Informujemy, że zgodnie z zapisami ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami Komendant Ośrodka Doskonalenia Kadr Służby Więziennej w Olszanicy wyznaczył Koordynatora do spraw dostępności.

Do zadań koordynatora do spraw dostępności należy w szczególności:

 1. wsparcie osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do świadczonych usług;
 2. przygotowanie i koordynacja wdrożenia planu działania na rzecz poprawy zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, zgodnie z wymaganiami określonymi w art. 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami;
 3. monitorowanie podejmowanej działalności w zakresie zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

 

Osoby posługujące się językiem migowym PJM (Polski Język Migowy) proszone są o wcześniejsze uzgodnienie terminu spotkania.

 

Dane kontaktowe koordynatora:

Barbara Kowalska – Nagórna

Ośrodek Doskonalenia Kadr Służby Więziennej

Olszanica 222, 38 – 722 Olszanica

e-mail: barbara.kowalska-nagorna@sw.gov.pl

tel. 13 4616074

 

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

 

Dostępność cyfrowa

Za dostępność cyfrową stron internetowych odpowiedzialne jest Biuro Informatyki i Łączności w Centralnym Zarządzie Służby Więziennej w Warszawie. Ośrodek Doskonalenia Kadr Służby Więziennej w Olszanicy  zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia  4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.          

Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej https://sw.gov.pl/okreg/odkswolszanica, która spełnia wymagania WCAG 2.0 Level AA:

 • z uwagi na charakter informacji jaki jest niezbędny do opublikowania, niektóre dokumenty mogą być zamieszczone w postaci skanów,
 • zdjęcia nie posiadają opisów alternatywnych,
 • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych,
 • strona posiada zmianę kontrastu z uwzględnieniem przejrzystości strony dla osób niedowidzących,
 • strona posiada możliwość zwiększenia czcionki zgodnie z protokołem A++
 • na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

 

Deklarację sporządzono dnia 9 marca 2020 roku na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

 

Dostępność architektoniczna

 1. Na teren Ośrodka można się dostać bramą główną, po uprzednim skontaktowaniu się  z Funkcjonariuszem Ochrony za pomocą interkomu znajdującego się przy bramie.
 2. Osoby mające problem z poruszaniem mogą skorzystać z telefonu. Numer telefonu do Funkcjonariusza Ochrony umieszczony jest przy bramie głównej
 3. Do budynku Ośrodka nr 222 prowadzi wejście główne od strony stawu.
 4. Drzwi wejściowe otwierają się automatycznie.
 5. Poruszanie się po terenie Ośrodka odbywa się w obecności pracownika,  a samodzielnie po uzyskaniu zgody od Komendanta Ośrodka lub osoby upoważnionej.
 6. W budynku Ośrodka nie ma podjazdów dla wózków inwalidzkich.
 7. W budynku nie ma windy.
 8. Jeden sanitariat ogólnodostępny znajdujący się na parterze (obok stołówki) jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych.
 9. Pokoje nie są przystosowane dla osób niepełnosprawnych.
 10. Na terenie Ośrodka nie ma wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.
 11. Drogi ewakuacyjne wewnątrz budynku są oznakowane.
 12. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
 13. Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

        

Osoby posługujące się językiem migowym PJM (Polski Język Migowy) proszone są o wcześniejsze uzgodnienie terminu spotkania.

Procedura wnioskowo-skargowa

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich -  www.rpo.gov.pl.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością prosimy o kontakt:

Ośrodek Doskonalenia Kadr Służby Więziennej                                        

Olszanica 222

38-722 Olszanica

Email: odk_olszanica@sw.gov.pl

Telefon: 13 46 17 460

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

 

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej