Współpraca międzynarodowa ma szczególne znaczenie w funkcjonowaniu Służby Więziennej i stanowi czynnik wpływający na jej rozwój oraz doskonalenie zawodowe funkcjonariuszy i pracowników.

Służba Więzienna jako instytucja paramilitarna, funkcjonująca w poprzednim systemie politycznym o specyficznym charakterze izolacyjnym, pozostawała przez wiele lat zamknięta nie tylko dla przedstawicieli wymiaru sprawiedliwości instytucji zagranicznych, ale przede wszystkim pozostawała w izolacji od własnego społeczeństwa.

Transformacja systemowa państwa po roku 1989, spowodowała m.in. otwieranie się więziennictwa na świat zewnętrzny. Szczątkowo dotąd prowadzona współpraca zagraniczna, podobnie jak inne obszary działalności Służby Więziennej, zaczynała rozwijać się dynamiczniej i szerzej. W 1995, w Centralnym Zarządzie Zakładów Karnych (od 1996 r. Centralny Zarząd Służby Więziennej), powołano Zespół ds. Kontaktów Międzynarodowych. W 2001 r., w wyniku reformy strukturalnej CZSW, powstało Biuro Prezydialne, które przejęło m.in. zadania związane z organizowaniem współpracy międzynarodowej.

Obecnie, od 2007 r., zagadnieniami współpracy Służby Więziennej z zagranicą zajmuje się Biuro Dyrektora Generalnego SW.

Najważniejszymi zadaniami dla Służby Więziennej w zakresie współpracy międzynarodowej jest: nawiązywanie partnerskich stosunków z przedstawicielami innych systemów penitencjarnych, wymiana doświadczeń w zakresie wykonywania kary pozbawienia wolności i tymczasowego aresztowania, prezentowanie polskich rozwiązań stosowanych w pracy penitencjarnej, działania pomocowe na rzecz rozwijających się systemów penitencjarnych, promowanie polskiej myśli technicznej oraz intelektualnej, zbieranie informacji, które mogą  być wykorzystane dla wprowadzania nowych rozwiązań systemowych lub technicznych poprawiających skuteczność zadań, do jakich jest powołana Służba Więzienna.  

Działalność międzynarodowa oparta jest o ustalenia zawarte w podpisanych porozumieniach o współpracy pomiędzy jednostkami organizacyjnymi służb na szczeblach: centralnym, okręgowym oraz podstawowym.

W chwili obecnej polska Służba Więzienna realizuje porozumienia o współpracy międzynarodowej, zawarte przez Centralny Zarząd Służby Więziennej z:

 

  1. Departamentem Służby Więziennej Republiki   Litewskiej przy Ministerstwie Sprawiedliwości  (zawarto w 2014 r. - bezterminowo). 
  2. Wydziałem Instytucji Penitencjarnych Teksańskiego Departamentu Prawa Kryminalnego Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej oraz Centrum Prawa Kryminalnego Uniwersytetu Stanowego Sama Houstona w Huntsville w Teksasie,    w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej (zawarto 28 maja 2008 r. w Warszawie - bezterminowo).
  3. Komitetem ds. Systemu Karno-Wykonawczego Ministerstwa Sprawiedliwości Republiki Kazachstanu (zawarto w Warszawie 2 kwietnia 2009 r. - bezterminowo).
  4.  Głównym Zarządem Karno-Wykonawczym Ministerstwa Sprawiedliwości Republiki Kirgistanu (zawarto w Warszawie 18 maja 2009 r. - bezterminowo).
  5. Federalną Służbą Wykonania Kar Federacji Rosyjskiej (zawarto 10 sierpnia 2010 r. w Warszawie - bezterminowo).
  6. Państwową Służbą Penitencjarną Ukrainy (podpisano 12 maja 2011 r. w Kijowie - bezterminowo).
  7. Krajową Szkołą Administracji Penitencjarnej (ENAP) w Agen we Francji (zawarte 1 lipca 2015 r. w Warszawie na okres 3 lat z możliwością przedłużenia porozumienia).
  8. Służbą Więzienną Republiki Czeskiej (podpisano w czerwcu 2012 r. w Warszawie  i w Pradze, bezterminowo).
  9. Departamentem Administracji Penitencjarnej Republiki Włoskiej  (zawarte 7 lutego 2014 r. w Warszawie - bezterminowo)
  10. Centralnym Zarządem Węgierskiej Słuzby Więziennej ( zawarte w maju 2014 r. w Budapeszcie- bezterminowo)

Oprócz ww. porozumień zawartych przez dyrektora generalnego Służby Więziennej, funkcjonuje 52 podpisane porozumienia, z czego 8 zawartych jest na szczeblu okręgowym (Okręgowe Inspektoraty Służby Więziennej w Białymstoku, Łodzi,  Rzeszowie, Warszawie, Wrocławiu (2), Krakowie, Lublinie), 39 na szczeblu podstawowym (areszty śledcze, zakłady karne) oraz 4 zawarte przez Centralny Ośrodek Szkolenia Służby Więziennej w Kaliszu i 1 przez Ośrodek Szkolenia Służby Więziennej w Kulach.

Największą aktywność we współpracy  w 2014 r. odnotowano  z administracjami penitencjarnymi Czech, Słowacji, Ukrainy oraz Węgier.

W roku 2014 polskie więziennictwo prowadziło również współpracę z systemami więziennymi lub partnerami działającymi na rzecz więziennictwa z Łotwy, Niemiec, Norwegii, Turcji.

Zakres współpracy w ramach powyższych porozumień dotyczył: wymiany doświadczeń między służbami penitencjarnymi poszczególnych krajów, zwłaszcza stosowanych rozwiązań powodujących poprawę funkcjonowania instytucji penitencjarnych; zapoznawania się z nowoczesnymi rozwiązaniami ochronnymi jednostek penitencjarnych; wzbogacania form oddziaływań wychowawczych, stosowanych w innych systemach penitencjarnych, ich doskonalenia i zróżnicowania wobec różnych kategorii osób pozbawionych wolności; doskonalenia opieki psychologicznej nad osobami pozbawionymi wolności poprzez wymianę informacji na temat jej organizacji i uregulowań prawnych dotyczących działalności psychologów w jednostkach penitencjarnych; wymiany informacji naukowo-technicznej; realizacji wspólnych badań, analiz i programów dotyczących problemów penitencjarnych będących w polu zainteresowania stron porozumień; współpracy w przygotowaniu i podwyższaniu kwalifikacji kadr służb więziennych, z uwzględnieniem standardów międzynarodowych w zakresie traktowania osadzonych oraz opracowywania i udziału w programach finansowanych przez Unię Europejską.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej