Działając na podstawie art. 22 ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości (Dz. U. poz. 125) informuję, że:

  1. Administratorem danych osobowych jest Dyrektor Zakładu Karnego w Dębicy, ul. Sandomierska 41, 39-200 Dębica, tel. 14 6815657, adres poczty elektronicznej zk_debica@sw.gov.pl
  2. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych:

Anna Gawlik Mierzwa
e-mail: iod_zk_debica@sw.gov.pl

  1. Cele, do których mają posłużyć dane osobowe:

a) wykonywanie orzeczeń w postępowaniu karnym, w postępowaniu w sprawach o przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe i w postępowaniu w sprawach o wykroczenia oraz kar porządkowych i środków przymusu skutkujących pozbawienie wolności;

b) prowadzenie oddziaływań penitencjarnych i resocjalizacyjnych wobec osób skazanych na karę pozbawienia wolności, przede wszystkim przez organizowanie pracy sprzyjającej zdobywaniu kwalifikacji zawodowych, nauczania, zajęć kulturalno-oświatowych, zajęć z zakresu kultury fizycznej i sportu oraz specjalistycznych oddziaływań terapeutycznych;

c) ochrona społeczeństwa przed sprawcami przestępstw lub przestępstw skarbowych osadzonymi w zakładach karnych i aresztach śledczych;

d) zapewnienie w zakładach karnych i aresztach śledczych porządku i bezpieczeństwa;

  1. Osoba, której dane są przetwarzane, ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)  ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, w przypadku naruszenia praw tej osoby w wyniku przetwarzania jej danych osobowych;
  2. W związku z przetwarzaniem przez Dyrektora Zakładu Karnego w Dębicy danych osobowych przysługuje prawo żądania dostępu do danych osobowych, sprostowania  lub usunięcia danych osobowych, lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych dotyczących tej osoby.
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej