do dyspozycji którego pozostaje tymczasowo aresztowany zezwoli na udzielenia widzenia w inny sposób.

31. W widzeniu z tymczasowo aresztowanym mogą uczestniczyć nie więcej niż 2 osoby pełnoletnie, chyba że dyrektor zakładu karnego w uzasadnionych przypadkach wyrazi zgodę na udział większej liczby osób. Liczba osób niepełnoletnich, posiadających wymaganą zgodę na widzenie nie podlega ograniczeniom, z tym, że osoby do lat 15 mogą korzystać z widzeń tylko pod opieką osób pełnoletnich posiadających zgodę na widzenie.

32. W przypadku, gdy uprawniony do opieki nad małoletnim, podczas widzenia z tymczasowo aresztowanym, tj. jego przedstawiciel ustawowy, pozostający na wolności lub pełnoletnia osoba najbliższa, nie uzyska zgody na widzenie, nie chce lub nie może z niego skorzystać - dyrektor wyznacza osobę spośród funkcjonariuszy lub pracowników, do uczestniczenia w widzeniu małoletnich do lat 15.

33. W uzasadnionych przypadkach dyrektor może indywidualnie zezwolić na przedłużenie czasu widzenia lub udzielenie tymczasowo aresztowanemu więcej niż jednego widzenia w tym samym dniu.

34. Tymczasowo aresztowany, posiadający niewykorzystane dłuższe widzenie, winien przed rozpoczęciem odwiedzin, poinformować funkcjonariusza nadzorującego widzenia, o chęci jego realizacji w danym dniu.

35. Rozmowy tymczasowo aresztowanych w trakcie widzeń, podlegają kontroli, która polega na zapoznawaniu się z ich treścią i możliwością jej przerwania.

Regulamin korzystania z komunikatora internetowego „SKYPE”

W celu utrzymania kontaktu z osobami bliskimi (rodzicami, rodzeństwem, żoną, konkubiną, dziećmi) skazani przebywający w Zakładzie Karnym w Przytułach Starych mają możliwość korzystania z komunikatora internetowego „SKYPE”.
Korzystanie z tej formy kontaktu odbywa się na pisemną prośbę skazanego i za zgodą dyrektora.
Osadzony składający prośbę o umożliwienie kontaktu powinien posiadać aktywne konto SKYPE.
Wideorozmowy dla skazanych przebywających w pawilonie A odbywają się w wydzielonym do tego celu miejscu, w sali widzeń w godz. 08:00 – 16:00: 1)Każda środa – skazani ze wszystkich oddziałów mieszkalnych; 2)Każda niedziela – skazani ze wszystkich oddziałów mieszkalnych; 3) w uzasadnionych przypadkach dyrektor może zezwolić na realizacje wideorozmowy w innym dniu niż w/w.
Wideorozmowy w pawilonie A mogą podlegać kontroli administracji.
Wideorozmowy dla skazanych przebywających w pawilonie B odbywają się w wydzielonym do tego celu miejscu, w sali widzeń, w każdy piątek i sobotę w godz. 08:00 – 16:00 i podlegają kontroli administracji.
Rozmowa trwa 30 minut. Czas liczony jest od chwili uruchomienia programu SKYPE.
Nadzór nad realizacją rozmowy pełni funkcjonariusz realizujący widzenia.
Pierwszeństwo rozmów uzyskują skazani sprawujący pieczę nad dziećmi w myśl art.87a kkw, osoby których rodziny zamieszkałe są w znacznej odległości od zakładu karnego, osoby nie odwiedzane na terenie jednostki penitencjarnej.
Skazany ubiegający się o zgodę na wideorozmowę wskazuje w prośbie, osobę i stopień pokrewieństwa osoby, z którą chce przeprowadzić rozmowę, przewidywaną datę tej rozmowy i nr użytkownika Skype.
Do prośby o wyrażenie zgody na przeprowadzenie wideorozmowy skazany zobowiązany jest dołączyć według wzoru, pisemną zgodę osoby, z którą chciałby taki kontakt nawiązać.
W przypadku naruszenia przez skazanego lub osobę, z którą realizowany jest kontakt za pośrednictwem komunikatora SKYPE, ustalonych zasad jego przebiegu (np. przekazywanie treści godzących w porządek publiczny lub zagrażających bezpieczeństwu jednostki, posługiwanie się wyrazami lub zwrotami powszechnie uznawanymi za wulgarne lub obelżywe albo gwarą przestępczą), kontakt może być przerwany lub zakończony przed czasem.
Załączniki: druk skype
 
 
 
Informacja

Administracja Zakładu Karnego w Przytułach Starych informuje, że w pierwszej kolejności widzenia ze skazanymi udzielane będą:

- kobietom w zaawansowanej ciąży,

- rodzicom lub opiekunom prawnym z dziećmi do lat 3,

- niepełnosprawnym ze znaczną dysfunkcja ruchu

(poruszającym się na wózku lub o kulach),

- osobom powyżej 75 roku życia.

UWAGA!

Podmiotem prowadzącym kantynę jest Mazowiecka Instytucja Gospodarki Budżetowej Mazovia z siedzibą w Warszawie.

Wszelkich informacji na temat etapu realizacji paczki (zaksięgowania pieniędzy, przesłania informacji o wpłacie do aresztu) udziela właściciel kantyny MIGB „Mazovia”

Zakład w Czerwonym Borze tel. 86 215 35 98, 86 214 11 47.

Kontakt:kantyna-zk.przytulystare@igbmazovia.pl

Istnieje możliwość wysyłania na maila formularza na paczkę.

Przelewu lub przekazu należy dokonać dokładnie na poniżej wskazane konto:

Nr konta: 76 1130 1017 0020 1458 9320 0061

Odbiorca: Mazowiecka Instytucja Gospodarki Budżetowej "Mazovia",

ul. Kocjana 3, 01-473 Warszawa

Tytułem: nazwisko, imię i imię ojca osadzonego

 

ZASADY PRZEKAZYWANIA PACZEK ŻYWNOŚCIOWYCH,

ODZIEŻOWYCH, ŚRODKÓW HIGIENY OSOBISTEJ ORAZ LEKÓW

 

1. Osadzeni mają prawo otrzymać raz w miesiącu paczkę żywnościową, w skład której wchodzą artykuły żywnościowe lub wyroby tytoniowe zakupione za pośrednictwem zakładu karnego.

2. Paczki higieniczne realizowane są za zezwoleniem dyrektora, wyłącznie za pośrednictwem

zakładu karnego. Realizacja paczek odbywa się w taki sam sposób jak w przypadku paczek

żywnościowych.

3.Zamówienie złożone przez osobę najbliższą dla skazanego może być zrealizowane wyłącznie po potwierdzeniu przez administrację jednostki czy osadzony posiada uprawnienie do otrzymania paczki oraz czy osoba składająca zamówienie wskazana jest przez osadzonego i odnotowana w jego dokumentacji jako osoba bliska.

4.Osadzony otrzymuje paczkę po złożeniu zamówienia na piśmie oraz pokryciu kosztów przygotowania paczki. Zamówienie może być złożone osobiście przez osobę najbliższą przy wejściu do jednostki, wysłane pocztą na adres kantyny przy Zakładzie Karnym w Przytułach Starych, bądź przekazane administracji jednostki przez osadzonego, według formularza dostępnego na stronie internetowej jednostki. Zamówienia nie będą przyjmowane podczas realizacji widzeń. Opłacenie zamówienia odbywa się poprzez przelew bankowy lub przekaz pocztowy.

5. W tytule wpłaty należy podać dane osadzonego tj.: imię, nazwisko i imię ojca osadzonego, oddział w którym osadzony jest zakwaterowany, np.: Jan Kowalski s. Jana, oddział III.

6. Po potwierdzeniu uprawnień i odnotowaniu wpływu środków pieniężnych zamówienie

zostaje zrealizowane i dostarczone do oddziałów mieszkalnych w oznakowanym

opakowaniu wraz z paragonem fiskalnym maksymalnie do 5 dni roboczych.

7. Osadzony lub osoba bliska składająca zamówienie każdorazowo zobowiązana jest uwzględnić możliwość przechowywania w celi mieszkalnej zakupionych towarów zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym wagę artykułów żywnościowych, których ciężar nie może przekroczyć 6 kg.

8. Paczki odzieżowe winny być wysłane za pośrednictwem poczty lub dostarczone bezpośrednio do jednostki penitencjarnej, wraz ze spisem jej zawartości (wewnątrz paczki). Paczki przekazywane w czasie widzeń powinny być zapakowane.

9. Przyjmowane są wyłącznie paczki w opakowaniach o wymiarach nieprzekraczających 40cm x30cm x50cm.

10. Przesłanie odzieży, bielizny, obuwia i innych przedmiotów osobistego użytku, może nastąpić na podstawie odrębnego zezwolenia dyrektora, które jest podstawą do wydania talonu z załączonym do niego spisem rzeczy na dostarczenie, których dyrektor wyraził zgodę. Talon ze spisem rzeczy, na które osadzony otrzymał zgodę umieszcza się w sposób trwały w widocznym miejscu na zewnątrz paczki obok danych adresowych.

11. Przesłanie leków może nastąpić za pośrednictwem poczty, kuriera lub może być dostarczone osobiście w godzinach wyznaczonych do przyjmowania paczek. Podstawą przyjęcia leków jest zgoda dyrektora oraz odrębne zezwolenielekarza ambulatorium zakładu karnego, które jest podstawą do wydania talonu z załączonym do niego spisem rzeczy, na które osadzony otrzymał zgodę. Talon ze spisem leków, na które osadzony otrzymał zgodę umieszcza się w sposób trwały w widocznym miejscu na zewnątrz paczki obok danych adresowych.

Przesyłka zawierająca leki niezgodne z wykazem znajdującym się na talonie zostanie zwrócona do nadawcy, na jego koszt.

12. Paczki nie spełniające powyższych wymogów nie będą przyjmowane i zostaną zwrócone do nadawcy na jego koszt.

 

 

 

 

Załączniki:

1. E-paczka formularz zamówienia

2. Lista produktów


 
 
 

NBP O/O Warszawa

Przytuły Stare ul. Główna 32
07-411 Rzekuń

29 1010 1010 0063 3413 9120 0000

DYREKTOR Zakładu Karnego w Przytułach Starych przyjmuje interesantów w sprawach próśb i skarg dotyczących osadzonych, w dniach od wtorku do piątku, w godz. 8.30 – 15.30 oraz w poniedziałki w godz. 9.00 – 17.00 w budynku administracyjnym Zakładu Karnego w Przytułach Starych.


Zastępcy Dyrektora Zakładu Karnego w Przytułach Starych przyjmują interesantów w dni robocze – od wtorku do piątku, w godz. 10.00 – 14.00 , a w poniedziałki -14.00 – 17.00.
 

Zakład Karny w Przytułach starych zaprasza do udziału w Rządowym Programie Pracy Więźniów.

 

Rządowy Program pracy więźniów składa się z trzech filarów:

Program budowy 40 hal produkcyjnych przy zakładach karnych,

Rozszerzenie zakresu możliwości nieodpłatnej pracy więźniów na rzecz samorządów [ustawa],

Ulg dla przedsiębiorców zatrudniających więźniów [ustawa].

Zakład Karny w Przytułach Starych został wytypowany do udziału w pierwszym i trzecim filarze programu, tj. programu budowy na jej terenie hali produkcyjnej (przemysłowej), w której będą mogli pracować więźniowie oraz ulg dla przedsiębiorców zatrudniających w niej więźniow.

W związku z tym, że program będzie uruchamiany w latach 2016 – 2023, niezbędne jest w chwili obecnej rozpoznanie potrzeb lokalnych (potencjalnych) przedsiębiorców zainteresowanych działalnością gospodarczą na terenie ZK w Przytułach Starych, opartych na nowych zasadach zatrudniania osób skazanych. W zależności od wielkości potencjalnej inwestycji (ilości zatrudnianych więźniów) i deklarowanego terminu jej uruchomienia, podejmowane będą w Ministerstwie Sprawiedliwości i w Centralnym Zarządzie Służby Więziennej decyzje o kolejności (terminie) uruchomienia programu w ZK w Przytułach Starych (terminie rozpoczęcia i zakończenia budowy hali produkcyjnej oraz rozpoczęcia inwestycji gospodarczej).

Środki na realizację programu będą pochodzić z funduszu inwestycyjnego, na który składać będą się środki z dotychczasowego Funduszu Aktywizacji Zawodowej Skazanych, Rozwoju Przywięziennych Zakładów Pracy oraz z budżetu Służby Więziennej (nie poniesie ich przedsiębiorca). Program przewiduje przeznaczenie tych środków również na 40 % ulgę dla przedsiębiorców za zatrudnienie każdego więźnia. W zamian za to, przedsiębiorca który podpisze z nami umowę wprowadzi do hali swoją infrastrukturę – na własny koszt, zatrudni więźniów i zagwarantuje im długie zatrudnienie, jednocześnie płacąc za nich wszystkie składki.

Gwarancją realizacji Rządowego Programu Pracy Więźniów będzie odpowiednio, do jego założeń, zmodyfikowane dotychczas obowiązujące prawodawstwo, zgodnie z zapowiedzią jej autora – Sekretarza Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Patryka Jaki.

Wybór potencjalnego przedsiębiorcy uzależniamy przede wszystkim od: kolejności złożenia wstępnej propozycji udziału w programie (rozpoczęcie rozmów) i wagi przedstawionej propozycji (planowanej ilości zatrudnionych więźniów i okresu ich zatrudnienia). Szczegóły dotyczące bezpośrednio ponoszonych przez zainteresowanych kosztów ich potencjalnej inwestycji będą omawiane w trakcie prowadzonych rozmów (po nawiązaniu osobistego kontaktu).

Planowana wielkość hali produkcyjnej – 1600 m kw., uzysk z tytułu jej budowy powinien wynieść co najmniej 80 nowych stanowisk pracy (80 więźniów).

W celu nawiązania współpracy należy skontaktować się z ppłk. Zdzisławem Dawid Zastępcą Dyrektora Zakładu Karnego (nr tel. 29 764 89 18) lub z osobą zajmującą się zatrudnieniem skazanych (nr tel. 29 764 89 26).

 

 

 

INFORMACJA

O ZUŻYTYCH SKŁADNIKACH RZECZOWYCH MAJĄTKU RUCHOMEGO

Na podstawie & 8 ust. 3 Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania niektórymi składnikami rzeczowymi majątku Skarbu państwa (Dz. U. 2017 r. poz.729) , Zakład Karny w Przytułach Starych informuje, że posiada do zagospodarowania następujące składniki rzeczowe majątku ruchomego zakwalifikowane do kategorii zużytych:

 

Nazwa i opis składnika rzeczowego majątku ruchomego: Fiat Ducato 2.2 JTD Pojazd ciężarowy /pojazd służby więziennej Rok produkcji: 2007 Silnik: 2198cm³ /74kW Rodzaj silnika : zapłon samoczynny Dopuszczalny ciężar całkowity do 3490kg Masa własna 2130kg Rodz. nadwozia: furgon 4 drzwiowy, 3+7 osobowy Nr Rejestracyjny: WOS37001 Przebieg : 346250 km Wartość rynkowa: 4950,00 złotych brutto Badanie techniczne: do 2017.12.05. Symbol 742. Ilość: 1. Ocena: zużyty. Zużycie % pow. 75.

1. Nieodpłatne przekazanie następuje na pisemny wniosek podmiotu lub organu, o którym mowa w &38 ust.3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 kwietnia 2017 roku w sprawi szczegółowego sposobu gospodarowania niektórymi składnikami rzeczowymi majątku majątku Skarbu Państwa (Dz. U. 2017 r. poz.729), złożony do Dyrektora Zakładu Karnego w Przytułach Starych z zastrzeżeniem ust.7. Treść wniosku i wymagane dokumenty określone są w przepisie &38 ust. 4 przywołanego rozporządzenia.

2. Darowizna może być dokonana na rzecz jednostek organizacyjnych o których mowa w przepisie &39 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 kwietnia 2017 roku w sprawi szczegółowego sposobu gospodarowania niektórymi składnikami rzeczowymi majątku majątku Skarbu Państwa (Dz. U. 2017 r. poz.729), na pisemny wniosek złożony do Dyrektora Zakładu Karnego w Przytułach Starych. Treść wniosku i wymagane dokumenty określone są w przepisie &39 ust. 4 przywołanego rozporządzenia.

3. Podmioty i organizacje zainteresowane zagospodarowaniem wymienionych składników rzeczowych majątku ruchomego Zakładu Karnego w Przytułach Starych mogą uzyskać wszelkie informacje oraz złożyć stosowne wnioski w jeden ze sposobów: osobiście w siedzibie zakładu, telefonicznie, za pośrednictwem poczty lub drogą elektroniczną na podany w nagłówku adres w dni robocze w godzinach od 8:00 do 16:00.
Osobą wyznaczoną do kontaktów w podanym zakresie jest plut. Podbielska Jolanta nr tel. (29)764 81 09, e-mail: andrzej.lis2@sw.qov.pl.
Termin składania wniosków upływa z dniem 27.11.2017 roku.

 

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej