Wzór prawidłowo wypełnionego przelewu

  Przelew

Zakład Karny w Przytułach Starych
nazwa odbiorcy
NBP O/O Warszawa
29 1010 1010 0063 3413 9120 0000
nr rachunku odbiorcy
Kwota   500,00
nr rachunku zleceniodawcy ( przelew) kwota słownie (wpłata)
Nr rachunku lub kwota
Nazwa zleceniodawcy
Kowalska Halina
tytułem
Kowalski Jan syn Kazimierza

Mając na uwadze aktualną sytuację epidemiologiczną w kraju, w związku z koniecznością kontynuowania działań zapobiegawczych, w celu unieszkodliwienia źródeł zakażenia i przecięcia dróg szerzenia się choroby zakaźnej COVID-19 obostrzenia zostają przedłużone do dnia 30.11.2021 r.

W związku z wystąpieniem na obszarze woj. mazowieckiego potwierdzonych przypadków zakażenia wirusem COVID-19 (SARS-CoV-2) oraz kierując się zaleceniami Państwowego Inspektora Sanitarnego, na terenie Zakładu Karnego w Przytułach Starych na okres od 1.11.2021 r. do 30.11.2021 r. ogranicza się udzielanie osadzonym widzeń, w ten sposób, że:

- czas widzenia nie będzie mógł przekraczać jednej godziny,

- osoby udające się na widzenie zobowiązane są posiadać maseczkę; w trakcie widzenia zarówno osoby odwiedzające, jak i osadzeni zobowiązani są do używania maseczek w celu zakrywania ust i nosa oraz do dezynfekcji rąk przed rozpoczęciem widzenia. Maseczki mogą być zdjęte wyłącznie na czas spożywania artykułów żywnościowych i napojów zakupionych przez odwiedzających w kantynie jednostki,

- obowiązuje zakaz kontaktu fizycznego pomiędzy osadzonym i osobami odwiedzającymi.

- widzenia nie będą udzielane osadzonym przebywającym w celach przejściowych i pozostających w kwarantannie lub izoalacji.

Okres ten, w razie dalszej konieczności, może ulec ponownemu przedłużeniu. Ewentualne przedłużenie ograniczeń nastąpi na zasadach określonych w art. 247 § 2 Ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny wykonawczy.

 

Ponadto informujemy, że:

- w dalszym ciągu obowiązuje rejestracja na wiedzenia,

- widzenie odbywało się będzie wyłącznie w ustalonych wcześniej godzinach,

- osoba odwiedzająca przed udzieleniem widzenia wypełnia ankietę, w której zawiera informacje: - czy jest objęta kwarantanną, - dotyczące kontaktu w warunkach wolnościowych z osobami chorymi na COVID-19, przebywającymi na kwarantannie lub przyjeżdżającymi z zagranicy,

- osoby odwiedzające zobowiązane sa do pozostawienia w depozycie wszystkich rzeczy osobistych przed przystąpieniem do widzenia,

- rodziny zobowiązane są do korzystania ze środków dezynfekcyjnych przy wejściu do jednostki oraz na sali widzeń,

- w przypadku spóźnienia się osób odwiedzających na widzenie, może nie zostać ono udzielone - decyzję podejmuje dyrektor jednostki,

- realizacja widzenia uzależniona jest od wyrażenia pisemnej zgody przez osadzonego. Bez jej uzyskania widzenie nie może być zrealizowane.

- osoba ubiegająca się o widzenie poddawana będzie pomiarowi temperatury.

- osoba ubiegająca się o widzenie powinna zgłosić się do jednostki 40 minut przed planowanym widzeniem. 

 

Wejście na teren jednostki odbywało się będzie po spełnieniu formalnych wymogów obowiązujących przed wprowadzeniem stanu epidemii na terenie Polski.

Ustalenie dnia i godziny widzenia możliwe jest telefonicznie pod numerem 29  744 40 53 lub za pomocą poczty elektronicznej pod adresem widzenia_zk_przytuly_stare@sw.gov.pl w dni robocze w godzinach 9:00 – 15:00, najpóźniej jeden dzień przed planowanym widzeniem.

Widzenia udzielane są w dniach:

środa – skazani pawilon A

piątek – skazani pawilon B

sobota – skazani pawilon B

niedziela – tymczasowo aresztowani, skazani pawilon A

w godzinach 8:00 – 16:00.

 

- pierwsza i trzecia niedziela miesiąca - skazani zatrudnieni na terenie jednostki, zakwaterowani w oddziałach: II, III, IV,

-  druga i czwarta niedziela miesiąca - skazani zatrudnieni na terenie jednostki, zakwaterowani w oddziałach: I, V, VI, VII,

-  ostatnia niedziela miesiąca – skazani niezatrudnieni ze wszystkich oddziałów mieszkalnych

- skazani zatrudnieni poza terenem jednostki korzystają z widzeń w każdą niedzielę

Instytucja Gospodarki Budżetowej Mazovia

Odbiorca : Instytucja Gospodarki Budżetowej Mazovia

Wpłacający:  imię i nazwisko, adres – dane osoby dokonującej wpłaty

Nr konta: BGK 76 1130 1017 0020 1458 9320 0061

W tytule przelewu: Imię i nazwisko osadzonego oraz imię ojca.

Cennik towarów w kantynie ZK w Przytułach Starych obowiązujący od dnia 8.11.2021r.

NBP O/O Warszawa

Przytuły Stare ul. Główna 32
07-411 Rzekuń

29 1010 1010 0063 3413 9120 0000

DYREKTOR Zakładu Karnego w Przytułach Starych przyjmuje interesantów w sprawach próśb i skarg dotyczących osadzonych, w dniach od wtorku do piątku, w godz. 8.30 – 15.30 oraz w poniedziałki w godz. 9.00 – 17.00 w budynku administracyjnym Zakładu Karnego w Przytułach Starych.


Zastępcy Dyrektora Zakładu Karnego w Przytułach Starych przyjmują interesantów w dni robocze – od wtorku do piątku, w godz. 10.00 – 14.00 , a w poniedziałki -14.00 – 17.00.
 

 

 

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej