Ochrona danych osobowych

Ochrona danych osobowych

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych w Zakładzie Karnym w Gdańsku-Przeróbce:

chor. Luiza Buksa

ul. Siennicka 23
80-758 Gdańsk

e-mail: iod_gdansk_przerobka@sw.gov.pl
telefon: 58 766 93 06

fax: 58 301 64 14

KLAUZULA INFORMACYJNA

Szanowni Państwo!

Uwzględniając rozstrzygnięcia przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej „rozporządzeniem”, uprzejmie informujemy:

 1. Tożsamość i dane kontaktowe administratora:
  • administratorem w Zakładzie Karnym w Gdańsku–Przeróbce jest Dyrektor Zakładu Karnego w Gdańsku–Przeróbce,
  • adres: ul. Siennicka 23, 80-758 Gdańsk,
  • telefon: +48 58 766 93 00,
  • e-mail: zk_gdansk_przerobka@sw.gov.pl
    
 2. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych:
 3. Cel oraz podstawa prawna przetwarzania danych osobowych:
  • Państwa dane osobowe przetwarzamy zgodnie z rozporządzeniem, tylko i wyłącznie w celu zapewnienia bezpieczeństwa Zakładu Karnego w Gdańsku–Przeróbce, w związku z realizacją obowiązków prawnych ciążących na administratorze oraz wykonywaniem przez administratora zadań realizowanych w interesie  publicznym lub sprawowania władzy publicznej, zawartych umów oraz na podstawie udzielonych zgód, przede wszystkim w trybie realizacji obowiązków nałożonych na Służbę Więzienną w ustawie z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej (Dz.U. z 2019, poz. 1427 ze zm.).
 1. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być:
  • jednostki organizacyjne Służby Więziennej,
  • organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa,
  • inne podmioty, które na podstawie stosownych umów przetwarzają dane osobowe.
 2. Przekazywanie danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowych:

Dane osobowe mogą być przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych wyłącznie w uzasadnionych wypadkach i tylko wtedy, gdy przepisy prawa na to pozwalają.

 1. Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane w Zakładzie Karnym w Gdańsku-Przeróbce:

Państwa dane osobowe są przechowywane przez okres przewidziany w przepisach powszechnie obowiązującego prawa, niezbędny do realizacji celów, dla których zostały zebrane, natomiast okres ten, co do zasady, określony jest na podstawie przepisów o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.

 1. Państwa prawa jako osób, których dane osobowe dotyczą:

W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Państwu następujące uprawnienia:

 1. prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
 2. prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych, w przypadku, gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
 3. prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. „prawo do bycia zapomnianym”), w przypadku, gdy:
  • dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane, lub w inny sposób przetwarzane,
  • wniesiecie Państwo sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych,
  • dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem,
  • dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa;
 4. prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych, w przypadku, gdy:
  • kwestionujecie Państwo prawidłowość danych osobowych,
  • przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a sprzeciwiacie się Państwo ich usunięciu, żądając w zamian ich ograniczenia,
  • administrator nie potrzebuje już danych osobowych dla swoich celów przetwarzania, ale są Państwu potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,
  • wniesiecie Państwo sprzeciw wobec przetwarzania danych, do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;
 5. prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
 6. jeżeli Państwa dane osobowe przetwarzane są na podstawie zgody, w każdej chwili możecie Państwo tę zgodę wycofać, wówczas Zakład Karny w Gdańsku-Przeróbce zaprzestanie przetwarzania danych pozyskanych na podstawie zgody.

 

Szczególnego podkreślenia jednak wymaga, iż powyższe prawa mogą zostać ograniczone na podstawie przepisów odrębnych, w szczególności przepisów ustawy o ochronie informacji niejawnych oraz ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.

 1. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego:

Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uzna, że przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy rozporządzenia.

 1. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji:

Pozyskane dane nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 rozporządzenia

 

KLAUZULA INFORMACYJNA

DOTYCZĄCA DANYCH OSOBOWYCH PRZETWARZANYCH W ZWIĄZKU Z ZAPOBIEGANIEM I ZWALCZANIEM PRZESTĘPCZOŚCI

 

Szanowni Państwo!

Uwzględniając rozstrzygnięcia przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości (Dz. U. z 2019 r. poz. 125), zwanej dalej „ustawą”, uprzejmie informujemy:

 1. Nazwa, siedziba i dane kontaktowe administratora:

Administratorem danych osobowych w zakresie dokumentowania w Zakładzie Karnym w Gdańsku-Przeróbce jest Dyrektor Zakładu Karnego w Gdańsku-Przeróbce,

 

adres: ul. Siennicka 23, 80-758 Gdańsk,

telefon: +48 58 766 93 00,

e-mail: zk_gdansk_przerobka@sw.gov.pl.

Administratorem danych osobowych w systemie informatycznym jest Dyrektor Generalny Służby Więziennej w Warszawie,

adres: ul. Rakowiecka 37a, 02-521 Warszawa,

telefon: +48 22 640 86 51,

e-mail: bdg@sw.gov.pl.

 1. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych:

adres: ul. Siennicka 23, 80-758 Gdańsk,

telefon: +48 58 766 93 06,

e-mail: iod_gdansk_przerobka@sw.gov.pl

 1. Cele, do których mają posłużyć dane osobowe:

Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji, na zasadach określonych w Ustawie z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny wykonawczy (Dz. U. z 2018 r., poz. 652 z późn. zm.) oraz ustawie o Służbie Więziennej z dnia 9 kwietna 2010 r. (Dz. U. z 2019, poz. 1427 z późn. zm.), zadań w zakresie wykonywania tymczasowego aresztowania oraz kar pozbawienia wolności i środków przymusu skutkujących pozbawieniem wolności.

 1. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego:

Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, w przypadku naruszenia jej praw w wyniku przetwarzania danych osobowych.

 1. Państwa prawa jako osób, których dane osobowe dotyczą:

W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Państwu następujące uprawnienia

 • praw dostępu do danych osobowych,
 • praw do żądania sprostowania,
 • praw do żądania usunięcia danych osobowych lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych.

Szczególnego podkreślenia jednak wymaga, iż powyższe prawa mogą zostać ograniczone na podstawie przepisów odrębnych, w szczególności na podstawie przepisów ustawy o Służbie Więziennej i ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej