Administratorem Danych Osobowych w Oddziale Zewnętrznym w Koziegłowach Aresztu Śledczego w Poznaniu jest Dyrektor Aresztu Śledczego w Poznaniu, z siedzibą w Poznaniu, ul. Młyńska 1, 61-729 Poznań

 

Inspektor ochrony danych

Marcin Błaszczyk

e-mail: iod_as_poznan@sw.gov.pl

Zastępujący inspektora ochrony danych

Paweł Nowak

Łukasz Mierzwicki

e-mail: iod_as_poznan@sw.gov.pl

Klauzula informacyjna dotycząca danych osobowych przetwarzanych w związku
z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości

Szanowni Państwo!

Uwzględniając rozstrzygnięcia przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości (Dz. U. z 2019 r. poz. 125), zwanej dalej „ustawą”, uprzejmie informujemy:

1. Nazwa, siedziba i dane kontaktowe administratora:

o administratorem w Areszcie Śledczym w Poznaniu jest Dyrektor Aresztu,

o ul. Młyńska 1, 61-729 Poznań,

o telefon: +48 61 856 82 50,

o e-mail: as_poznan@sw.gov.pl

2. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych:

o mjr Marcin Błaszczyk, (osoba zastępująca: Paweł Nowak, Łukasz Mierzwicki)

o ul. Młyńska 1, 61-729 Poznań,

o telefon: +48 61 856 82 50,

o e-mail: iod_as_poznan@sw.gov.pl

3. Cele, do których mają posłużyć dane osobowe:

Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji, na zasadach określonych w ustawie z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny wykonawczy oraz ustawie z dnia 9 kwietna 2010 r. o Służbie Więziennej, zadań w zakresie wykonywania tymczasowego aresztowania oraz kar pozbawienia wolności i środków przymusu skutkujących pozbawieniem wolności.

4. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego:

Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, w przypadku naruszenia jej praw w wyniku przetwarzania danych osobowych.

5. Państwa prawa, jako osób, których dane osobowe dotyczą:

W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Państwu następujące uprawnienia:

o prawo dostępu do danych osobowych,

o prawo do żądania sprostowania,

o prawo do żądania usunięcia danych osobowych lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych.

Szczególnego podkreślenia jednak wymaga, iż powyższe prawa mogą zostać ograniczone na podstawie przepisów odrębnych, w szczególności na podstawie przepisów ustawy o Służbie Więziennej i ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej