Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Osobowych

w Ośrodku Doskonalenia Kadr Służby Więziennej w Olszanicy:

Grzegorz Faluszczak

38-722 Olszanica 222

e-mail: odk_olszanica@sw.gov.pl

telefon: 13 46 17 460

 

Klauzula Informacyjna

Zgodnie z Ustawą z dnia 14 grudnia 2018 r. o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości oraz ogólnego Rozporządzenia PE i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej) RODO informuję, że:

 

1. Administratorem danych osobowych jest Ośrodek Doskonalenia Kadr Służby Więziennej w Olszanicy, 38-722 Olszanica 222, reprezentowany przez Komendanta Ośrodka.

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem: Inspektor Ochrony Danych, 38-722 Olszanica 222, tel. 13-4617460, email: odk_olszanica@sw.gov.pl

3. Na podstawie Ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości, ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., Ustawie dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

-realizacji obowiązków prawnych ciążących na Administratorze,

-wykonywania przez Administratora zadań realizowanych w interesie publicznym lub sprawowania władzy publicznej,

-realizacji zawartych umów,

-oraz na podstawie udzielonych zgód, przede wszystkim w trybie realizacji obowiązków nałożonych na Służbę Więzienną w ustawie o Służbie Więziennej.

4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą:

-jednostki Organizacyjne Służby Więziennej,

-organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa,

-wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub stosownych umów.

5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w pkt. 3 celów, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa, w tym przepisów Ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.

6. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania a także o prawo do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania.

7. Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie udzielonej zgody, to w każdej chwili ma Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody, lecz nie ma to wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa

9. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji w tym profilowaniu.

 

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej