Deklaracja dostępności dla strony internetowej https://sw.gov.pl/jednostka/zaklad-karny-w-gebarzewie

Zakład Karny w Gębarzewie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Służby Więziennej Struktura Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w Poznaniu Zakład Karny w Gębarzewie.

Data publikacji strony internetowej: 2016.01.01

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2018.06.01

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

Filmy nie posiadają opisów dla osób niedosłyszących i niesłyszących.

Na stronie działają skróty klawiaturowe.

Filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

Zdjęcia zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej, brak możliwości zastosowania rozwiązań. Okręg jest użytkownikiem strony, a nie jej administratorem.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2022-08-11.

 

INFORMACJE ZWROTNE I DANE KONTAKTOWE

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt z mjr. Krzysztofem Gromackim dzwoniąc na numer telefonu +48 61 429 23 08. Wzór wniosku o udostępnienie informacji niedostępnej oraz skargi na brak zapewnienia dostępności znajduje się w zakładce: Dla osób z trudnościami w komunikowaniu się.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich

 

DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA

 

Wejście do Zakładu Karnego w Gębarzewie spełnia wymogi w zakresie dostosowania „dla osób ze szczególnymi potrzebami”. Drzwi wejściowe  pozbawione są barier architektonicznych  w postaci  schodów i innych utrudnień, uniemożliwiających samodzielne poruszanie się. Opisane wyjście przeznaczone jest  dla funkcjonariuszy, pracowników  oraz interesantów.  

Pomieszczenie funkcjonariusza pełniącego służbę na stanowisku bramowego,  znajduje się po prawej stronie od wejścia . Dalsze przejście zabezpieczone jest kratami przez które w asyście wyznaczonego funkcjonariusza czy pracownika przemieszcza się „osoba ze szczególnymi potrzebami”.

Na terenie Zakładu Karnego w Gębarzewie oraz  Oddziałach Zewnętrznych w Środzie Wlkp. i Pobiedziskach  obowiązuje poruszanie się w asyście funkcjonariusza z uwagi na  system ochrony obiektu. Istnieje możliwość przemieszania się z psem asystującym. Opracowano podstawowe zasady ewakuacji z budynku i terenu  Zakładu Karnego w Gębarzewie oraz  Oddziałów Zewnętrznych w Środzie Wlkp. i Pobiedziskach osób z trudnościami w poruszaniu się.

 

Dojazd do Zakładu Karnego w Gębarzewie: kompleks budynków Zakładu Karnego w Gębarzewie znajduje się  w odległości kilku kilometrów od Gniezna  na terenie Gminy Czerniejewo. Opcje dojazdu:

  1. Dojazd do Zakładu Karnego w Gębarzewie możliwy jest komunikacją miejską z dworca PKP/PKS – autobusem nr  17 z przystanku mieszczącego się  przy  ulicy Kościuszki w Gnieźnie,  jadąc  na  końcówkę   autobusową linii  nr 17, znajdującą się  u zbiegu ulicy Pustachowskiej i Czeremchowej w Gnieźnie.  Dotarcie do Zakładu Karnego w Gębarzewie  po wyjściu z autobusu wymaga przejścia pieszo  przez las  odcinka około 3 km.

 

  1. Dojazd samochodem osobowym  możliwy jest drogą krajową nr 15 (Września-Gniezno), do miejscowości Żydowo i dalej w kierunku Gębarzewa, a także od strony Poznania drogą  ekspresową S5, do miejscowości Wierzyce kierując się do  Czerniejewa i punktu docelowego Gębarzewa. Przed  Zakładem Karnym w Gębarzewie  znajduje się wydzielony parking, zapewniający  bezkolizyjne  dotarcie  do bramy głównej budynku.

Dla „dla osób ze szczególnymi potrzebami” dostępny jest  korytarz i sale widzeń wyposażone w podjazdy dla „osób ze szczególnymi potrzebami”. W budynku głównym nie ma windy. Toalety dostosowana dla „osób ze szczególnymi potrzebami”   znajdują się  w obrębie poszczególnych sal widzeń. Toalety są  właściwie oznaczone i oświetlone. Na teren Zakładu Karnego i wyznaczonych pomieszczeń  można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

 

APLIKACJE MOBILNE

Zakład Karny w Gębarzewie oraz Oddziały Zewnętrzne w Środzie Wlkp. i Pobiedziskach nie udostępniają aplikacji mobilnych.

Koordynator dostępności

Koordynator dostępności odpowiada między innymi za wsparcie osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do usług świadczonych przez Zakład Karny w Gębarzewie oraz monitorowanie zapewnienia przez tą jednostkę dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. Ponadto koordynator sporządza plan działania na rzecz poprawy zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w Zakładzie Karnym w Gębarzewie. Z koordynatorem można kontaktować się w wyżej wymienionych sprawach.

 

Koordynator dostępności-zespół

 

Przewodniczący

mjr Krzysztof Gromacki

e-mail: krzysztof.gromacki@sw.gov.pl

telefon: +48 61 4292308

 

Członkowie

mjr Przemysław Borkowski

e-mail: przemyslaw.borkowski@sw.gov.pl

telefon: +48 61 4292327

 

kpt. Marcin Misztal

e-mail: marcin.misztal@sw.gov.pl

telefon: +48 61 4292357

 

mjr Krystian Rynarzewski 

e-mail: krystian.rynarzewski@sw.gov.pl

telefon: +48 61 8111062

 

ppor. Łukasz Szczudłowski

e-mail: lukasz.szczudlowski@sw.gov.pl

telefon: +48 61 4292317

 

ppor. Witold Szymkowiak

e-mail: witold.szymkowiak@sw.gov.pl

telefon: +48 61 4292312

 

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej