PWPnr94.pdf

Pobierz cały zeszyt nr 95 (II)

A R T Y K U Ł Y

Młodzi zabójcy skazani na karę dożywotniego pozbawienia wolności – sylwetka, czyn, polityka karania
Young murderers sentenced to life imprisonment – social portrait, their crime, and penal policy

TEODOR BULENDA, JOANNA KLIMCZAK, DAGMARA WOŹNIAKOWSKA-FAJST

Kobieta – (nie tylko) seryjna zabójczyni
Woman − (not only) serial killer

ARKADIUSZ P. SZAJNA

Problematyka kontroli osobistej osadzonych w świetle orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka
The issue of personal control of prisoners in the light of the case law of the
European Court of Human Rights

DANUTA SZCZEPANIAK

Poziom lęku i agresji u osób pierwszy raz odbywających karę pozbawienia wolności oraz recydywistów penitencjarnych
The level of aggression and anxiety among jailed for the first time and among the group of recidivists

ALEKSANDRA JĘDRYSZEK-GEISLER, MARCIN B. JURCZYK

Zatrudnienie skazanych w Polsce na tle porównawczym. Zagadnienia wybrane
Employment of Convicted felons in Poland − Comparative Statement. Selected issues

PATRYK JAKI

Zatrudnienie skazanych w wybranych państwach europejskich. Analiza porównawcza
Employment of convicted people in selected European countries. Comparative analysis

CZESŁAW P. KŁAK

Czynniki normatywne utrudniające efektywne stosowanie instrumentów reakcji karnej w systemie dozoru elektronicznego na tle ostatnich nowelizacji
Normative factors hindering the effective usage of instruments of criminal reaction in Electronic Tagging System against the background of recent amendments

ROBERT PELEWICZ

Odpowiedzialność karna za okaleczenie żeńskich narządów płciowych – projekt nowelizacji kodeksu karnego w kontekście standardów Unii Europejskiej
Criminal responsibility for mutilation of female genitals – project of amendment to the Penal Code, with reference to standards of the European Union

CZESŁAW P. KŁAK

P O L E M I K I  i  R E C E N Z J E

Recenzja książki Polskie Towarzystwo Penitencjarne w zmieniającej się
rzeczywistości społecznej i więziennej. Księga jubileuszowa 1991-2016,
pod redakcją Józefa Nawoja i Roberta Pokleka

JACEK POMIANKIEWICZ

Recenzja książki Odwołanie warunkowego zwolnienia Anny Jaworskiej-Wieloch
ALDONA NAWÓJ-ŚLESZYŃSKI

K R O N I K A

Sprawozdanie z ogólnopolskiej konferencji naukowej pt. Nowy wymiar bezpieczeństwa
ARKADIUSZ P. SZAJNA

 

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej