Klauzula informacyjna dotycząca danych osobowych przetwarzanych w związku
z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości

Szanowni Państwo!

Uwzględniając rozstrzygnięcia przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości (Dz. U. z 2019 r. poz. 125), zwanej dalej „ustawą”, uprzejmie informujemy:

1. Nazwa, siedziba i dane kontaktowe administratora:

o      administratorem w Zakładzie Karnym nr 1 w Strzelcach Opolskich jest Dyrektor Zakładu ppłk. Dariusz Kaczorowski,

o      ul. Karola Miarki 1, 47-100 Strzelce Opolskie,

o      telefon: tel. 77 440 04 20 wew. 304, tel. 77 409 98 20, fax 77 440 04 26

o      e-mail: zk_1_strzelce_opolskie@sw.gov.pl

2. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych:

o     por. Piotr Kutypa

o     e-mail: piotr.kutypa@sw.gov.pl     

o      tel. 77 440 04 20 wew. 304, tel. 77 409 98 20, fax 77 440 04 26

3.  Cele, do których mają posłużyć dane osobowe:

Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji, na zasadach określonych w ustawie z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny wykonawczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 652, z późn. zm.) oraz ustawie o Służbie Więziennej z dnia 9 kwietna 2010 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 1542, z późn. zm.), zadań w zakresie wykonywania tymczasowego aresztowania oraz kar pozbawienia wolności i środków przymusu skutkujących pozbawieniem wolności.

4. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego:

Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, w przypadku naruszenia jej praw w wyniku przetwarzania danych osobowych.

5. Państwa prawa, jako osób, których dane osobowe dotyczą:

W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Państwu następujące uprawnienia:

o      prawo dostępu do danych osobowych,

o      prawo do żądania sprostowania,

o      prawo do żądania usunięcia danych osobowych lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych.

Szczególnego podkreślenia jednak wymaga, iż powyższe prawa mogą zostać ograniczone na podstawie przepisów odrębnych, w szczególności na podstawie przepisów ustawy o Służbie Więziennej i ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.

Uwzględniając rozstrzygnięcia przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej „rozporządzeniem”, uprzejmie informujemy:

1. Tożsamość i dane kontaktowe administratora:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Zakładu karnego Nr 1 w Strzelcach Opolskich - ppłk Dariusz Kaczorowski,

 • adres: 47-100 Strzelce Opolskie, ul. Karola Miarki 1,
 • telefon: +48 774400420,
 • e-mail: zk_1_strzelce_opolskie@sw.gov.pl

2. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych:

                  o     por. Piotr Kutypa

                  o     e-mail: piotr.kutypa@sw.gov.pl     

                  o      tel. 77 440 04 20 wew. 304, tel. 77 409 98 20, fax 77 440 04 26

       3. Cel oraz podstawa prawna przetwarzania danych osobowych:

Państwa dane osobowe przetwarzamy w związku z realizacją obowiązków prawnych ciążących na administratorze oraz wykonywaniem przez administratora zadań realizowanych w interesie publicznym lub sprawowania władzy publicznej, zawartych umów oraz na podstawie udzielonych zgód, przede wszystkim w trybie realizacji obowiązków nałożonych na Służbę Więzienną w Kodeksie karnym wykonawczym i ustawie o Służbie Więziennej.

4. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być:

 • jednostki organizacyjne Służby Więziennej,
 • organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa,
 • inne podmioty, które na podstawie stosownych umów przetwarzają dane osobowe.

5. Przekazywanie danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowych:

Dane osobowe mogą być przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych wyłącznie w uzasadnionych wypadkach i tylko wtedy, gdy przepisy prawa na to pozwalają.

6. Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane:

Państwa dane osobowe są przechowywane przez okres przewidziany w przepisach powszechnie obowiązującego prawa, niezbędny do realizacji celów, dla których zostały zebrane, natomiast okres ten, co do zasady, określony jest na podstawie przepisów
o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.

7. Państwa prawa, jako osób, których dane osobowe dotyczą:

W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Państwu następujące uprawnienia:

a. prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;

b. prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych, w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;

c. prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. „prawo do bycia zapomnianym”),
w przypadku gdy:

 • dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane, lub w inny sposób przetwarzane,
 • wniesiecie Państwo sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych,
 • dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem,
 • dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa;

d. prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych, w przypadku gdy:

 • kwestionujecie Państwo prawidłowość danych osobowych,
 • przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a sprzeciwiacie się Państwo ich usunięciu, żądając w zamian ich ograniczenia,
 • administrator nie potrzebuje już danych osobowych dla swoich celów przetwarzania, ale są Państwu potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,
 • wniesiecie Państwo sprzeciw wobec przetwarzania danych, do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;

e. prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

f. jeżeli Państwa dane osobowe przetwarzane są na podstawie zgody, w każdej chwili możecie Państwo tę zgodę wycofać, wówczas Zakład Karny zaprzestanie przetwarzania danych pozyskanych na podstawie zgody.

Szczególnego podkreślenia jednak wymaga, iż powyższe prawa mogą zostać ograniczone na podstawie przepisów odrębnych, w szczególności przepisów ustawy o ochronie informacji niejawnych oraz ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.

8. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego:

Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uzna, że przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy rozporządzenia.

9. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji:

Pozyskane dane nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 rozporządzenia.

KLAUZULA INFORMACYJNA – INFORMACJA PUBLICZNA

Wykonując obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO"), informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Zakładu Karnego Nr 1 w Strzelcach Opolskich, ul. Karola  Miarki  1, 47-100  Strzelce Opolskie e-mail: zk_1_strzelce_opolskie@sw.gov.pl, tel. 77 440 04 20-23 w zakresie realizowanych zadań.
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Zakładzie Karnym Nr 1 w Strzelcach Opolskich możliwy jest pod adresem e-mail: piotr.kutypa@sw.gov.pl.
 3. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych, przekazanych w przesłanym wniosku o udzielenie informacji publicznej, jest niezbędne do wypełnienia obowiązku w postaci rozpatrzenia wniosku o udostępnienie informacji publicznej, a jego podstawę prawną stanowi art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, w związku z realizacją art. 4 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej oraz w celach archiwalnych w interesie publicznym na podstawie przepisów art. 5 ust. 1 i art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
 4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie do celów związanych z rozpoznaniem wniosku o udostępnienie informacji publicznej.
 5. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych nie jest obowiązkowe, jednakże w wypadku zaistnienia konieczności wydania w Pani/Pana sprawie decyzji administracyjnej lub przesłania korespondencji w odpowiedzi na przesłany wniosek o udostępnienie informacji publicznej, ich podanie lub uzupełnienie będzie wymagane, stosownie do wymagań wynikających z ustawy z 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023, poz. 775). W takim przypadku ich niepodanie może uniemożliwić rozpatrzenie wniosku o udostępnienie informacji publicznej.
 6. Podane dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów wskazanych w pkt. 3), w tym również obowiązków archiwizacyjnych w przypadkach, w których wymagają tego przepisy ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. z 2020 r. poz. 164)
 7. Administrator nie zamierza przekazywać Pani/Pana danych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.
 8. W oparciu o przetwarzane dane osobowe Administrator nie będzie podejmował zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.
 9. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Wymienione prawa mogą być ograniczone w sytuacjach, kiedy administrator jest zobowiązany prawnie do przetwarzania danych w celu realizacji obowiązku ustawowego.
 10. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana narusza przepisy RODO.
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej