Przeznaczenie jednostki:

Zakład Karny w Koszalinie jest zakładem typu półotwartego. Posiada oddziały dla mężczyzn:
- dla odbywających karę po raz pierwszy,
- dla recydywistów penitencjarnych,
Ponadto:
- skazani mężczyźni chorzy na cukrzyce insulinozależną,
- skazani mężczyźni odbywający karę po raz pierwszy skierowani do oddziału terapeutycznego dla osób uzależnionych od alkoholu,
 

Pojemność jednostki wynosi 479 skazanych.

Osadzeni podczas pobytu w więzieniu mogą korzystać z świetlic, sali dydaktycznej, sali do ćwiczeń sportowych, centrum kulturalno-oświatowego, boiska sportowego a także biblioteki.
W zakładzie znajduje się kaplica w której odprawiane są nabożeństwa.

W ramach struktury Zakładu Karnego w Koszalinie działa Ambulatorium z Izbą Chorych świadczące podstawową i specjalistyczną opiekę medyczną.

W Zakładzie Karnym w Koszalinie prowadzi się niezbędne oddziaływania resocjalizacyjne m.in. poprzez realizację różnych programów readaptacyjnych edukacyjno-korekcyjnych dla wyodrębnionych grup osadzonych w zakresie:
- profilaktyki uzależnień od alkoholu, narkotyków i środków psychoaktywnych,
- sprawców przemocy wobec rodziny i bliskich "Działaj przeciwko przemocy"
- przeciwdziałania zachowaniom agresywnym „Nie biję” i „Trening Kontroli Złości”
- programy dla kierujących pojazdami pod wpływem alkoholu,

- programy aktywizacji zawodowej

Ponadto w Zakładzie Karnym w Koszalinie realizowane są również programy kształtujące pożądane postawy prospołeczne i proekologiczne, a także odbywają się cykliczne zajęcia we współpracy z IPN kształtujące postawy patriotyczne.

Istotną rolę w prowadzonych oddziaływaniach i podtrzymywaniu więzi z osobami najbliższymi zajmuje również program integracji rodzin pn. „Rodzina jest najważniejsza

W oddziaływaniach resocjalizacyjnych ważne miejsce zajmują także praca skazanych oraz kursy przyuczające do zawodu.
Zatrudnienie w Zakładzie Karnym w Koszalinie realizowane jest w wielu formach: odpłatne i nieodpłatne, wewnątrz zakładu jak i u zewnętrznych kontrahentów. Resocjalizacja przez zatrudnienie ma na celu podniesienie umiejętności zawodowych, wyrobienie nawyku pracy i łożenia na utrzymanie rodziny, spłatę zobowiązań finansowych, nawiązek i odszkodowań zasądzonych przez sąd.

 

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej