Zgodnie z ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami ( DZ. U. z 2019 r. poz. 1696) Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Koszalinie powołał zespół ds. koordynowania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w Zakładzie Karnym w Gorzowie Wielkopolskim.

Członkowie zespołu:

mjr Tomasz Nowosadzki

ul. Podmiejska 17, 66-400 Gorzów Wlkp.

email: tomasz.nowosadzki@sw.gov.pl

tel. 95 733 45 00

 

kpt. Anna Kotowicz

ul. Podmiejska 17, 66-400 Gorzów Wlkp.

email: anna.kotowicz@sw.gov.pl

tel. 95 733 45 00

 

Deklaracja Dostępności dla strony internetowej http://intranet.swnet.sw.gov.pl/oisw/oiswszczecin/zkgorzow/koordynator/Strony/default.aspx

Zakład Karny w Gorzowie Wlkp. zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do Strona internetowa Zakładu Karnego w Gorzowie Wlkp..

Data publikacji strony internetowej: 2012-11-30.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2019-02-15.

Status zgodności z ustawą

Strona internetowa jest niezgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Niezgodność (niezgodności) lub wyłączenia wymieniono poniżej.

Niespełnione wymagania

Zdjęcia nie posiadają opisu alternatywnego dla osób niedowidzących i niewidzących. Na stronie brak jest mapy strony lub wyszukiwarki. Na stronie nie stosuje się instrukcji odnoszącej się do koloru elementu. Przy błędnie wypełnionych polach brak podpowiedź jak poprawnie wpisać w nie dane. Część plików nie jest dostępnych cyfrowo, strona zawiera załączniki w postaci plików PDF, DOC i tym podobnych.

Powody braku spełaniania wymagań

Jednostka odpowiada tylko i wyłącznie za zamieszczane treści na podstronie witryny ogólnopolskiej zarządzanej przez Centralny Zarząd Służby Więziennej w Warszawie.

Przygotowanie deklaracji dostępności

Oświadczenie sporządzono dnia: 2022-09-12.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Data ostatniego przeglądu deklaracji: 2024-03-29.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest mjr Rafał Rybak, Rafal.Rybak3@sw.gov.pl lub mjr Paweł Olek, Paweł.Olek@sw.gov.pl . Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 957334500. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Obsługa wniosków i skarg związanych z dostępnością

W przypadku problemów z dostępnością stron internetowych prosimy o kontakt z sekretariatem Zakładu Karnego w Gorzowie Wlkp. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności. Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Jeżeli nasze działania nie będą dla Ciebie zadowalające, możesz zgłosić skargę do Oddziału Lubuskiego Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich. https://www.rpo.gov.pl/content/jak-zglosic-sie-do-rzecznika-praw-obywatelskich

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich

Dostępność architektoniczna

Osoby z utrudnieniami w komunikowaniu się mogą uzyskać informacje z zakresu działalności Zakładu Karnego w Gorzowie Wlkp.: osobiście, w dni robocze w godzinach 8:00 – 15:00 po wcześniejszym uzgodnieniu terminu wizyty w sekretariacie, w siedzibie Zakładu Karnego w Gorzowie Wlkp. przy ul. Podmiejskiej 17; telefonicznie, w dni robocze w godzinach 8:00 – 15:00 z sekretariatem pod numerem telefonu 95 733 45 00; za pośrednictwem faksu pod numerem 945 733 45 24; za pośrednictwem wiadomości sms/mms pod numer 500 290 446; za pośrednictwem komunikatora internetowego WhatsAApp pod numerem 500 290 446; za pośrednictwem wideokonferencji po wcześniejszym umówieniu terminu i sposobu realizacji spotkania; pocztą elektroniczną pod adresem zk_gorzow_wielkopolski@sw.gov.pl; za pośrednictwem strony internetowej sw.gov.pl; zapoznając się z plikami audio umieszczonymi poniżej.

Osoby posługujące się Polskim Językiem Migowym, Systemem Językowo-Migowym, Systemem Komunikacji Osób Głucho-Niewidomych proszone są o wcześniejsze uzgodnienie terminu spotkania.

Dojazd do Zakładu Karnego w Gorzowie Wlkp.: Budynek Zakładu Karnego w Gorzowie Wlkp. znajduje się przy ulicy Podmiejskiej 17. Dojazd możliwy jest komunikacją miejską autobusami linii 113, kursującym ulicą Podmiejską. Najbliższy przystanek autobusowy znajduje się przy budynku jednostki. Na terenie zamkniętym Zakładu Karnego w Gorzowie Wlkp. znajduje się wydzielone i oznakowane miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnością. Siedziba Zakładu Karnego w Gorzowie Wlkp., w której interesanci mogą załatwić sprawę, znajduje się na ul. Podmiejskiej 17 w Gorzowie Wlkp. Siedziba oznaczona jest nazwą ulicy oraz tablicą informacyjną na gmachu budynku. Do wejścia głównego prowadzi chodnik, konieczne jest podejście pod krawężnik wysokości 20 cm, przejście przez drzwi wejściowe nie zawiera żadnych progów. Wejście do budynku głównego zabezpieczone jest drzwiami z kontrolą dostępu, zainstalowany jest wideodomofon.

Interesanci nie poruszają się samodzielnie po obiekcie. Odbierani są przy wejściu do budynku przez osobę merytoryczną w zakresie załatwianej sprawy lub funkcjonariusza wyznaczonego przez Dowódcę Zmiany. Do wyższych kondygnacji obiektu prowadzą schody. W budynku nie ma windy, nie są dostępne rampy podjazdowe, podnośniki i platformy pionowe. Toalety nie są przystosowane do potrzeb osób poruszających się na wózku. Wjazd na parking po lewej stronie budynku Zakładu Karnego w Gorzowie Wlkp. jest ograniczony i zabezpieczony bramą wjazdową. Na parkingu wyznaczono jedno miejsce parkingowego dla osób z niepełnosprawnością. Wzdłuż terenu jednostki, równolegle do ul. Podmiejskiej jest ogólnodostępny parking z miejscami postojowymi. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W okolicy budynku nie ma urządzeń dźwiękowych naprowadzających osoby niewidome i słabowidzące. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a. W okolicy budynku nie ma urządzeń dźwiękowych naprowadzających osoby niewidome i słabowidzące.

Aplikacje mobilne

brak

Dodatkowe informacje

Informacja o naszej działalności w tekście łatwym do czytania (ETR)

Aktualny raport z zapewnienia dostępności

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej