Koordynator do spraw dostępności Zakładu Karnego w Łowiczu

kpr. Daniel Pełka

e-mail: daniel.pelka@sw.gov.pl

tel: (046) 830 97 39

 

Zastępca koordynatora do spraw dostępności Zakładu Karnego w Łowiczu

st. szer. Justyna Adamas

e-mail: justyna.adamas@sw.gov.pl 

tel: (046) 830 97 48

 

 

 

 

DYREKTOR ZAKŁADU KARNEGO W ŁOWICZU

ppłk Robert Fijałkowski

Tel./Fax: 46 830 97 00 / 46 830 97 05

e-mail: zk_lowicz@sw.gov.pl

 

Z-CA DYREKTORA ZAKŁADU KARNEGO W ŁOWICZU

mjr Paweł Pietrzak

Tel./Fax: 46 830 97 00 / 46 830 97 05

e-mail: zk_lowicz@sw.gov.pl

 

Z-CA DYREKTORA ZAKŁADU KARNEGO W ŁOWICZU

kpt. Jarosław Dylewski

Tel./Fax: 46 830 97 00 / 46 830 97 05

e-mail: zk_lowicz@sw.gov.pl

 

 

Rzecznik prasowy Zakładu Karnego w Łowiczu

st. szer. Ewa Owczarczyk 

tel.kom. 693 970 907

tel./fax: 46 830 97 00 wew. 620, 46 830 97 05

e-mail: Ewa.Owczarczyk@sw.gov.pl

 

Deklaracja Dostępności dla strony internetowej https://www.sw.gov.pl/jednostka/zaklad-karny-w-lowiczu

Zakład Karny w Łowiczu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do podstrony internetowej Służby Więziennej.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Nie wszystkie filmy posiadają opis dla osób niedosłyszących i niesłyszących.

Na stronie działają skróty klawiaturowe.

Nie wszystkie zdjęcia posiadają opis alternatywny dla osób niedowidzących i niewidzących.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

INFORMACJE ZWROTNE I DANE KONTAKTOWE

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: zk_lowicz@sw.gov.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 46 830 97 00. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Strona Rzecznika praw obywatelskich

DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA

Zakład Karny w Łowiczu znajduje się przy ulicy Wiejskiej 3. Do jednostki penitencjarnej można dojechać linią autobusową Nr 1. Przed Zakładem znajduje się wydzielone i oznakowane  miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnością. Osoby z niepełnosprawnością proszone są o korzystanie z wejścia budynku poczekalni. Na froncie budynku znajduje się tablica informacyjna.

Na terenie Zakładu Karnego w Łowiczu istnieje możliwość przemieszania się z psem asystującym.  Osoby posługujące się językiem PJM (Polski Język Migowy), SJM (System Językowo-Migowy), SKOGN (System Komunikacji Osób GłuchoNiewidomych) proszone są o wcześniejsze uzgodnienie terminu spotkania.

Jeżeli jesteś osobą ze szczególnymi potrzebami, a nie jesteśmy w stanie zapewnić Ci dostępności to mamy obowiązek zapewnić Ci dostęp alternatywny.

Dostęp alternatywny polega w szczególności na:

a) zapewnieniu osobie ze szczególnymi potrzebami wsparcia innej osoby;

b) zapewnieniu osobie ze szczególnymi potrzebami wsparcia technicznego, w tym z wykorzystaniem nowoczesnych technologii;

c) wprowadzeniu takiej organizacji podmiotu publicznego, która umożliwi realizację potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami w niezbędnym zakresie dla tych osób.

Na terenie Zakładu Karnego w Łowiczu istnieje możliwość poruszania się w asyście innej osoby, niezbędnej do pomocy.

Istnieje możliwość przemieszania się z psem asystującym. Jeżeli posługujesz się językiem PJM (Polski Język Migowy), SJM (System Językowo-Migowy), SKOGN (System Komunikacji Osób Głucho Niewidomych) możesz przyjść z własnym tłumaczem lub własnym urządzeniem, każdorazowo prosimy jednak o wcześniejsze uzgodnienie terminu spotkania.

Możesz zażądać udostępnienia informacji zamieszczonych na stronach internetowych w formach alternatywnych, na przykład poprzez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji, itp. Twoje żądanie powinno zawierać:

a) Twoje dane;

b) wskazanie, o którą stronę internetową, aplikacją mobilna lub dokument chodzi;

c) sposób kontaktu z Tobą;

d) formę w jakiej powinna zostać przekazana niedostępna treść.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej