Deklaracja dostępności

Stan dostępności cyfrowej

Strona internetowa Zakładu Karnego w Dębicy jest częścią portalu internetowego Służby Więziennej. Zakład Karny w Dębicy nie jest właścicielem strony internetowej, a zobowiązany jest wyłącznie do uzupełniania treści w ściśle ograniczonym zakresie (dotyczących wyłącznie działalności Zakładu Karnego w Dębicy).

Deklaracja dostępności dotyczy strony internetowej Zakładu Karnego w Dębicy, która jest częścią portalu internetowego Służby Więziennej.

Data publikacji strony internetowej SW: 2016-01-01

Data ostatniej istotnej aktualizacji SW: 2018-01-01

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Filmy nie posiadają opisu dla osób niedosłyszących i niesłyszących.

Na stronie działają skróty klawiaturowe.

Nie wszystkie zdjęcia posiadają opis alternatywny dla osób niedowidzących i niewidzących.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-07-30.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

 

DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA

Dojazd do Zakładu Karnego w Dębicy:

Zakład Karny w Dębicy położony jest około 6 km od centrum Dębicy. Poruszając się drogą wojewódzką 985 Dębica – Mielec, w Pustyni przed przejazdem kolejowym należy skręcić w lewo.

Współrzędne GPS 50°3'48"N 21°26'13"E.


 

Obiekty Zakładu Karnego w Dębicy znajdują się pod adresem:39-200 Dębica, ul. Sandomierska 41. Teren parkingu nie jest własnością Zakładu Karnego w Dębicy.

Na terenie Zakładu Karnego w Dębicy obowiązuje poruszanie się bez asysty funkcjonariusza. Do budynku prowadzi jedno wejście. Wejście jest na poziomie drogi dojazdowej. Obiekt jest częściowo dostosowany do potrzeb osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Budynek posiada parter. Budynek administracji nie posiada toalety dla osób z niepełnosprawnościami.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych. W obiekcie nie można skorzystać z tłumacza polskiego języka migowego (PJM) online - usługa nie jest dostępna.

Osoby posługujące się językiem PJM (Polski Język Migowy), SJM (System Językowo-Migowy), SKOGN (System Komunikacji Osób Głucho-Niewidomych) proszone są o wcześniejsze uzgodnienie terminu spotkania.

 

APLIKACJE MOBILNE

Zakład Karny w Dębicy nie udostępnia aplikacji mobilnych.

 

INFORMACJE ZWROTNE I DANE KONTAKTOWE

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest mjr Tadeusz Wilk e.mail:Tadeusz.wilk@sw.gov.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 14 681 56 56. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej, elementu strony internetowej lub aplikacji mobilnej do Śląskiego Oddziału Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych https://www.pfron.org.pl/o-funduszu/struktura-organizacyjna/oddzialy-funduszu/oddzial-slaski/

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich https://www.rpo.gov.pl/pl

 

Informacje dodatkowe

Zakład Karny w Dębicy jest w trakcie działań zmierzających do osiągnięcia minimalnych wymagań służących zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.


 

Informacja o Zakładzie Karnym w Dębicy

Zakład Karny w Dębicy to jednostka typu półotwartego przeznaczona dla mężczyzn, recydywistów penitencjarnych. Zakład Karny w Dębicy składa się z 6 oddziałów mieszkalnych i pojemności 552 miejsc zakwaterowania oraz Oddziału Zewnetrznego o pojemności 201 miejsc. (Łączna pojemność jednostki - 753 miejsc). Mogą tutaj odbywać karę pozbawienia wolności skazani chorzy na cukrzycę insulinozależną. Oddziaływania penitencjarne wobec skazanych realizowane są w wyodrębnionych dwóch Oddziałach Penitencjarnych. Oddział Penitencjarny Nr 1 stanowią oddziały mieszkalne od I do IV, Oddział Penitencjarny Nr 2 stanowią oddziały mieszkalne V i VI. W strukturach Zakładu karnego w Dębicy funkcjonuje Oddział Zewnętrzny w Chmielowie przeznaczony dla skazanych odbywających karę pozbawienia wolności po raz pierwszy i młodocianych. Zakład Karny w Dębicy podlega Okręgowemu Inspektoratowi Służby Więziennej w Rzeszowie.

Do zakresu działania dyrektora zakładu karnego należy w szczególności:
1) koordynacja oddziaływań penitencjarnych prowadzonych w podległej jednostce organizacyjnej i nadzór nad nimi
2) zapewnienie prawidłowego i praworządnego wykonywania kar pozbawienia wolności i tymczasowego aresztowania oraz zapewnienie bezpieczeństwa i porządku w podległej jednostce organizacyjnej;
3) nadzorowanie działających w ramach zakładu karnego i aresztu śledczego szkół i podmiotów leczniczych;
4) racjonalne wykorzystanie środków finansowych;
5) zapewnienie odpowiedniego do potrzeb doboru i wykorzystania kadry, stałego podnoszenia jej kwalifikacji, właściwego wykonywania obowiązków i dyscypliny;
6) ustalanie liczby stanowisk w podległej jednostce organizacyjnej;
7) realizacja zadań wynikających z innych ustaw.

Zadania Dyrektora Zakładu Karnego określa art. 13 ust. 2 ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. O Służbie Więziennej (t.j. Dz. U. Z 2021 r. poz. 1064 z późń. zm.)

 

Możesz do nas zadzwonić lub napisać :

Numer telefonu: (14) 681 56 56

Mail: zk_debica@sw.gov.pl

Pracujemy od poniedziałku do piątku

w godzinach od 7:30 do 15:30

Osoby z utrudnieniami w komunikowaniu się mogą uzyskać informacje z zakresu działalności Zakładu Karnego w Dębicy:  

osobiście, od poniedziałku do piątku w siedzibie jednostki Dębica ul. Sandomierska 41;

telefonicznie, od poniedziałku do piątku pod numerem telefonu 14 681 56 56;

za pośrednictwem faxu pod numerem 14 681 56 59;

pocztą elektroniczną pod adresem zk_debica@sw.gov.pl ;

za pośrednictwem strony internetowej http://www.sw.gov.pl (zgodna z wymaganiami WCAG 2.0);

zapoznając się z plikami audio umieszczonymi poniżej.

Osoby posługujące się językiem PJM (Polski Język Migowy), SJM (System Językowo-Migowy), SKOGN (System Komunikacji Osób Głucho-Niewidomych) proszone są o wcześniejsze uzgodnienie terminu spotkania.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej