por. Kacper Suwiński
tel. 22 640 84 24
e-mail: kacper.suwinski@sw.gov.pl
 

1. Pełnomocnik podejmuje działania zmierzające do ochrony przed dyskryminacją przede wszystkim ze względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, wyznanie, światopogląd, narodowość, pochodzenie, stan cywilny i rodzinny oraz orientację seksualną.

2. Do zadań Pełnomocnika należy w szczególności:
1) promowanie, upowszechnianie i propagowanie praw człowieka i równego traktowania oraz dbanie o przestrzeganie standardów ich ochrony przez funkcjonariuszy i pracowników Służby Więziennej;
2) opracowywanie i upowszechnianie materiałów edukacyjnych w zakresie ochrony praw człowieka i równego traktowania;
3) zamieszczanie na stronie internetowej Służby Więziennej informacji dotyczących praw człowieka i równego traktowania;
4) monitorowanie i koordynowanie działań Służby Więziennej w zakresie zaleceń krajowych i międzynarodowych organizacji i instytucji powołanych do ochrony praw człowieka oraz przestrzegania zasad równego traktowania funkcjonariuszy i pracowników Służby Więziennej;
5) reprezentowanie Dyrektora Generalnego Służby Więziennej w kontaktach z organami i instytucjami oraz organizacjami pozarządowymi w sprawach ochrony praw człowieka i równego traktowania;
6) reprezentowanie Dyrektora Generalnego Służby Więziennej w krajowych i międzynarodowych przedsięwzięciach poświęconych ochronie praw człowieka i równego traktowania;
7) współpraca z pełnomocnikami do spraw ochrony praw człowieka powołanymi przez inne organy i instytucje oraz organizacje pozarządowe działające na rzecz ochrony praw człowieka i równego traktowania;  
8) współdziałanie z Biurem Kadr i Szkolenia Centralnego Zarządu Służby Więziennej, Centralnym Ośrodkiem Szkolenia Służby Więziennej oraz ośrodkami doskonalenia kadr Służby Więziennej w procesie opracowywania oraz aktualizacji programów szkolenia i doskonalenia zawodowego w zakresie problematyki praw człowieka w Służbie Więziennej, przestrzegania przez funkcjonariuszy i pracowników Służby Więziennej zasad etyki zawodowej oraz przestrzegania zasad równego traktowania;
9)  udzielanie na wniosek uprawnionych instytucji lub organów krajowych, informacji i wyjaśnień z zakresu przestrzegania wśród funkcjonariuszy i pracowników Służby Więziennej praw człowieka i równego traktowania;
10)  informowanie Dyrektora Spraw Wewnętrznych Centralnego Zarządu Służby Więziennej, Pełnomocnika Dyrektora Generalnego Służby Więziennej do Spraw Przeciwdziałania Korupcji w Służbie Więziennej o sprawach istotnych pozostających w jego merytorycznej właściwości;
11)  informowanie Dyrektora Generalnego Służby Więziennej o ewentualnych zagrożeniach przestrzegania praw człowieka i zasad równego traktowania;
12)  opiniowanie projektów aktów prawnych pod względem ewentualnych zagrożeń naruszenia praw człowieka i równego traktowania.

 

 

 

 

 

 

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej