Klauzula informacyjna dotycząca danych osobowych przetwarzanych w związku
z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości

Szanowni Państwo!

Uwzględniając rozstrzygnięcia przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości(Dz. U. z 2019 r. poz. 125), zwanej dalej „ustawą”, uprzejmie informujemy:

 1. Nazwa, siedziba i dane kontaktowe administratora:
  • administratrem w Zakładzie Karnym w Głubczycach jest Dyrektor Zakładu Karnego w Głubczycach,
  • ul. Kchanowskiego 3, 48-100Głubczyce,
  • telefn: +48 774852015,
  • e-mail: zk_glubczyce@sw.gv.pl.
 2. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych:
  • st. szer. Paweł Dornfeld,
  • ul. Kchanowskiego 3, 48-100Głubczyce,
  • telefn: +48 77 406 41 18,
  • e-mail: id_glubczyce@sw.gov.pl
 3. Cele, do których mają posłużyć dane osobowe:

Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji,na zasadach określonych w ustawie z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny wykonawczy (Dz.U. z 2018 r. poz. 652, z późn. zm.) oraz ustawie o Służbie Więziennej z dnia 9 kwietna 2010 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 1542, z późn. zm.),zadań w zakresie wykonywania kar pozbawienia wolności i środków przymusu skutkujących pozbawieniem wolności.

 1. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego:

Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2,00-193 Warszawa, w przypadku naruszenia jej praw w wyniku przetwarzania danych osobowych.

 1. Państwa prawa, jako osób, których dane osobowe dotyczą:

W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Państwu następujące uprawnienia:

  • praw dostępu do danych osobowych,
  • praw do żądania sprostowania,
  • praw do żądania usunięcia danych osobowych lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych.

Szczególnego podkreślenia jednak wymaga, iż powyższe prawa mogą zostać ograniczone na podstawie przepisów odrębnych, wszczególności na podstawie przepisów ustawy o Służbie Więziennej iustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej