Mapa z lokalizacją Zakładu Karnego w Białej Podlaskiej

 

 

Mapa z lokalizacją Oddziału Zewnętrznego w Zabłociu

Zakład Karny w Białej Podlaskiej znajduje się przy ul. Prostej 33 w Białej Podlaskiej.

Zakład Karny w Białej Podlaskiej jest zakładem karnym typu półotwartego dla recydywistów penitencjarnych z oddziałem aresztu śledczego i oddziałem terapeutycznym dla uzależnionych od alkoholu.

Oddział Zewnętrzny w Zabłociu stanowi jednostkę penitencjarną typu półotwartego i otwartego przeznaczoną dla recydywistów penitencjarnych pod adresem Zabłocie 122, 21-509 Kodeń.

Możesz się skontaktować z nami z domu - szybko i bezpiecznie.

 

Możesz do nas zadzwonić lub napisać:

 

Numer telefonu: 83 344 75 00 / 83 375 19 60

E-mail: zk_biala_podlaska@sw.gov.pl

Koordynator dostępności – zespół

Przewodniczący zespołu:
ppor. Igor Pugacewicz
e-mail: igor.pugacewicz
@sw.gov.pl
telefon: 83 344 75 23

Wyznaczona osoba do kontaktu:

ppor. Igor Pugacewicz
e-mail: igor.pugacewicz
@sw.gov.pl

telefon: 83 344 75 23

 

st. szer. Małgorzata Łaska

e-mail: malgorzata.laska@sw.gov.pl

telefon: 83 344 75 09

Deklaracja dostępności dla strony internetowej
https://www.sw.gov.pl/jednostka/zaklad-karny-w-bialej-podlaskiej

Zakład Karny w Białej Podlaskiej zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do: strona internetowa Zakładu Karnego w Białej Podlaskiej.

Data publikacji strony internetowej: 2016.01.01

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2018.01.01

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

Na stronie działają skróty klawiaturowe.

Filmy i zdjęcia opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej, nie posiadają opisów alternatywnych dla osób niedowidzących i niewidzących.

Zakład Karny w Białej Podlaskiej jest użytkownikiem strony, a nie jej administratorem.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-03-30

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt z osobami wskazanymi w zakładce: Koordynator dostępności, pod wymienione numery telefonów i adresy mailowe. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności. Wzór wniosku znajduje się w zakładce: Dla osób z trudnościami w komunikowaniu się. Kontaktować się można także dzwoniąc na numer telefonu +48 83 344 75 00.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej oraz wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi, a także sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementu.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznik Praw Obywatelskich

Dostępność architektoniczna

Zakład Karny w Białej Podlaskiej

Wejście na teren Zakładu Karnego w Białej Podlaskiej znajduje się w budynku administracyjnym „A” oraz w budynku „ J” zakładu, który znajduje się przy ul. Prostej 33, 21-500 w Białej Podlaskiej. Wejście dla osób z niepełnosprawnością ruchową m.in. dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim znajduje się w budynku „J” zakładu przy bramie II - tzw gospodarczej. Na parkingu przed murem zakładu nie ma wydzielonych oraz oznaczonych miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnością. Osoba z niepełnosprawnością może zgłosić fakt zaparkowania samochodu na terenie jednostki penitencjarnej, po wcześniejszym zgłoszeniu funkcjonariuszowi pełniącemu służbę w biurze przepustek – przy wejściu do jednostki. Główne wejście na teren jednostki znajduje się przy bramie I – biurze przepustek, do którego prowadzi jeden stopień z poziomu chodnika oraz jeden stopień przy wejściu do budynku. Przy wejściu do budynku administracyjnego nie znajduje się podjazd pochyły. Z lewej strony przy wejściu do budynku znajduje się domofon ułatwiający kontakt z funkcjonariuszem pełniącym służbę przy wejściu do jednostki- w biurze przepustek. Wejście na teren jednostki do budynku dla osób z niepełnosprawnością znajduje się przy bramie II tzw. gospodarczej, które znajduje się na tzw. wysokim parterze, do którego prowadzi podjazd pochyły. Z prawej strony na ścianie przy wejściu do jednostki znajduje się domofon ułatwiający kontakt z funkcjonariuszem pełniącym służbę przy wejściu do jednostki- bramie II tzw. gospodarczej. Na biurze przepustek oraz bramie II tzw. gospodarczej dokonywana jest weryfikacja dokumentów i zgody na wejście na teren jednostki. W pomieszczeniu znajdują się szafki depozytowe na telefony i rzeczy, które nie mogą zostać wniesione na teren jednostki. Osoba ubiegająca się o wstęp zobowiązana jest do przejścia kontroli, za pomocą bramki i urządzenia do prześwietlania bagażu oraz ręcznych wykrywaczy przedmiotów metalowych. Przejście następuje drogą, na której znajdują się zabezpieczenia techniczno – ochronne, wolne od pionowych i poziomów barier architektonicznych. Po wejściu, do budynku „J” przy bramie II tzw. gospodarczej w pomieszczeniu bramowego znajduje się toaleta dostosowana dla osób ze szczególnymi potrzebami. Na terenie Zakładu Karnego w Białej Podlaskiej obowiązuje poruszanie się w asyście funkcjonariusza z uwagi na obowiązujący system ochrony obiektu. Istnieje możliwość przemieszania się z psem asystującym. Interesanci przyjmowani są w wyznaczonym przez kierownika jednostki pomieszczeniu, we wcześniej uzgodnionym terminie.

Oddział Zewnętrzny w Zabłociu Zakładu Karnego w Białej Podalskiej

Wejście na teren Oddziału Zewnętrznego w Zabłociu 122, 21-509 Kodeń znajduje się przy bramie I -głównej do którego prowadzi droga asfaltowa. Do budynku administracyjnego „M” na terenie Oddziału Zewnętrznego prowadzi chodnik wyłożony kostką brukową. Na parkingu znajdującym się na terenie Oddziału Zewnętrznego nie ma wydzielonych oraz oznaczonych miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnością. Osoba z niepełnosprawnością może zgłosić fakt zaparkowania samochodu na terenie jednostki penitencjarnej, po wcześniejszym zgłoszeniu funkcjonariuszowi pełniącemu służbę w biurze przepustek – przy wejściu do jednostki. Wejście do budynku administracyjnego, w który m.in. znajduje się biuro przepustek, prowadzą schody oraz podjazd pochyły. Z prawej przy wejściu na teren jednostki przy bramie I-głównej znajduje się domofon ułatwiający kontakt z funkcjonariuszem pełniącym służbę przy wejściu do jednostki- w biurze przepustek budynku „M”. W biurze przepustek dokonywana jest weryfikacja dokumentów i zgody na wejście na teren jednostki.
W pomieszczeniu znajdują się szafki depozytowe na telefony i rzeczy, które nie mogą zostać wniesione na teren jednostki. Osoba ubiegająca się o wstęp zobowiązana jest do przejścia kontroli, za pomocą bramki i urządzenia do prześwietlania bagażu oraz ręcznych wykrywaczy przedmiotów metalowych. Przejście następuje drogą, na której znajdują się zabezpieczenia techniczno – ochronne, wolne od pionowych i poziomów barier architektonicznych. Po wejściu, do budynku „M” w pomieszczeniu sali widzeń znajduje się toaleta dostosowana dla osób ze szczególnymi potrzebami. Na terenie Oddziału Zewnętrznego w Zabłociu obowiązuje poruszanie się w asyście funkcjonariusza z uwagi na obowiązujący system ochrony obiektu. Istnieje możliwość przemieszania się z psem asystującym. Interesanci przyjmowani są w wyznaczonym przez kierownika jednostki pomieszczeniu, we wcześniej uzgodnionym terminie.

Aplikacje mobilne

Zakład Karny w Białej Podlaskiej nie udostępnia aplikacji mobilnych.

 

Informacje dla osób doświadczających trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się.
Osoby z utrudnieniami w komunikowaniu się mogą uzyskać informacje z zakresu działalności Zakładu Karnego w Białej Podlaskiej:

• osobiście od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 15:00  w siedzibie Zakładu Karnego w Białej Podlaskiej, ul Prosta 33;
• telefonicznie, od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 15:00 pod numerem telefonu: 83 344 75 00;
• za pośrednictwem faxu pod numerem: 83 311 10 84;
• pocztą elektroniczną pod adresem: zk_biala_podlaska@sw.gov.pl;
• za pośrednictwem strony internetowej https://www.sw.gov.pl/jednostka/zaklad-karny-w-bialej-podlaskiej

Osoby z utrudnieniami w komunikowaniu się mogą uzyskać informacje z zakresu działalności Oddziału Zewnętrznego w Zabłociu Zakładu Karnego w Białej Podlaskiej:

• osobiście od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 15:00  w siedzibie Oddziału Zewnętrznego w Zabłociu Zakładu Karnego w Białej Podlaskiej, Zabłocie 122, 21-509 Kodeń;
• telefonicznie, od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 15:00 pod numerem telefonu: 83 375 19 60 ;
• za pośrednictwem faxu pod numerem: 83 342 84 13;
• pocztą elektroniczną pod adresem: zk_biala_podlaska@sw.gov.pl;
• za pośrednictwem strony internetowej https://www.sw.gov.pl/jednostka/oddzial-zewnetrzny-w-zablociu

Osoby posługujące się językiem PJM (Polski Język Migowy), SJM (System Językowo-Migowy), SKOGN (System Komunikacji Osób Głucho-Niewidomych) proszone są o wcześniejsze uzgodnienie terminu spotkania.

 

 

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej