Koordynator do spraw dostępności:

st.chor. Ewelina Jasińska

 Inspektor KiOP Zakładu Karnego Nr 1 w Grudziądzu 

 

tel. (56) 451-54-09

e-mail: ewelina.jasinska@sw.gov.pl

Rozmiar: 1.4 MB
Kierownictwo- tekst maszynowy
Inspektor ochrony danych osobowych - tekst maszynowy txt Rozmiar: 417 bytes
Inspektor ochrony danych osobowych - tekst maszynowy pdf Rozmiar: 19.8 kB

Zakład Karny nr 1 w Grudziądzu  zobowiązuje się zapewnić rozwiązania, które pozwolą osiągnąć jednostce standardy dostępności w myśl ustawy o dostępności z 19 lipca 2019 r. w zakresie:

-dostępności architektonicznej;

-dostępności cyfrowej;

-dostępności komunikacyjno -informacyjnej

Zarządzenie 36/2024 Rozmiar: 93.2 kB

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Deklarację sporządzono na podstawie przeprowadzonych audytów zewnętrznych przez Polski Związek Głuchych Oddział Kujawsko - Pomorski w Bydgoszczy oraz Polski Związek Niewidomych Okręg Kujawsko – Pomorski w Zakładzie Karnym nr 1 w Grudziądzu.

DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA

Dojazd do Zakładu Karnego nr 1 w Grudziądzu :

Budynek Zakładu Karnego nr 1 w Grudziądzu znajduje się przy ulicy Wybickiego 10/22. Dojazd jest możliwy komunikacją miejską: tramwaj – przystanek ul. Wybickiego. Przed Zakładem Karnym nr 1 w Grudziądzu znajdują się wydzielone i oznakowane miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnością.

Na terenie Zakładu Karnego nr 1 w Grudziądzu obowiązuje poruszanie się w asyście funkcjonariusza z uwagi system ochrony obiektu.

Istnieje możliwość przemieszania się z psem asystującym.

DOSTĘPNOŚĆ CYFROWA

Minimalne wymagania dotyczące dostępności cyfrowej instytucji publicznych określone są w ustawie o dostępności cyfrowej z dnia 4 kwietnia 2019 r.

Oświadczenie w sprawie dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych ma zastosowanie do podstrony internetowej Służby Więziennej.

Strona Zakładu Karnego nr 1 w Grudziądzu jest dostosowana do potrzeb osób z dysfunkcją wzroku i posiada Certyfikat dostępności.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

- nie wszystkie filmy posiadają opis dla osób niedosłyszących i niesłyszących.

- na stronie działają skróty klawiaturowe.

- nie wszystkie zdjęcia posiadają opis alternatywny dla osób niedowidzących i niewidzących.

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: zk_1_grudziadz@sw.gov.pl Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 56 64 40 403. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Strona Rzecznika praw obywatelskich

DOSTĘPNOŚĆ KOMUNIKACYJNO – INFORMACYJNA

Zakład Karny nr 1 w Grudziądzu posiada możliwość komunikacji telefonicznej, poprzez pocztę elektroniczną a na pisemną prośbę instytucja ma możliwość zatrudnienia tłumacza języka migowego.

Osoby posługujące się językiem PJM (Polski Język Migowy), SJM (System Językowo-Migowy), SKOGN (System Komunikacji Osób Głucho-Niewidomych) proszone są o wcześniejsze uzgodnienie terminu spotkania.

 

Stanowisko obsługi osób głuchych. png.png

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej