Deklaracja Dostępności dla strony internetowej

https://sw.gov.pl/jednostka/oddzial-zewnetrzny-w-kozieglowach

Areszt Śledczy w Poznaniu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej Oddziału Zewnętrznego w Koziegłowach zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Służby Więziennej: Oddział Zewnętrzny w Koziegłowach.

Data publikacji strony internetowej: 2016.01.01

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2018.01.01

Strony internetowe są częściowo zgodne z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

Filmy nie posiadają opisów dla osób niedosłyszących i niesłyszących.

Na stronie działają skróty klawiaturowe.

Filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

Zdjęcia zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej, brak możliwości zastosowania rozwiązań. Jednostka jest użytkownikiem strony, a nie jej administratorem.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-07-21.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest mjr Artur Murzo, artur.murzo@sw.gov.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 61 811 14 54. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi, oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.


Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich

 

Dostępność architektoniczna – Oddział Zewnętrzny w Koziegłowach

Wejście na teren Oddziału Zewnętrznego w Koziegłowach znajduje się przy ul. Piaskowej 7, 62-028 Koziegłowy.

W związku z trwającymi pracami budowlanymi, związanymi z rozbudową jednostki, nie ma w chwili obecnej parkingu zlokalizowanego w pobliżu wejścia do jednostki. Na czas prac budowlanych należy korzystać z parkingu znajdującego się przy ul. Piaskowej 5, za wieżowcem dawnego szpitala „KORVITA”, tuż przed „rondem”. W celu dotarcia do wejścia do jednostki, po opuszczeniu parkingu należy skierować się w lewo, przez „rondo” i dalej przejść prosto pomiędzy dwoma budowanymi budynkami. Po lewej stronie znajduje się tymczasowy, blaszany budynek, w którym odbywa się rejestracja osób ubiegających się o widzenie z osobami pozbawionymi wolności. Przy samym wejściu do jednostki (bramie), po prawej stronie znajduje się domofon z dzwonkiem.

Na terenie Oddziału Zewnętrznego w Koziegłowach obowiązuje poruszanie się w asyście funkcjonariusza z uwagi na system ochrony obiektu.

Istnieje możliwość poruszania się po obiekcie z psem asystującym. Osoba ubiegająca się o wstęp na teren oddziału zewnętrznego z psem asystującym zobowiązana jest do okazania funkcjonariuszowi pełniącemu służbę „na bramie”:

- certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego

- zaświadczenia o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych.

Pies asystujący musi być wyposażony w uprząż, nie musi być na smyczy i nosić kagańca. W widocznym miejscu na uprzęży musi mieć umieszczony napis „pies asystujący”.

Właściciel psa asystującego odpowiada za swojego psa i ponosi pełną odpowiedzialność za szkody przez niego wyrządzone na terenie jednostki.

Istnieje możliwość skorzystania z tłumacza języka migowego, po wcześniejszym (co najmniej trzydniowym) zgłoszeniu takiej konieczności.

Koordynator dostępności odpowiada między innymi za wsparcie osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do usług świadczonych przez Areszt Śledczy w Poznaniu i podległe Oddziały Zewnętrzne w Poznaniu i Koziegłowach oraz monitorowanie zapewnienia przez tą jednostkę dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. Ponadto koordynator sporządza plan działania na rzecz poprawy zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w Areszcie Śledczym w Poznaniu i podległych oddziałach zewnętrznych. Z koordynatorem można kontaktować się w wyżej wymienionych sprawach.

 

Koordynator dostępności:

mjr Artur Murzo

telefon: 61 811 14 54

e-mail: artur.murzo@sw.gov.pl

 

Z-ca koordynatora dostępności:

mjr Dawid Stachowiak

telefon: 61 856 83 71

e-mail: dawid.stachowiak@sw.gov.pl

 

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami

Osoby z utrudnieniami w komunikowaniu się mogą uzyskać informacje z zakresu działalności Oddziału Zewnętrznego w Koziegłowach:

- osobiście, od poniedziałku do piątku w godz. 7:00-15:00 w siedzibie jednostki pod adresem: ul. Piaskowa 7, 62-028 Koziegłowy;

- telefonicznie, od poniedziałku do piątku pod numerem telefonu: (61) 8 111 450;

- za pośrednictwem faxu pod numerem: (61) 8 111 455;

- pocztą elektroniczną pod adresem: oz_kozieglowy@sw.gov.pl;

- za pośrednictwem strony internetowej: https://www.sw.gov.pl/jednostka/oddzial-zewnetrzny-w-kozieglowach.

Osoby posługujące się językiem PJM (Polski Język Migowy), SJM (System Językowo-Migowy), SKOGN (System Komunikacji Osób Głucho-Niewidomych) proszone są o wcześniejsze uzgodnienie terminu spotkania.

 

Dojazd do Oddziału Zewnętrznego w Koziegłowach:

 

Oddział Zewnętrzny w Koziegłowach znajduje się przy ulicy Piaskowej 7 w Koziegłowach k/Poznania, gm. Czerwonak, pow. poznański (droga wojewódzka nr 196 Poznań - Wągrowiec).

 

W odległości 1500 m pieszo od obiektu znajduje się stacja kolejowa Poznań - Karolin, będąca jedną ze stacji kolejowych na trasie Poznań Główny – Wągrowiec, obsługiwanej przez pociągi Kolei Wielkopolskich.

Do jednostki można dojechać z Poznania linią autobusową MPK Poznań, nr 320  (pierwszy przystanek Rondo Śródka, wysiadając na końcowym przystanku Koziegłowy/Zakłady Drobiarskie, następnie pieszo 150 m),

W związku z trwającą rozbudową, Oddział Zewnętrzny w Koziegłowach tymczasowo nie dysponuje własnym parkingiem. Można skorzystać z parkingu zlokalizowanego przy ul. Piaskowej 5, za wieżowcem dawnego szpitala „KORVITA”.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej