Cena 1 egzemplarza Przeglądu Więziennictwa Polskiego wynosi 20 zł.

Cena prenumeraty rocznej wynosi 80 zł.

 

Zamówienia na prenumeratę przesyłać można na adres:

Redakcja Przeglądu Więziennictwa Polskiego:

ul. Wiśniowa 50,

02-520 Warszawa

 

Należność za zamówione egzemplarze należy uiścić na konto:

Ministerstwo Sprawiedliwości CZSW Biuro Budżetu NBP o/o Warszawa

76101010100401522231000000

- - - - - 

W trybie realizacji obowiązków wynikających z rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej „rozporządzeniem”, Redakcja PWP informuje, że:

  • administratorem danych osobowych jest Dyrektor Generalny Służby Więziennej, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Rakowieckiej 37a;
  • dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych – e-mail: iod_czsw@sw.gov.pl, tel. 22 640 86 41;
  • podane dane osobowe w tytule przelewu przetwarzane będą wyłącznie w celu realizacji prenumeraty, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b rozporządzenia;
  • uzyskane dane przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji prenumeraty,

a następnie zgodnie z okresem przechowywania wynikającym z przepisów archiwalnych;

  • odbiorcą danych będzie CC Professionals Group, www.ccpg.com.pl, realizujący usługę wysyłki prenumeraty;
  • osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo:

1) dostępu do treści jej danych oraz możliwość ich sprostowania;

2) usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych;

3) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uzna, że przetwarzanie narusza przepisy rozporządzenia;

  • podanie danych osobowych, tj. imienia, nazwiska i adresu do wysyłki, jest wymogiem umownym do realizacji prenumeraty, jednakże bez podania przedmiotowych danych wysyłka prenumeraty nie będzie możliwa;
  • pozyskane dane nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 rozporządzenia.
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej