Administratorem Danych Osobowych w Zakładzie Karnym w Białej Podlaskiej jest Dyrektor Zakładu Karnego w Białej Podlaskiej z siedzibą w Białej Podlaskiej, ul. Prosta 33, 21-500 Biała Podlaska.

Inspektorem Ochrony Danych  w Zakładzie Karnym w Białej Podlaskiej jest:

por. Grzegorz Jakóbczuk
tel. 83 344 75 24
e-mail: iod_biala_podlaska@sw.gov.pl

Klauzula informacyjna dotycząca danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości

        Szanowni Państwo!

Uwzględniając rozstrzygnięcia przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości (Dz. U. z 2019 r. poz. 125), zwanej dalej „ustawą”, uprzejmie informujemy:

Nazwa, siedziba i dane kontaktowe administratora:

 • administratorem w Zakładzie Karnym w Białej Podlaskiej jest Dyrektor Zakładu Karnego w Białej Podlaskiej,
 • ul. Prosta 33, 21-500 Biała Podlaska,
 • telefon: +48 83 344 75 00,
 • e-mail: zk_biala_podlaska@sw.gov.pl

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych:

 • por. Grzegorz Jakóbczuk
 • ul. Prosta 33, 21-500 Biała Podlaska,
 • telefon: +48 83 344 75 24,
 • e-mail: iod_biala_podlaska@sw.gv.pl,

Cele, do których mają posłużyć dane osobowe:

Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji, na zasadach określonych w ustawie z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny wykonawczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 652, z późn. zm.) oraz ustawie o Służbie Więziennej z dnia 9 kwietna 2010 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 1542, z późn. zm.), zadań w zakresie wykonywania tymczasowego aresztowania oraz kar pozbawienia wolności i środków przymusu skutkujących pozbawieniem wolności.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego:

Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, w przypadku naruszenia jej praw w wyniku przetwarzania danych osobowych.

Państwa prawa, jako osób, których dane osobowe dotyczą:

W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Państwu następujące uprawnienia:

 • praw dostępu do danych osobowych,
 • praw do żądania sprostowania,
 • praw do żądania usunięcia danych osobowych lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych.

Szczególnego podkreślenia jednak wymaga, iż powyższe prawa mogą zostać ograniczone na podstawie przepisów odrębnych, w szczególności na podstawie przepisów ustawy o Służbie Więziennej i ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej