Administratorem Danych Osobowych w Zakładzie Karnym w Kłodzku jest Dyrektor Zakładu Karnego, z siedzibą w Kłodzku, ul. Bohaterów Getta 16.


W sprawach związanych z ochroną danych osobowych proszę kontaktować za pośrednictwem adresu email:  iod_klodzko@sw.gov.pl

 

Klauzula informacyjna dotycząca danych osobowych przetwarzanych w związku
z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości

Szanowni Państwo!

Uwzględniając rozstrzygnięcia przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości (Dz. U. z 2019 r. poz. 125), zwanej dalej „ustawą”, uprzejmie informujemy:

1. Nazwa, siedziba i dane kontaktowe administratora: 

 • administratrem w Zakładzie Karnym w Kłodzku jest Dyrektor,
 • ul. Bohaterów Getta 16, 57-300 Kłodzko,
 • telefon: 74 865 18 00,
 • e-mail: zk_klodzko@sw.gv.pl.

2. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych:

 • chor. Krzysztof Pielech,
 • ul. Bohaterów Getta 16, 57-300 Kłodzko,
 • telefon: 74 865 18 57,
 • e-mail: iod_klodzko@sw.gov.pl.

3. Cele, do których mają posłużyć dane osobowe:

Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji, na zasadach określonych w ustawie z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny wykonawczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 652, z późn. zm.) oraz ustawie o Służbie Więziennej z dnia 9 kwietna 2010 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 1542, z późn. zm.), zadań w zakresie wykonywania tymczasowego aresztowania oraz kar pozbawienia wolności i środków przymusu skutkujących pozbawieniem wolności.

4. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego:

Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, w przypadku naruszenia jej praw w wyniku przetwarzania danych osobowych.

5. Państwa prawa, jako osób, których dane osobowe dotyczą:

W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Państwu następujące uprawnienia:

 • praw dostępu do danych osobowych,
 • praw do żądania sprostowania,
 • praw do żądania usunięcia danych osobowych lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych.

Szczególnego podkreślenia jednak wymaga, iż powyższe prawa mogą zostać ograniczone na podstawie przepisów odrębnych, w szczególności na podstawie przepisów ustawy o Służbie Więziennej i ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej