Dane kontaktowe koordynatora d.s. dostępności:

sierż. Anna Bakalarczyke-mail: anna.bakalarczyk@sw.gov.pl , tel.:  42 675 04 13,

Dane adresowe: Zakład Karny Nr 1 w Łodzi, ul. Beskidzka 54, 91-612 Łódź

 

Oświadczenie w sprawie dostępności

Zakład Karny Nr 1 w Łodzi zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności dotyczy strony internetowej https://www.sw.gov.pl/jednostka/zaklad-karny-nr-1-w-lodzi

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub włączeń wymienionych poniżej.

- strona posiada zmianę kontrastu z uwzględnieniem przejrzystości strony dla osób niedowidzących;

- strona posiada możliwość zwiększenia czcionki zgodnie z protokołem A++;

- na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki);


 

Filmy nie posiadają opisów dla osób niedosłyszących i niesłyszących.


 

Dane kontaktowe koordynatora d.s. dostępności:

plut. Anna Bakalarczyke-mail: anna.bakalarczyk@sw.gov.pl , tel.:  42 675 04 13,

Dane adresowe: Zakład Karny Nr 1 w Łodzi, ul. Beskidzka 54, 91-612 Łódź

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.


 

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.


 

Dostępność architektoniczna

Do Zakładu Karnego Nr 1w Łodzi można dojechać komunikacją miejską, tj.:

- autobusami jadącymi ul. Brzezińską z centrum Łodzi a także autobusami kierującymi się w stronę Hipermarketu M1

Jednostka znajduje się na południowym krańcu ul. Kłodzkiej przy ul. Beskidzkiej


 


 

Jadąc ul. Kłodzką po prawej stronie znajduje się parking dla interesantów

Osoby z niepełnosprawnością proszone są o korzystanie z wejścia głównego do budynku administracji jednostki. Na froncie budynku znajduje się tablica informacyjna.

Na terenie Zakładu Karnego Nr 1 w Łodzi obowiązuje poruszanie się w asyście funkcjonariusza z uwagi na system ochrony obiektu.

Dodatkowe informacje dla osób doświadczających trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się.


Osoby z utrudnieniami w komunikowaniu się mogą uzyskać informacje z zakresu działalności Zakładu Karnego Nr 1 w Łodzi:

osobiście, w poniedziałki w 7:30 – 17:00 od wtorku do piątku w godzinach 7:30 – 15:30 w siedzibie Zakładu Karnego Nr 1w Łodzii, ul. Beskidzka 54
telefonicznie, od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 – 15:30 pod numerem telefonu: 42 675 04 10 ;
• pocztą elektroniczną pod adresem: zk_1_lodz@sw.gov.pl ;
• za pośrednictwem strony internetowej www.sw.gov.pl;
• zapoznając się z plikami audio umieszczonymi poniżej w odnośnikach do poszczególnych obszarów informacji.

 

MAPA 

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej