Ochrona danych osobowych

Ochrona danych osobowych

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych w Zakładzie Karnym w Gdańsku-Przeróbce

mjr Ewa Lipke

ul. Siennicka 23
80-758 Gdańsk

e-mail: iod_gdansk_przerobka@sw.gov.pl
telefon: 58 766 93 06

fax: 58 301 64 14

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH OSÓB UBIEGAJĄCYCH SIĘ O WSTĘP NA TEREN ZAKŁADU KARNEGO W GDAŃSKU-PRZERÓBCE

 

Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: rozporządzeniem), informuję, że:

 

Administrator danych:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Zakładu Karnego w Gdańsku-Przeróbce z siedzibą w Gdańsku ul. Siennicka 23, kod pocztowy 80-758,
tel. 58 766-93-00, e-mail: zk_gdansk_przerobka@sw.gov.pl 

Inspektor ochrony danych:

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych w Zakładzie Karnym w Gdańsku-Przeróbce, 80-758 Gdańsk, ul. Siennicka 23, tel. 58 766-93-06, e-mail: iod_gdansk_przerobka@sw.gov.pl

 

Cele przetwarzania danych osobowych oraz podstawa prawna przetwarzania:

Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywać się będzie zgodnie art. 5 ust. 1, pkt a-f oraz art. 6 ust. 1, pkt c, e rozporządzenia, tylko i wyłącznie w celu zapewnienia bezpieczeństwa Zakładu karnego w Gdańsku-Przeróbce, na podstawie art. 2 ust. 2 pkt 6 w związku z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 9 kwietnia o Służbie Więziennej (tj. Dz.U. 2017, poz. 631 z późn. zm.).

 

Okres przechowywania danych osobowych:

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez czas okres 5 lat do celów archiwalnych w interesie publicznym.

 

Prawo dostępu do danych osobowych:

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, lub ograniczenia przetwarzania. Ponadto także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, oraz do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

 

Prawo wniesienia skargi:

Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy rozporządzenia.

 

Konsekwencje niepodania danych osobowych:

Nie podanie przez Panią/Pana niezbędnych danych osobowych będzie skutkowało nie wpuszczeniem na teren Zakładu Karnego w Gdańsku-Przeróbce.

 

Odbiorcy danych:

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane żadnym odbiorcom danych z wyłączeniem jednostek organizacyjnych Służby Więziennej oraz innych ustawowo uprawnionych instytucji.

Klauzula informacyjna

Szanowni Państwo!

                Uwzględniając rozstrzygnięcia przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej „rozporządzeniem”, uprzejmie informujemy:

 1. Tożsamość i dane kontaktowe administratora:
  • administratorem w Zakładzie Karnym w Gdańsku-Przeróbce  jest Dyrektor Zakładu Karnego w Gdańsku-Przeróbce,
  • adres: ul. Siennicka 23, 80-758 Gdańsk,
  • telefon: +48 58 766 63 00,
  • e-mail: zk_gdansk_przerobka@sw.gov.pl
 2. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych:
  • adres: ul. Siennicka 23, 80-758 Gdańsk,
  • telefon: +48 58 766 93 06,
  • e-mail: iod_gdansk_przerobka@sw.gov.pl.
 3. Cel oraz podstawa prawna przetwarzania danych osobowych:

Państwa dane osobowe przetwarzamy w związku z realizacją obowiązków prawnych ciążących na administratorze oraz wykonywaniem przez administratora zadań realizowanych w interesie publicznym lub sprawowania władzy publicznej, zawartych umów oraz na podstawie udzielonych zgód, przede wszystkim w trybie realizacji obowiązków nałożonych na Służbę Więzienną w ustawie o Służbie Więziennej.

 1. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być:
  • jednostki organizacyjne Służby Więziennej,
  • organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa,
  • inne podmioty, które na podstawie stosownych umów przetwarzają dane osobowe.

 

      5. Przekazywanie danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowych:

Dane osobowe mogą być przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych wyłącznie w uzasadnionych wypadkach i tylko wtedy, gdy przepisy prawa na to pozwalają.

 1. Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane w Centralnym Zarządzie Służby Więziennej:

Państwa dane osobowe są przechowywane przez okres przewidziany w przepisach powszechnie obowiązującego prawa, niezbędny do realizacji celów, dla których zostały zebrane, natomiast okres ten, co do zasady, określony jest na podstawie przepisów o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.

 1. Państwa prawa, jako osób, których dane osobowe dotyczą:

W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Państwu następujące uprawnienia:

 1. prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
 2. prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych, w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
 3. prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. „prawo do bycia zapomnianym”),
  w przypadku gdy:
  • dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane, lub w inny sposób przetwarzane,
  • wniesiecie Państwo sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych,
  • dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem,
  • dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa;
 4. prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych, w przypadku gdy:
  • kwestionujecie Państwo prawidłowość danych osobowych,
  • przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a sprzeciwiacie się Państwo ich usunięciu, żądając w zamian ich ograniczenia,
  • administrator nie potrzebuje już danych osobowych dla swoich celów przetwarzania, ale są Państwu potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,
  • wniesiecie Państwo sprzeciw wobec przetwarzania danych, do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;
 5. prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
 6. jeżeli Państwa dane osobowe przetwarzane są na podstawie zgody, w każdej chwili możecie Państwo tę zgodę wycofać, wówczas Zakład Karny w Gdańsku-Przeróbce zaprzestanie przetwarzania danych pozyskanych na podstawie zgody.

Szczególnego podkreślenia jednak wymaga, iż powyższe prawa mogą zostać ograniczone na podstawie przepisów odrębnych, w szczególności przepisów ustawy o ochronie informacji niejawnych oraz ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.

 1. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego:

Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uzna, że przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy rozporządzenia.

 1. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji:

Pozyskane dane nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 rozporządzenia

 

Klauzula informacyjna dotycząca danych osobowych przetwarzanych w związku
z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości

 

Szanowni Państwo!

Uwzględniając rozstrzygnięcia przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości (Dz. U. z 2019 r.  poz. 125), zwanej dalej „ustawą”, uprzejmie informujemy:

 1. Nazwa, siedziba i dane kontaktowe administratora:

Administratrem danych osobowych w zakresie dokumentowania w Zakładzie Karnym w Gdańsku-Przeróbce jest Dyrektor Zakładu Karnego w Gdańsku-Przeróbce,

adres: ul. Siennicka 23, 80-758 Gdańsk,

telefn: +48 58 766 93 00,

e-mail: zk_gdansk_przerbka@sw.gov.pl.

Administratrem danych osobowych w systemie informatycznym jest Dyrektor Generalny Służby Więziennej w Warszawie,

adres: ul. Rakwiecka 37a, 02-521 Warszawa,

telefon: +48 22 640 86 51,

e-mail: bdg@sw.gv.pl.

 1. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych:

adres: ul. Siennicka 23, 80-758 Gdańsk,

telefon: +48 58 766 93 06,

e-mail: id_gdansk_przerobka@sw.gov.pl.

 1. Cele, do których mają posłużyć dane osobowe:

Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji, na zasadach określonych
w Ustawie z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny wykonawczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 652,
z późn. zm.) oraz ustawie o Służbie Więziennej z dnia 9 kwietna 2010 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 1542, z późn. zm.), zadań w zakresie wykonywania tymczasowego aresztowania oraz kar pozbawienia wolności i środków przymusu skutkujących pozbawieniem wolności.

 1. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego:

                Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, w przypadku naruszenia jej praw w wyniku przetwarzania danych osobowych.

 1. Państwa prawa, jako osób, których dane osobowe dotyczą:

W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Państwu następujące uprawnienia

 • praw dostępu do danych osobowych,
 • praw do żądania sprostowania,
 • praw do żądania usunięcia danych osobowych lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych.

Szczególnego podkreślenia jednak wymaga, iż powyższe prawa mogą zostać ograniczone na podstawie przepisów odrębnych, w szczególności na podstawie przepisów ustawy o Służbie Więziennej i ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej