Koordynator ds. dostępności:

st. kpr. Przemysław Gałczyński

Zakład Karny w Garbalinie

Garbalin 18

99-100 Łęczyca

adres e-mail: przemyslaw.galczynski@sw.gov.pl

telefon: 24 388 00 89

Zakład Karny w Garbalinie, zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. O dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do podstrony internetowej Służby Więziennej.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. O dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Nie wszystkie filmy posiadają opis dla osób niedosłyszących i niesłyszących.

Na stronie działają skróty klawiaturowe.

Nie wszystkie zdjęcia posiadają opis alternatywny dla osób niedowidzących i niewidzących.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

INFORMACJE ZWROTNE I DANE KONTAKTOWE

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: zk_garbalin@sw.gov.pl Kontaktować można się także, dzwoniąc na numer telefonu 24 388 00 00. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji, itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Strona Rzecznika praw obywatelskich

 

DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA

Dojazd do Zakładu Karnego w Garbalinie:

Zespół wszystkich budynków wchodzących w skład Zakładu Karnego w Garbalinie, tj. pawilonów mieszkalnych przeznaczonych dla osadzonych odbywających karę pozbawienia wolności oraz pozostałych budynków łącznie z administracją jednostki, znajduje się we wsi Garbalin, posesja nr 18. Dojazd do jednostki w Garbalinie, możliwy jest za pomocą: indywidualnego transportu. Komunikacją podmiejską obsługiwaną przez podmiot państwowy jak i podmiot prywatny można dostać się do najbliższego przystanku autobuswego oddalonego około 500m. od Zakładu.

Dojazd do Zakładu Karnego w Garbalinie, od strony południowej, od miasta Łódź – Łęczyca, możliwy jest drogą krajową DK 91, od strony północnej od miasta Krośniewice, także drogą krajową DK 91, a od strony wschodniej, od miasta Kutno DK 92 i 91 oraz DK 60. Dojazd do jednostki od strony zachodniej, może odbyć się alternatywnie kilkoma drogami, głównie powiatowymi oraz gminnymi od miasta Kłodawa i Dąbie nad Nerem oraz od wsi Grabów. Na terenie wokół jednostki penitencjarnej wydzielone są miejsca parkingowe dla kadry zakładu karnego oraz odwiedzających, w tym 2 miejsca dla osób niepełnosprawnych.

Osoby posługujące się językiem PJM (Polski Język Migowy) mogą skorzystać z internetowego wideotłumacza.

 

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej