Klauzula informacyjna

 

Szanowni Państwo!

Uwzględniając rozstrzygnięcia przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej „rozporządzeniem”, uprzejmie informujemy:

 1. Nazwa, siedziba i dane kontaktowe administratora:

 • w Zakładzie Karnym Nr 1 w Łodzi i Oddziałem Zewnętrznym w Łodzi administratorem jest Dyrektor Zakładu Karnego Nr 1 w Łodzi,

 • ul. Beskidzka 54, 91-612 Łódź,

 • telefon: +48 42 675 04 10, fax 42 675 05 00

 • e-mail: zk_lodz_1@sw.gov.pl

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych:

 • chor. Małgorzata Stępnicka-Bindemann

 • ul. Beskidzka 54, 91-612 Łódź,

 • telefon: +48 42 675 07 27

 • e-mail: iod_zk1_lodz@sw.gov.pl

Dane kontaktowe zastępującego inspektora ochrony danych:​​​​​​​

 

 1. Cel oraz podstawa prawna przetwarzania danych osobowych:

Państwa dane osobowe przetwarzamy w związku z realizacją obowiązków prawnych ciążących na administratorze oraz wykonywaniem przez administratora zadań realizowanych w interesie publicznym lub sprawowania władzy publicznej, zawartych umów oraz na podstawie udzielonych zgód, przede wszystkim w trybie realizacji obowiązków nałożonych na Służbę Więzienną w ustawie o Służbie Więziennej.

 1. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być:

  • jednostki organizacyjne Służby Więziennej,

  • organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa,

  • inne podmioty, które na podstawie stosownych umów przetwarzają dane osobowe.

 2. Przekazywanie danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowych:

Dane osobowe mogą być przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych wyłącznie w uzasadnionych wypadkach i tylko wtedy, gdy przepisy prawa na to pozwalają.

 1. Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane w Zakładzie Karnym nr 1 w Łodzi:

Państwa dane osobowe są przechowywane przez okres przewidziany w przepisach powszechnie obowiązującego prawa, niezbędny do realizacji celów, dla których zostały zebrane, natomiast okres ten, co do zasady, określony jest na podstawie przepisów
o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.

 1. Państwa prawa, jako osób, których dane osobowe dotyczą:

W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Państwu następujące uprawnienia:

 1. Prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;

 2. Prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych, w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;

 3. Prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. „prawo do bycia zapomnianym”),
  w przypadku gdy:

  • dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane, lub w inny sposób przetwarzane,

  • wniesiecie Państwo sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych,

  • dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem,

  • dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego
   z przepisów prawa;

 4. Prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych, w przypadku gdy:

  • kwestionujecie Państwo prawidłowość danych osobowych,

  • przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a sprzeciwiacie się Państwo ich usunięciu, żądając w zamian ich ograniczenia,

  • administrator nie potrzebuje już danych osobowych dla swoich celów przetwarzania, ale są Państwu potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,

  • wniesiecie Państwo sprzeciw wobec przetwarzania danych, do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;

 5. Prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

 6. Jeżeli Państwa dane osobowe przetwarzane są na podstawie zgody, w każdej chwili możecie Państwo tę zgodę wycofać, wówczas Zakład Karny Nr 1 w Łodzi zaprzestanie przetwarzania danych pozyskanych na podstawie zgody.

Szczególnego podkreślenia jednak wymaga, iż powyższe prawa mogą zostać ograniczone na podstawie przepisów odrębnych, w szczególności przepisów ustawy o ochronie informacji niejawnych oraz ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.


 

 1. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego:

Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uzna, że przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy rozporządzenia.

 1. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji:

Pozyskane dane nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 rozporządzenia.

 

Klauzula informacyjna dotycząca danych osobowych przetwarzanych w związku
z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości

Uwzględniając rozstrzygnięcia przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości (Dz. U. z 2019 r. poz. 125), zwanej dalej „ustawą”, uprzejmie informujemy:

 1. Nazwa, siedziba i dane kontaktowe administratora:

  Administratorem w Zakładzie Karnym Nr 1 w Łodzi i oddziałem Zewnętrznym w Łodzi jest Dyrektor Zakładu Karnego Nr 1 w Łodzi

  ul. Beskidzka 54, 91-612 Łódź,

  telefon: 42 67 50 510,

  e-mail: zk_lodz_1@sw.gov.pl

 2. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych:

           chor. Małgorzata Stępnicka-Bindemann

              ul. Beskidzka 54, 91-612 Łódź,

              telefon: +48 42 675 07 27

              e-mail: iod_zk1_lodz@sw.gov.pl

 

 1. Dane kontaktowe zastępującego inspektora ochrony danych:

  ul. Beskidzka 54, 91-612 Łódź,

  telefon: +48 42 675 04 13,

  e-mail: anna.bakalarczyk@sw.gov.pl

   

  • plut. Anna Bakalarczyk,

 2. Cele, do których mają posłużyć dane osobowe:

Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji, na zasadach określonych
w ustawie z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny wykonawczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 652,
z późn. zm.) oraz ustawie o Służbie Więziennej z dnia 9 kwietna 2010 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 1542, z późn. zm.), zadań w zakresie wykonywania tymczasowego aresztowania oraz kar pozbawienia wolności i środków przymusu skutkujących pozbawieniem wolności.

 1. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego:

Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, w przypadku naruszenia jej praw w wyniku przetwarzania danych osobowych.

 1. Państwa prawa, jako osób, których dane osobowe dotyczą:

W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Państwu następujące uprawnienia:

  • prawo dostępu do danych osobowych,

  • prawo do żądania sprostowania,

  • prawo do żądania usunięcia danych osobowych lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych.

Szczególnego podkreślenia jednak wymaga, iż powyższe prawa mogą zostać ograniczone na podstawie przepisów odrębnych, w szczególności na podstawie przepisów ustawy o Służbie Więziennej i ustawy o narodowym zasobie archiwalnym
i archiwach.

 

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej