Informacje o ograniczeniach w stosowaniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych):

Zgodnie z obowiązkiem informacyjnym, o którym mowa w art. 24b ust. 4 ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej, uprzejmie informujemy o następujących ograniczeniach w stosowaniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zgodnie z brzmieniem art. 24b ust. 1 i 2:

Służba Więzienna w związku z realizacją zadań, o których mowa w art. 2 ust. 1 i 2b, oraz zadań wynikających z odrębnych ustaw jest uprawniona do przetwarzania danych osobowych i informacji o kandydatach do służby w Służbie Więziennej, pracownikach oraz funkcjonariuszach – w zakresie niezbędnym do realizacji postępowania kwalifikacyjnego oraz stosunku pracy i służby w Służbie Więziennej.

Przetwarzanie danych osobowych, o których mowa w ust. 1, następuje z wyłączeniem stosowania art. 13 ust. 1 lit. d i e oraz art. 16 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w zakresie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z dnia 04.05.2016 r. str. 1 z późn. zm.), zwanego dalej „rozporządzeniem 2016/679” w zakresie, w jakim przepisy szczególne przewidują odrębny tryb sprostowania. Zabezpieczenie przetwarzania danych osobowych polega co najmniej na dopuszczeniu do ich przetwarzania wyłącznie funkcjonariuszy lub pracowników posiadających pisemne upoważnienie wydane przez administratora danych po pismenym zobowiązaniu funkcjonariuszy lub pracowników do zachowania przetwarzanych danych w poyfności.


Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych w Areszcie Śledczym w Koszalinie:
st. chor. Iwona Szymańska

adres: ul. Młyńska 71, 75 – 950 Koszalin,

telefon: +48 94 318 23 00

e-mail: iwona.szymanska@sw.gov.pl

iod_as_koszalin@sw.gov.pl

 

Klauzula informacyjna

Szanowni Państwo!
Uwzględniając rozstrzygnięcia przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) zwanego dalej „rozporządzeniem” uprzejmie informujemy:

Tożsamość i dane kontaktowe administratora:

Administratorem danych osobowych w Areszcie Śledczym w Koszalinie jest Dyrektor Aresztu Śledczego w Koszalinie

adres: ul. Młyńska 71, 75 – 950 Koszalin,

telefon: +48 94 318 23 70,

e-mail: as_koszalin@sw.gov.pl

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych:

st. chor. Iwona Szymańska

adres: ul. Młyńska 71, 751 – 950 Koszalin,

telefon: +48 94 318 23 00

e-mail: iwona.szymanska@sw.gov.pl

iod_as_koszalin@sw.gov.pl

 

Cel oraz podstawa prawna przetwarzania danych osobowych:

Państwa dane osobowe przetwarzamy w związku z realizacją obowiązków prawnych ciążących na administratorze oraz wykonywaniem przez administratora zadań realizowanych w interesie publicznym lub sprawowania władzy publicznej, zawartych umów oraz na podstawie udzielonych zgód, przede wszystkim w trybie realizacji obowiązków nałożonych na Służbę Więzienną w Kodeksie karnym wykonawczym i ustawie o Służbie Więziennej.

Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być:

  • jednostki organizacyjne Służby Więziennej,
  • organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa,
  • inne podmioty, które na podstawie stosownych umów przetwarzają dane osobowe.

Przekazywanie danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowych:

Dane osobowe mogą być przekazane do państwa trzecich lub organizacji międzynarodowych wyłącznie w uzasadnionych wypadkach i tylko wtedy, gdy przepisy prawa na to pozwalają.

Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane w Areszcie Śledczym w Koszalinie: Państwa dane będą przechowywane przez okres przewidziany w przepisach powszechnie obowiązującego prawa, niezbędny do realizacji celów, dla których zostały zebrane, natomiast okres ten, co do zasady jest określony na podstawie przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.

Państwa prawa, jako osób których dane osobowe dotyczą:

związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Państwu następujące uprawnienia:
a) prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo uzyskania kopii tych danych,
b) prawo do żądania sprostowania (poprawienia) danych osobowych, w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne,

prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. „prawo do bycia zapomnianym”), w przypadku gdy:

- dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane, lub w inny sposób przetwarzane,

- wniesiecie Państwo sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych,

- dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem,

- dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa,

prawo do ograniczenia przetwarzania danych, w przypadku gdy:
- kwestionujecie Państwo prawidłowość danych osobowych,

- przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a sprzeciwiacie się Państwo ich usunięciu, żądając w zamian ich ograniczenia,

- administrator nie potrzebuje już żadnych danych osobowych dla celów przetwarzania, ale są Państwu potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,

- wniesiecie Państwo sprzeciw wobec przetwarzania danych, do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu,

prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych,

jeżeli Państwa dane osobowe przetwarzane są na podstawie zgody, w każdej chwili możecie Państwo te zgodę wycofać, wówczas Areszt Śledczy w Koszalinie zaprzestanie przetwarzania danych pozyskanych na podstawie zgody.

Powyższe prawa mogą zostać ograniczone na podstawie przepisów odrębnych, w szczególności przepisów ustawy o ochronie informacji niejawnych oraz ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego:

Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uzna, że przetwarzanie jej danych narusza przepisy rozporządzenia.

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji:

Pozyskane dane nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 rozporządzenia.

Klauzula informacyjna dotycząca danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości

 

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH OSÓB UBIEGAJĄCYCH SIĘ

O WSTĘP NA TEREN ARESZTU ŚLEDCZEGO W KOSZALINIE.

Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO) zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 roku, informuję, że:

Administrator danych:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Aresztu Śledczego w Koszalinie z siedzibą w Koszalinie ul. Młyńska 71, kod pocztowy 75-950, tel. 94 318 23 70, e-mail: as_koszalin@sw.gov.pl

Inspektor ochrony danych:

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych w Areszcie Śledczym w Koszalinie, 75-950 Koszalin, ul. Młyńska 71, tel. 94 31 83 67, e-mail: iod_as_koszalin@sw.gov.pl

Cele przetwarzania danych osobowych oraz podstawa prawna przetwarzania:

Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywać się będzie zgodnie art. 5 ust. 1, pkt a-f oraz art 6 ust. 1, pkt c-d RODO i wyłącznie w celu zapewnienia bezpieczeństwa jednostki organizacyjnej.

Okres przechowywania danych osobowych:

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez czas określony w Zarządzeniu Dyrektora Generalnego Służby Więziennej nr 35/2016 z dnia 15 lipca 2016 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitego rzeczowego wykazu akt oraz instrukcji o organizacji i zakresie działania archiwum zakładowego w jednostkach organizacyjnych Służby Więziennej.

Prawo dostępu do danych osobowych:

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania oraz prawo do ograniczenia ich przetwarzania. Ponadto także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego:

Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

Konsekwencje niepodania danych osobowych:

Nie podanie przez Panią/Pana niezbędnych danych osobowych będzie skutkowało nie wpuszczeniem na teren Aresztu Śledczego w Koszalinie.

Odbiorcy danych:

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane żadnym odbiorcom danych z wyłączeniem jednostek organizacyjnych Służby Więziennej oraz innych ustawowo uprawnionych instytucji.


 

Szanowni Państwo!

Uwzględniając rozstrzygnięcia przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości (Dz. U. z 2019 r. poz. 125), zwanej dalej „ustawą”, informujemy:

Nazwa, siedziba i dane kontaktowe administratora:

Administratorem danych osobowych w Areszcie Śledczym w Koszalinie jest Dyrektor Aresztu Śledczego w Koszalinie,

adres: ul. Młyńska 71, 75 – 950 Koszalin,

telefon: +48 94 318 23 70,

e-mail: as_koszalin@sw.gov.pl

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych:

st. chor. Iwona Szymańska

adres: ul. Młyńska 71, 75 – 950 Koszalin,

telefon: +48 94 318 23 00

e-mail: iwona.szymanska@sw.gov.pl

iod_as_koszalin@sw.gov.pl

Cele, do których mają posłużyć dane osobowe:

Państwa dane przetwarzane są w celu realizacji, na zasadach określonych w ustawie z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny wykonawczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 676 z późn. zm.) oraz ustawie o Służbie Więziennej z dnia 9 kwietnia 2010 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 1427 z późn. zm.) zadań w zakresie wykonywania tymczasowego aresztowania oraz kar pozbawienia wolności i środków przymusu skutkujących pozbawieniem wolności.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego:

Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony

Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa, w przypadku naruszenia jej praw w wyniku przetwarzania danych osobowych.

Państwa prawa, jako osób, których dane dotyczą:

W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Państwu następujące uprawnienia:

prawo dostępu do danych osobowych,

prawo do żądania sprostowania,

prawo do żądania usunięcia danych osobowych lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych.
Powyższe prawa mogą zostać ograniczone na podstawie przepisów odrębnych, w szczególności na podstawie przepisów ustawy o Służbie Więziennej i ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej