DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Deklaracja Dostępności dla strony BIP Zakładu Karnego w Pińczowie
http://bip.swnet.sw.gov.pl/Strony/Koordynator%20dost%C4%99pno%C5%9Bci.aspx?BiuletynID=66

Zakład Karny w Pińczowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej BIP zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. O dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej BIP która jest częścią portalu internetowego Służby Więziennej. Zakład Karny w Pińczowie nie jest właścicielem strony internetowej, a zobowiązany jest wyłącznie do uzupełniania treści w ściśle ograniczonym zakresie, dotyczącym wyłącznie działalności Zakładu Karnego w Pińczowie

Data publikacji strony internetowej: 2016-01-01

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2018-01-01

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. O dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej. Filmy nie posiadają opisu dla osób niedosłyszących i niesłyszących. Nie wszystkie zdjęcia posiadają opis alternatywny dla osób niedowidzących i niewidzących. Strona posiada wersje kontrastowe. Na stronie działają skróty klawiaturowe.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2022-04-06.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.
INFORMACJE ZWROTNE I DANE KONTAKTOWE

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt z koordynatorem do spraw dostępności kpt. Łukasz Kucybała  dzwoniąc na numer telefonu 413576637 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: lukasz.kucybala@sw.gov.pl  Wzór wniosku o udostępnienie informacji niedostępnej oraz skargi na brak zapewnienia dostępności znajduje się w zakładce: Dla osób z trudnościami w komunikowaniu się.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.
Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich https://bip.brpo.gov.pl

DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA

Budynki Zakładu Karnego w Pińczowie znajdują się przy ul. 3 Maja 34. Dojazd do Zakładu Karnego w Pińczowie możliwy jest własnym środkiem lokomocji . Parking dla osób odwiedzających znajduje się przy stacji kolejki wąskotorowej przy ul. 3 Maja ok. 50 m. od wejścia głównego do jednostki. W Pińczowie brak jest komunikacji miejskiej dojeżdżającej w rejon Zakładu Karnego w Pińczowie. Do jednostki penitencjarnej prowadzi ogólnie dostępna, przestrzennie wydzielona trasa piesza, po której swobodnie można poruszać się wózkiem dla osób niepełnosprawnych. Bezpośrednio przed budynkiem wyznaczono 1 miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami. Przed jednostką wyznaczono dodatkowe 6 stanowisk dla pojazdów dla osób ubiegających się o wejście na teren jednostki w celu załatwienia spraw służbowych. (pracownicy i funkcjonariusze MS oraz MSWiA) Budynek biura przepustek nie jest przystosowany do poruszania się dla osób niepełnosprawnych Pierwsze wejście do jednostki znajduje się na parterze, pierwsze drzwi po lewej stronie prowadzą do pomieszczenia biura przepustek, które przeznaczone jest dla osób odwiedzających osoby pozbawione wolności. W biurze przepustek dokonywana jest weryfikacja dokumentów i zgody na wejście na teren jednostki. W pomieszczeniu znajdują się szafki depozytowe na telefony i rzeczy, które nie mogą zostać wniesione na teren jednostki. Drugie wejście znajduje się na parterze, pierwsze drzwi przy bramie głównej, które przeznaczone jest dla funkcjonariuszy i pracowników Zakładu Karnego w Pińczowie, oraz osób ubiegających się o wejście na teren jednostki, w tym adwokatów, mecenasów, radców prawnych i innych osób. W biurze przepustek dokonywana jest weryfikacja dokumentów i zgody na wejście na teren jednostki. W pomieszczeniu znajdują się szafki depozytowe na telefony i rzeczy, które nie mogą zostać wniesione na teren jednostki. Do biur przepustek prowadzą schody. Z uwagi na infrastrukturę wejścia nie są dostępne dla osób niepełnosprawnych - istnieje możliwość wejścia przez bramę główną po wcześniejszym kontakcie z funkcjonariuszem działu ochrony pełniącym służbę na posterunku bramy głównej/biura przepustek. Petent zobowiązany jest do przejścia kontroli, za pomocą bramki i urządzenia do prześwietlania bagażu oraz ręcznych wykrywaczy przedmiotów metalowych. Na terenie jednostki obowiązuje poruszanie się w asyście funkcjonariusza z uwagi na system ochrony obiektu. Istnieje możliwość przemieszania się z psem asystującym po uprzednim uzyskaniu zgody od Dyrektora Zakładu Karnego w Pińczowie .

Budynek administracji Zakładu Karnego całkowicie nie jest dostosowany do potrzeb osób poruszających się na wózkach inwalidzkich Na poszczególne kondygnacje budynku prowadzą schody, które można pokonać tylko pieszo. W budynku nie ma windy ani podjazdów. Budynek nie posiada toalety dla osób z niepełnosprawnościami. Brak jest możliwości wjazdu wózkiem inwalidzkim do pomieszczeń sali widzeń, który znajduje się na parterze budynku administracji. W pomieszczeniach sal widzeń nie ma toalet dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych.

We wszystkich budynkach brak jest urządzeń wspomagających osoby głuche i głucho niema np. pętle indukcyjne

Osoby posługujące się językiem SJM (System Językowo- Migowy), SKOGN (System Komunikacji Osób Głucho- Niewidomych) proszone są o wcześniejsze uzgodnienie terminu spotkania.

APLIKACJE MOBILNE

Zakład Karny w Pińczowie nie udostępnia aplikacji mobilnych.

 

Informacja o zakresie działalności

Zakład Karny w Pińczowie jest państwową jednostką budżetową, której działalność regulują przepisy Ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. O Służbie Więziennej (t.j. Dz. U. Z 2021 r. poz. 1064 z późń. zm.)

Adres i dane kontaktowe:

 

Zakład Karny w Pińczowie

Ulica: ul. 3-go Maja 34

Kod pocztowy: 28-400

Email: zk_pinczow@sw.gov.pl

Telefon: 41 357 73 73

Fax: 41 357 73 72


Zakładem Karnym w Pińczowie kieruje  Dyrektor Zakładu Karnego w Pińczowie ppłk Przemysław Hajos
Do zakresu działania dyrektora zakładu karnego i dyrektora aresztu śledczego należy w szczególności:
1) koordynacja oddziaływań penitencjarnych prowadzonych w podległej jednostce organizacyjnej i nadzór nad nimi
2) zapewnienie prawidłowego i praworządnego wykonywania kar pozbawienia wolności i tymczasowego aresztowania oraz zapewnienie bezpieczeństwa i porządku w podległej jednostce organizacyjnej;
3) nadzorowanie działających w ramach zakładu karnego i aresztu śledczego szkół i podmiotów leczniczych;
4) racjonalne wykorzystanie środków finansowych;
5) zapewnienie odpowiedniego do potrzeb doboru i wykorzystania kadry, stałego podnoszenia jej kwalifikacji, właściwego wykonywania obowiązków i dyscypliny;
6) ustalanie liczby stanowisk w podległej jednostce organizacyjnej;
7) realizacja zadań wynikających z innych ustaw.

Zadania Dyrektora Zakładu Karnego określa art. 13 ust. 2 ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. O Służbie Więziennej (t.j. Dz. U. Z 2021 r. poz. 1064 z późń. zm.)


Sposób załatwiania próśb, skarg i wniosków

Prośby, wnioski oraz skargi osób pozbawionych wolności są załatwiane na podstawie rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 sierpnia 2003r. w sprawie sposobów załatwiania wniosków, skarg i próśb osób osadzonych w zakładach i aresztach śledczych (t.j. Dz.U. 2013 poz. 647)
Wnioski, skargi i prośby mogą być wnoszone pisemnie, telegraficznie lub za pomocą telefaksu, poczty elektronicznej, a także ustnie do protokołu.
Dyrektor Zakładu Karnego w Pińczowie lub osoba przez niego wyznaczona przyjmuje interesantów w dni powszednie od poniedziałku do piątku w godzinach urzędowania tj. 8.00 do 16:00 .

 

Osoby z utrudnieniami w komunikowaniu się mogą uzyskać informacje z zakresu działalności Zakładu Karnego w Pińczowie:

osobiście, od poniedziałku do piątku w siedzibie zakładu przy ul. 3-go Maja 34;

telefonicznie, od poniedziałku do piątku pod numerem telefonu tel. 413576637;

za pośrednictwem faxu pod numerem 41 357 73 72;

pocztą elektroniczną pod adresem zk_pinczow@sw.gov.pl ;

za pośrednictwem strony internetowej www.sw.gov.pl (zgodna z wymaganiami WCAG 2.0);

zapoznając się z plikami audio umieszczonymi poniżej.

Osoby posługujące się językiem PJM (Polski Język Migowy), SJM (System Językowo-Migowy), SKOGN (System Komunikacji Osób Głucho-Niewidomych) proszone są o wcześniejsze uzgodnienie terminu spotkania.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej