Klauzula informacyjna dotycząca danych osobowych

Szanowni Państwo!

Uwzględniając rozstrzygnięcia przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości (Dz. U.  z 2019 r. poz. 125), zwanej dalej „ustawą”, uprzejmie informujemy:

Nazwa, siedziba i dane kontaktowe administratora: administratorem w Zakładzie Karnym  w Przemyślu oraz w Odziale Zewnętrznym w Medyce jest Dyrektor Zakładu Karnego w Przemyślu, ul. Rokitniańska 1 37-700 Przemyśl jest  por. Beata Pijanowska
e-mail: iod_zk_przemysl@sw.gov.pl

Cele, do których mają posłużyć dane osobowe:

Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji, na zasadach określonych w ustawie  z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny wykonawczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 652, z późn. zm.) oraz ustawie o Służbie Więziennej z dnia 9 kwietna 2010 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 1542, z późn. zm.), zadań w zakresie wykonywania tymczasowego aresztowania oraz kar pozbawienia wolności  i środków przymusu skutkujących pozbawieniem wolności.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego:

Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, w przypadku naruszenia jej praw w wyniku przetwarzania danych osobowych.

Państwa prawa, jako osób, których dane osobowe dotyczą:

W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Państwu następujące uprawnienia:

- prawo dostępu do danych osobowych,

- prawo do żądania sprostowania,

-prawo do żądania usunięcia danych osobowych lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych.

Szczególnego podkreślenia jednak wymaga, iż powyższe prawa mogą zostać ograniczone na podstawie przepisów odrębnych, w szczególności na podstawie przepisów ustawy o Służbie Więziennej i ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.

 

 

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej