Przyjęcia do służby są realizowane we wszystkich Okręgowych Inspektoratach Służby Więziennej.

Funkcjonariuszem Służby Więziennej możesz zostać jeśli:

 • jesteś obywatelem Polski,
 • posiadasz uregulowany stosunek do służby wojskowej,
 • korzystasz z pełni praw publicznych,
 • dajesz rękojmię prawidłowego wykonywania zadań,
 • nie byłeś/łaś skazany/a prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne lub umyślne przestępstwo skarbowe; jesteś osobą wobec której nie został wydany prawomocny wyrok warunkowo umarzający postępowanie karne o takie przestępstwo, a także nie toczy się przeciwko niej postępowanie karne o takie przestępstwo
 • dajesz rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych,
 • posiadasz co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe,
 • posiadasz zdolność fizyczną i psychiczną do pełnienia służby.

Jeśli chcesz zostać funkcjonariuszem w Służbie Więziennej, musisz pozytywnie przejść postępowanie kwalifikacyjne. W pierwszej kolejności sprawdzimy, czy spełniasz warunki przyjęcia do służby w Służbie Więziennej oraz zweryfikujemy twoje kwalifikacje, kompetencje i przydatność do jej pełnienia.

O etat w Służbie Więziennej możesz ubiegać się, jeżeli masz co najmniej średnie wykształcenie. Dzięki różnorodności stanowisk przyjmujemy osoby po ukończeniu niemal każdego kierunku studiów. Najczęściej są to resocjalizacja, bezpieczeństwo narodowe, ale też finanse, kierunki pedagogiczne, psychologiczne, medyczne, pielęgniarskie czy inżynierskie.

KROK PIERWSZY: wymagane dokumenty

 • Podanie o przyjęcie do służby ze wskazaniem działu Służby Więziennej i stanowiska służbowego, o które kandydat się ubiega – pamiętaj, że to oficjalne pismo i obowiązują w nim zwroty grzecznościowe.
 • Wypełniona ankieta personalna – uzupełnienie informacji w tabelkach zajmie ci kilka minut.
 • Świadectwa pracy lub służby – to dokumenty schowane głęboko w szufladzie, po które sięgamy tylko w razie konieczności. Znajdź je i dołącz!
 • Dokumenty potwierdzające wykształcenie, kwalifikacje zawodowe i specjalistyczne – dołącz wszystkie dokumenty, które dadzą ci przewagę nad innymi kandydatami.
 • Wypełniona ankieta bezpieczeństwa osobowego lub odpowiednie poświadczenie bezpieczeństwa – brzmi groźnie, ale to tylko kolejne tabele do wypełnienia. Ankietę wypełniasz tylko i wyłączenie jeżeli ubiegasz się o stanowisko z dostępem do informacji o klauzuli "poufne" lub wyższej.
 • Oświadczenie kandydata o zdolności do przystąpienia do testu sprawności fizycznej – test nie jest trudny, ale musisz być zdrowy, żeby do niego podejść.

KROK DRUGI: postępowanie kwalifikacyjne, które składa się z trzech etapów.

 • Etap wstępny
 • Ocena złożonych dokumentów i wstępna kwalifikacja kandydatów z podziałem na działy Służby Więziennej i stanowiska służbowe – to zadanie dla nas; sprawdzamy, czy dostaliśmy komplet dokumentów.
 • Rozmowa kwalifikacyjna, w trakcie której sprawdza się kompetencje personalne i społeczne kandydata – zwykle trwa od kilku do kilkunastu minut. Komisja może zapytać o twoją motywację do służby, sprawdzi, co wiesz o pracy w konkretnych działach.
 • Test wiedzy z zakresu funkcjonowania władzy publicznej oraz bezpieczeństwa państwa i porządku publicznego – na każde pytanie możliwa jest tylko jedna prawidłowa odpowiedź, pytań jest 30 i masz na nie 35 minut.
 • Uzyskanie informacji o kandydacie z Krajowego Rejestru Karnego – etap niezbędny, zajmujemy się nim my.
 • Test sprawności fizycznej kandydata (w zakresie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 110 ust. 2 ustawy o Służbie Więziennej) – będzie skok w dal, rzut piłką lekarską, skłony i biegi.
 • Sporządzenie arkusza oceny kandydata – każdy z członków komisji przydziela kandydatowi punkty, po rozmowie kwalifikacyjnej, potem wyciągana jest średnia. Do punktów z rozmowy kwalifikacyjnej dodaje się te z testu wiedzy, testu sprawności fizycznej oraz punkty za wykształcenie i dodatkowe kwalifikacje.
 • Wyłonienie kandydatów dopuszczonych do kolejnych etapów postępowania kwalifikacyjnego.

Etap sprawdzający

Przeprowadzenie postępowania sprawdzającego (jeżeli ubiegasz się o stanowisko służbowe z dostępem do informacji niejawnych o klauzuli „poufne” lub wyższej oraz gdy nie ma odpowiedniego poświadczenia bezpieczeństwa).

 

Krok trzeci – ranking kandydatów

W tym etapie tworzymy ranking kandydatów, którzy pozytywnie ukończyli etap wstępny i sprawdzający – ranking publikowany jest na stronie internetowej Okręgowego Inspektoratu SW. Sumujemy punkty z testu sprawności fizycznej, arkusza ocen, wykształcenia, dodatkowych umiejętności – przykładowo za prawo jazdy kategorii C lub D dostaniesz 10 punktów, a za stopień lub tytuł naukowy 30. O pozytywnym postępowaniu kwalifikacyjnym decyduje suma punktów.

 

Etap końcowy

Ustalenie zdolności fizycznej i psychicznej do służby w Służbie Więziennej przez komisje lekarskie (na podstawie art. 110 ust. 1 ustawy o Służbie Więziennej) – będziesz musiał stawić się przed komisją lekarską MSWiA, która zadecyduje, czy jesteś zdolny do pełnienia służby w naszej formacji.

 

Krok ostatni: wybór jednostki

Możesz wybrać jednostkę, w której chcesz pełnić służbę pod warunkiem, że jest w niej wakat na stanowisku zgodnym z twoimi kwalifikacjami i potrzebami Służby Więziennej. Liczy się kolejność miejsca w rankingu kandydatów.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej