Zakład Karny w Rawiczu jest jednostką typu zamkniętego przeznaczoną dla skazanych dorosłych odbywających karę pozbawienia wolności po raz pierwszy i dla młodocianych. Posiada wydzielony oddział aresztu śledczego, a także oddział terapeutyczny przeznaczony dla skazanych z podgrupą P-1/t i M-1/t z niepsychotycznymi zaburzeniami psychicznymi lub upośledzonych umysłowo, w tym objętych programem terapii dla sprawców przestępstw przeciwko wolności seksualnej i obyczajności, popełnionych w związku z zaburzeniami preferencji seksualnych oraz dla skazanych uzależnionych od innych niż alkohol substancji psychoaktywnych. Oddział Terapeutyczny jest jednym z najstarszych i największych tego rodzaju oddziałów w Polsce. Przeznaczony jest na 206 osadzonych zakwalifikowanych do odbywania kary w systemie terapeutycznym. Pojemność jednostki obecnie wynosi 834 osadzonych. Na terenie Zakładu Karnego w Rawiczu znajdują się warsztaty terapii zajęciowej, istnieje więzienny dom kultury, prowadzone są nowoczesne formy oddziaływań penitencjarnych i terapeutycznych. Realizowanych jest kilkanaście programów resocjalizacji. W Zakładzie Karnym w Rawiczu organizowana jest największa "zamknięta" impreza biegowa w kraju - półmaraton Złota Setka "Bieg ku wolności" - odbywa się rokrocznie. Około 1/3 populacji skazanych jest zatrudniona przy pracach porządkowych, pomocniczych i u kontrahentów zewnętrznych. Na terenie jednostki funkcjonuje Centrum Kształcenia Ustawicznego, które kształci w ramach kwalifikacyjnych kursów zawodowych oraz na poziomie ponadpodstawowym, tj. w ramach liceum ogólnokształcącego. Objętych nauczaniem jest kilkadziesiąt osób. Zakład Karny w Rawiczu prowadzi szeroko zakrojoną działalność na rzecz społeczności lokalnej. Skazani uczestniczą w akcjach dobroczynnych, przekazują wytwory swojej twórczości na cele społeczne, współorganizują imprezy dla osób potrzebujących, wspierają schroniska dla bezdomnych zwierząt. Więzienie w Rawiczu zostało uruchomione na przełomie 1820/21 roku w budynkach opuszczonego przez o.reformatów klasztoru. Od samego początku aż do 1956 roku było więzieniem ciężkim, przeznaczonym dla więźniów politycznych. W okresie II Rzeczpospolitej przebywali tutaj komuniści m.in. Bierut, Nowotko, Finder, Buczek. Okres II wojny światowej to represje i eksterminacja Polaków w rawickim Obozie Karnym. Okres stalinowski to kolejna fala prześladowań. Przebywali tutaj Kazimierz Pużak, Stanisław Skalski, Wiesław Chrzanowski, Władysław Bartoszewski, Kazimierz Moczarski, Wojciech Borzobohaty, Władysław Siła-Nowicki i wielu innych wybitnych Polaków.

 

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej