Zakład Karny w Koziegłowach jest jednostką przeznaczoną jest dla skazanych recydywistów, której pojemność wynosi 462 miejsca.  Jednostka ma zabudowę pawilonową, znajduje się tuż przy granicy z Poznaniem na terenie gminy Czerwonak, na skraju Puszczy Zielonka. Zakład Karny w Koziegłowach utworzono 28 lutego 1977 roku. Jego podstawą stał się Oddział Zewnętrzny Karolin podlegający ówczesnemu Zakładowi Karnemu w Poznaniu, w którym do tej pory przebywali skazani recydywiści zatrudniani na rzecz poznańskich zakładów przemysłowych. Do nowopowstałego zakładu karnego zaczęli przybywać skazani dorośli odbywający kary pozbawienia wolności na mocy wyroków wydanych przez sądy wojskowe. Byli to żołnierze służby zasadniczej, jak i podoficerowie, chorążowie i oficerowie służby zawodowej. Kary odbywali także byli funkcjonariusze Milicji Obywatelskiej i SW skazani przez sądy powszechne. Skazani ci przebywali w zakładzie mającym charakter ośrodka pracy. Pojemność zakładu wynosiła wówczas 758 osadzonych. W 1982 roku Dyrektor Centralnego Zarządu Zakładów Karnych w Warszawie podporządkował jednostce należący do Aresztu Śledczego w Środzie Wielkopolskiej Oddział Zewnętrzny w Iwnie. Odbywali w nim karę skazani dorośli karani po raz pierwszy oraz ukarani karami zastępczymi. Pojemność tego oddziału wynosiła 185 miejsc. W 1986 roku zakład otrzymał kolejny, drugi oddział zewnętrzny, przeznaczony dla kobiet. Było to na ówczesne czasy jedno z najnowocześniejszych więzień w Polsce, daleko odbiegające od przyjętych wówczas standardów. Przebywały w nim kobiety, głównie karane po raz pierwszy jako dorosłe oraz młodociane. W roku 1987 Oddział Zewnętrzny w Iwnie zmienił swe przeznaczenie. Od tej pory karę pozbawienia wolności odbywali w nim dorośli karani po raz pierwszy oraz przestępcy młodociani, którzy wcześniej przebywali już w zakładach karnych lub zakładach poprawczych. W roku 1988 za zgodą Izby Wojskowej Sądu Najwyższego, zaczęto umieszczać na jednym z oddziałów skazanych niewojskowych. Byli to przede wszystkim dorośli pierwszy raz karani, głównie za drobne przestępstwa przeciwko mieniu oraz rodzinie. W lipcu 1989 r. zlikwidowano oddział zewnętrzny dla kobiet, a w roku 1990 zlikwidowano OZ w Iwnie. Od 1991 r. przebywają w zakładzie skazani recydywiści zakwalifikowani ówcześnie do odbywania kary w warunkach tzw. ośrodka pracy. W roku 1996 ZK w Koziegłowach z typowego ośrodka pracy stał się zakładem półotwartym dla skazanych recydywistów, a jeden z oddziałów został przeznaczony na zakład otwarty. Z dniem 6 lipca 2011 r. czasowo zawieszono funkcjonowanie oodziału zakładu karnego typu otwartego dla recydywistów penitencjarnych. Zakład posiada w bibliotece ok. 7 tys. woluminów z bezpośrednim dostępem do księgozbioru, 4 świetlice oddziałowe oraz sieć telewizji kablowej dostępnej także w celach mieszkalnych i wykorzystywanej również do celów edukacyjnych. Zajęcia rekreacyjne prowadzone są na 3 boiskach przy pawilonach mieszkalnych oraz na boisku trawiastym znajdującym się przy jednostce. W jednostce działa ambulatorium dla osób pozbawionych wolności zapewniające podstawową opiekę medyczną. Na co dzień ponad 2/3 skazanych jest zatrudnionych. Osadzeni pracują odpłatnie na rzecz firm remontowo - budowlanych, usługowych,  a także w pobliskich Zakładach Drobiarskich w Koziegłowach oraz nieodpłatnie i charytatywnie na rzecz organów administracji publicznej i samorządu terytorialnego oraz stowarzyszeń pomocowych na terenie miasta  Poznania i powiatu poznańskiego. Skazani uczestniczą w szkoleniach zawodowych finansowanych z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej.

Zarządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 19.11.2021 r. (Dz.Urz.MS z 2021, poz. 300, 280) w dniu 30.11.2021 r. Zakład Karny w Koziegłowach został zniesiony, a z dniem 1.12.2021 r. utworzono w Koziegłowach Oddział Zewnętrzny Aresztu Śledczego w Poznaniu.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej