feurop..jpgsw.pnguee.jpg

 

 

 

Termomodernizacja Zakładu Karnego w Potulicach

 

W dniu 14 kwietnia 2017 roku , Dyrektor Zakładu Karnego w Potulicach, płk Jarosław Nurkiewicz, podpisał w siedzibie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie Umowę o dofinansowanie nr POIS.01.03.01-00-0107/16-00 Projektu „Zmniejszenie energochłonności obiektów jednostki penitencjarnej – Zakładu Karnego w Potulicach” nr POIS.01.03.01-00-0107/16 w ramach poddziałania 1.3.1 oś priorytetowa Zmniejszenie emisyjności gospodarki Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020.

Termomodernizacja kompleksu budynków Zakładu Karnego w Potulicach ma przed sobą główny cel, jakim jest rozwój gospodarki niskoemisyjnej przy zapewnieniu zrównoważonego rozwoju m.in. poprzez: poprawę efektywności energetycznej, zwiększenie zastosowania odnawialnych źródeł energii (OZE) czy poprawę jakości powietrza. Projekt wpisuje się w realizację celów nadrzędnych wymienionych w strategii „ Europa 2020”, w zakresie klimatu i energii”20/20/20”, czyli zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych, w tym przede wszystkim emisji CO2.

Zakres rzeczowy Umowy obejmuje przede wszystkim modernizację instalacji c.o., wentylacji mechanicznej i chłodu, instalacji elektrycznej, docieplenie stropu, podłogi i ścian zewnętrznych, wymiana stolarki drzwiowej i okiennej, montaż hybrydowych paneli solarno – fotowoltanicznych.

Planowany całkowity koszt realizacji Projektu wynosi 41 059 212,06 PLN, przy czym maksymalna kwota wydatków kwalifikowanych wynosi 39 944 734,36 PLN, w tym 15 % tytułem środków krajowych oraz 85 % tytułem płatności.

Obecna kwota wydatków kwalifikowanych jest wynikiem podpisania w dniu 26 września 2017 r. aneksu do Umowy o dofinansowanie, który to podwyższył wartość kwoty wydatków kwalifikowanych z 26 7 23 027,27 PLN do 39 944 734,36 PLN.

Projekt realizowany będzie do roku 2020.

Głównym Wykonawcą prac budowlanych związanych z termomodernizacją Zakładu Karnego w Potulicach jest Państwowe Przedsiębiorstwo Przemysłu Metalowego POMET, ul. Partyzantów 5, 64-510 Wronki.

Zgodnie z obowiązkiem wynikającym z postanowień § 4 ust. 17 umowy o dofinansowanie nr POIS.01.03.01-00-0107/16-00 z dnia 14 kwietnia 2017 roku informuję, że projekty korzystające z dofinansowania z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko podlegają mechanizmom kontrolnym pozwalającym na wykrywanie i zapobieganie nieprawidłowościom polegającym na naruszeniu prawa krajowego lub unijnego, wynikającego z działania lub zaniechania podmiotu zaangażowanego w realizację Projektu, który winien być realizowany w sposób etyczny, jawny oraz przejrzysty.

W celu zapewnienia takiej realizacji Projektu funkcjonuje mechanizm kontrolny pozwalający na sygnalizowanie o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych- opracowany przez Instytucję Zarządzającą- narzędzie informatyczne nieumożliwiające przekazywanie informacji o podejrzeniu wystąpienia nieprawidłowości lub nadużycia finansowego w szczególności poprzez:

specjalny adres e-mail: naduzycia.POIS@mfipr.gov.pl lub;

elektroniczny system zgłoszeń za pośrednictwem dedykowanej strony internetowej: e-nieprawidlowości (www.pois.gov.pl/strony/zglaszanie-nieprawidlowosci/ )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Format: pdf, Rozmiar pliku: 320 kB, Język: PL Rozmiar: 320.5 kB
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej