Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych w Zakładzie Karnym w Łowiczu chor. Piotr Długosz ul. Wiejska 3 99-400 Łowicz e-mail: iod_zk_lowicz@sw.gov.pl telefon: 46 830 10 11 wew. 5062 fax: 46 830 97 05 Zastępca Inspektora Ochrony Danych w Zakładzie Karnym w Łowiczu plut. Paulina Duda ul. Wiejska 3 99-400 Łowicz e-mail: iod_zk_lowicz@sw.gov.pl telefon: 46 830 97 10 fax: 46 830 97 05

Klauzula informacyjna dotycząca danych osobowych przetwarzanych w związku
z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości

Uwzględniając rozstrzygnięcia przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości (Dz. U. z 2019 r. poz. 125), zwanej dalej „ustawą”, uprzejmie informujemy:

 1. Nazwa, siedziba i dane kontaktowe administratora: administratrem danych osobowych w Zakładzie Karnym w Łowiczu jest Dyrektor,
 2. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych:
  • ul. Wiejska 3, 99-400 Łowicz,
  • telefon: +48  46 830 10 11 wew. 5062
  • e-mail: ido_zk_lowicz@sw.gov.pl
 3. Dane kontaktowe zastępcy inspektora ochrony danych:
  • ul. Wiejska 3, 99-400 Łowicz,
  • telefon: +48  46 830 97 10
  • e-mail: ido_zk_lowicz@sw.gov.pl
 4. Cele, do których mają posłużyć dane osobowe:

Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji, na zasadach określonych
w ustawie z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny wykonawczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 652,
z późn. zm.) oraz ustawie o Służbie Więziennej z dnia 9 kwietna 2010 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 1542, z późn. zm.), zadań w zakresie wykonywania tymczasowego aresztowania oraz kar pozbawienia wolności i środków przymusu skutkujących pozbawieniem wolności.

      5. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego:

Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, w przypadku naruszenia jej praw w wyniku przetwarzania danych osobowych.

       6. Państwa prawa, jako osób, których dane osobowe dotyczą:

W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Państwu następujące uprawnienia:

  • praw dostępu do danych osobowych,
  • praw do żądania sprostowania,
  • praw do żądania usunięcia danych osobowych lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych
  • praw do poinformowania w przypadku naruszenia ochrony danych.

Szczególnego podkreślenia jednak wymaga, iż powyższe prawa mogą zostać ograniczone na podstawie przepisów odrębnych, w szczególności na podstawie przepisów ustawy o Służbie Więziennej i ustawy o narodowym zasobie archiwalnym
i archiwach.

 

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej