Koordynator dostępności odpowiada między innymi za wsparcie osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do usług świadczonych przez Zakład Karny w Dublinach oraz monitorowanie zapewnienia przez tą jednostkę dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. Ponadto koordynator sporządza plan działania na rzecz poprawy zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w Zakładzie Karnym w Dublinach i Oddziale Zewnętrznym w Giżycku. Z koordynatorem można kontaktować się w wyżej wymienionych sprawach.

Koordynator dostępności:

chor. Urszula Malewicka-Nietrzeba

e-mail: urszula.malewicka-nietrzeba@sw.gov.pl

 

tel. 89 757 90 17
fax 89 751 00 29

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI DLA STRONY INTERNETOWEJ

https://sw.gov.pl/jednostka/zaklad-karny-w-dublinach

Zakład Karny w Dublinach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do podstrony internetowej Służby Więziennej.

Data publikacji strony internetowej SW: 2016-01-01

Data ostatniej istotnej aktualizacji SW: 2018-01-01

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Nie wszystkie filmy posiadają opis dla osób niedosłyszących i niesłyszących.

Na stronie działają skróty klawiaturowe.

Nie wszystkie zdjęcia posiadają opis alternatywny dla osób niedowidzących i niewidzących.

Oświadczenie sporządzono dnia: 10.03.2022r.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

INFORMACJE ZWROTNE I DANE KONTAKTOWE

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: zk_dubliny@sw.gov.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 89 754 38 31, fax 89 751 00 29. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Strona Rzecznika praw obywatelskich

DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA

Dojazd do Zakładu Karnego w Dublinach:

Budynek Zakładu Karnego w Dublinach jest usytuowany w Dubliny 16 dworzec autobusowy są oddalone o 11,2 km, najbliższy przystanek autobusowy o 1,2 km znajduje się w Garbnie.

Na terenie Zakładu Karnego w Dublinach obowiązuje poruszanie się w asyście funkcjonariusza z uwagi na system ochrony obiektu. Nie ma możliwości przemieszczania się z psem asystującym. Do jednostki prowadzą dwa wejścia. Pierwsze przez bramę główną dostosowaną do wjazdu wózków inwalidzkich. Drugie wejście bezpośrednio przez budynek administracji. Na parkingu znajduje się miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych. Wewnątrz znajduje się jeden budynek o pięciu kondygnacjach, jeden o trzech kondygnacjach, jeden o dwóch kondygnacjach ze stołówką oraz cztery jednokondygnacyjne. Wejście do jednostki dla odwiedzających osoby pozbawione wolności. Pomieszczenia sali widzeń dostosowane są do potrzeb osób niepełnosprawnych. Budynek penitencjarny dostosowany jest na jednej kondygnacji dla osób o szczególnych potrzebach.

W budynkach nie ma pętli indukcyjnych.

Osoby posługujące się językiem PJM (Polski Język Migowy), SJM (System Językowo-Migowy), SKOGN (System Komunikacji Osób Głucho-Niewidomych) proszone są o wcześniejsze uzgodnienie terminu spotkania.

 

Rozmiar: 113.7 kB

Zakład Karny w Dublinach przeznaczony jest dla skazanych dorosłych, mężczyzn, recydywistów penitencjarnych z podgrupami klasyfikacyjnymi R-2/z i R-2/p. Pojemność wynosi 354 miejsca.

W strukturze jednostki wyodrębniono Oddział Zewnętrzny w Giżycku. Przeznaczony jest dla skazanych dorosłych, mężczyzn, recydywistów penitencjarnych.

 

 

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej