Zakład Karny w Kwidzynie jest jednostką penitencjarną typu półotwartego, z wydzielonym oddziałem typu otwartego. Przeznaczony jest do odbywania w nim kary pozbawienia wolności przez mężczyzn recydywistów penitencjarnych. Jako podstawowa jednostka organizacyjna polskiego więziennictwa Zakład Karny w Kwidzynie podlega bezpośrednio Okręgowemu Inspektoratowi Służby Więziennej w Gdańsku. Pojemność zakładu karnego ustalono na 668 miejsca zakwaterowania. Sprawne funkcjonowanie zakładu i jego bezpieczeństwo zapewnia odpowiednio dobrana kadra tj. 138 funkcjonariuszy i kilku pracowników cywilnych. Stałą i bezpośrednią styczność z osadzonymi mają zwłaszcza funkcjonariusze działu ochrony i działu penitencjarnego. Ponadto w jednostce funkcjonują działy: finansowy, kwatermistrzowski, ewidencji i służby zdrowia. Stałą opiekę medyczną zapewnia osadzonym ambulatorium zatrudniające lekarzy i pielęgniarki. Na terenie jednostki jak i poza nią realizowane są specjalistyczne konsultacje lekarskie. Prowadzenie oddziaływań wychowawczych wobec osadzonych koordynuje dział penitencjarny, składający się z wykwalifikowanej kadry tj.: kierownika i jego zastępcy oraz 15 wychowawców, 3 psychologów, 2 osoby zajmujące się zatrudnieniem osadzonych oraz kapelan. Oddziaływania penitencjarne są ukierunkowane na wzbudzenie w skazanym woli współdziałania w kształtowaniu jego społecznie pożądanych postaw, w szczególności poczucia odpowiedzialności oraz potrzeby przestrzegania porządku prawnego i tym samym powstrzymania się do powrotu do przestępstwa. W oddziaływaniach na skazanych uwzględnia się przede wszystkim pracę, zwłaszcza sprzyjającą zdobywaniu odpowiednich kwalifikacji zawodowych, nauczanie, zajęcia kulturalno-oświatowe i sportowe, podtrzymywanie kontaktów z rodzina i światem zewnętrznym oraz środki terapeutyczne. Dominującym czynnikiem powodującym powrotność do przestępstwa jest u osadzonych alkoholizm, w różnym stopniu zaawansowania począwszy od picia szkodliwego, a skończywszy na ciężkim uzależnieniu. Skazani po przybyciu do tutejszej jednostki są poddawani analizie pod tym kątem i w zależności od stopnia uzależnienia są kierowani na zajęcia edukacyjno motywacyjne prowadzone na terenie jednostki lub na stacjonarne leczenie odwykowe prowadzone w oddziałach terapeutycznych w innych jednostkach penitencjarnych. Ponadto osoby posiadające skłonności do nadużywania alkoholu mogą spotykać się w ramach grupy samopomocowej AA , która swoje spotkania organizuje na terenie zakładu karnego. Skazani którzy aktywnie uczestniczą w swoim procesie naprawy poprzez uczestnictwo systemie programowego oddziaływania są obejmowani programem dostosowanym indywidualnie do każdego skazanego – z uwzględnieniem jego problemów i potrzeb. Bazę kulturalno – oświatową i sportową jednostki stanowią m.in. boiska sportowe, świetlice, radiowęzeł i biblioteka. Skazani oprócz udziału w licznych zajęciach i turniejach sportowych organizowanych na terenie zakładu, uczestniczą także w życiu kulturalnym i sportowym miasta. W jednostce prowadzi się również nauczanie zawodu w systemie kursowym. Organizowane kursy przyuczające np. do zawodu montera sieci sanitarnej, kierowcy wózków jezdniowych, energetyczne z uprawnieniami SEP , brukarz , malarza gromadzą liczne grupy skazanych. Kierunek kształcenia odpowiada aktualnym potrzebom rynku pracy, a także możliwościom technicznym jakimi jednostka penitencjarna dysponuje. Osoby biorące udział w kursach otrzymają dodatkowe wsparcie w postaci zajęć aktywizacyjnych, podczas których zdobywają wiedzę na temat podstawowych zagadnień związanych ze skutecznym radzeniem sobie na rynku pracy .Opieka duszpasterska na terenie zakładu karnego w Kwidzynie sprawowana jest przez przedstawicieli Kościoła Rzymsko-Katolickiego, Zielonoświątkowego oraz wyznania Świadków Jehowy. Najliczniejszą grupę wiernych skupiają nabożeństwa, katechezy i spotkania prowadzone w Kaplicy przez katolickiego kapelana więziennego.Bardzo ważną dla administracji zakładu, a jednocześnie jedną z głównych określonych w Kodeksie Karnym Wykonawczym formą oddziaływań resocjalizacyjnych, do której przywiązuje się dużą wagę jest zatrudnienie. Praca daje szansę przyuczenia do zawodu oraz do późniejszej aktywizacji zawodowej w warunkach wolnościowych. Wykonywanie konkretnych czynności w miejscu zatrudnienia uczy systematyczności i wywiązywania się z przydzielonych obowiązków, kształtuje poczucie odpowiedzialności za wykonywaną pracę oraz właściwą postawę i przygotowanie do prawego życia w społeczeństwie. Korzyści z zatrudniania osadzonych dostrzegane są również ze strony pracodawców. W chwili obecnej 57,71% skazanych odbywających karę pozbawienia wolności na terenie Zakładu Karnego w Kwidzynie zatrudnionych jest w różnych formach zatrudnienia, zarówno na terenie zakładu jak i poza nim. W kolejnych miesiącach liczba ta zmienia się o niewielki odsetek w zależności od liczby osób przebywających w Zakładzie Karnym w Kwidzynie. Wszyscy skazani przybywający do odbycia kary są weryfikowani pod kątem możliwości zatrudnienia przez wiele pionów służb oraz funkcjonariuszy zatrudnienia. Na rzecz jednostki osadzeni pracują m.in.: w kuchni, przy budowie i remoncie obiektów zakładu karnego, w bibliotece, radiowęźle oraz przy pracach porządkowych. Wykonywane przez osadzonych prace na zewnątrz zakładu karnego mają m.in. charakter ogólnobudowlany, stolarski, ślusarsko-spawalniczy, montażowy, pielęgnacja terenów zielonych. Osadzeni są oceniani przez pracodawców jako rzetelni i sumienni pracownicy. Wieloletnia współpraca z samorządem i kontrahentami zatrudniającymi skazanych daje wszystkim stronom wiele satysfakcji i korzyści, w szczególności tych niewymiernych – wychowawczych. Prowadzone na terenie jednostki szkolenia kursowe pozwalają generować dla skazanych dodatkowe miejsca pracy. Wykorzystują w ten sposób nabytą wiedzę i zdobywają praktykę. Zakład Karny w Kwidzynie aktywnie poszukuje nowych miejsc pracy. Szczegółowe informacje można uzyskać na stronach Służby Więziennej i Urzędu Pracy w Kwidzynie. Wszystkie podmioty zainteresowane zatrudnieniem skazanych w jakiejkolwiek formie zapraszamy do kontatku pod numerem telefonu 55 645 89 13, 55 645 89-02. Szczegółowe informacje dotyczące zatrudnienia skazanych i możliwości skorzystania z ryczałtów, dotacji i pożyczek z Funduszu Aktywizacji Zawodowej oraz Rozwoju Przywięziennych Zakładów Pracy znajdują się na stronie Służby Więziennej www.sw.gov.pl w zakładce „Zatrudnij skazanego”. Zapraszamy wszystkich przedsiębiorców do nawiązania współpracy ze Służbą Więzienną w zakresie zatrudnienia osób pozbawionych wolności. W prowadzonych oddziaływaniach penitencjarnych ogromną wagę przywiązuje się do inicjowania i podtrzymywania kontaktów skazanych z rodzinami. W tym celu, oprócz przysługujących widzeń, kilka razy w roku organizowane są uroczyste widzenia skazanych z najbliższymi, szczególnie w okresach świątecznych. Skazani, co do których sformułowano pozytywną prognozę kryminologiczno - społeczną mogą korzystać z najwyższych nagród tj. z widzeń poza obrębem zakładu karnego i przepustek w celu zacieśnienia więzi z osobami najbliższymi.

Zakład Karny w&nbspKwidzynie
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej