Przeznaczenie jednostki:

Oddział Zewnętrzny w Koszalinie Aresztu Śledczego w Koszalinie jest oddziałem zewnętrznym typu półotwartego. Posiada oddziały dla mężczyzn:
- odbywających karę po raz pierwszy,
- recydywistów penitencjarnych.
Ponadto w oddziale zewnętrznym odbywają karę:
- skazani mężczyźni chorzy na cukrzycę insulinozależną,
- skazani mężczyźni odbywający karę po raz pierwszy skierowani do oddziału terapeutycznego dla osób uzależnionych od alkoholu.
 

Pojemność oddziału zewnętrznego wynosi 479 skazanych.

Osadzeni podczas pobytu w więzieniu mogą korzystać z świetlic, sali dydaktycznej, sali do ćwiczeń sportowych, centrum kulturalno-oświatowego, boiska sportowego, a także biblioteki.
W oddziale zewnętrznym znajduje się kaplica, w której odprawiane są nabożeństwa.

W ramach struktury Oddziału Zewnętrznego w Koszalinie Aresztu Śledczego w Koszalinie działa Ambulatorium z Izbą Chorych świadczące podstawową i specjalistyczną opiekę medyczną.

W Oddziale Zewnętrznym w Koszalinie Aresztu Śledczego w Koszalinie prowadzi się niezbędne oddziaływania resocjalizacyjne m.in. poprzez realizację różnych programów readaptacyjnych edukacyjno-korekcyjnych dla wyodrębnionych grup osadzonych w zakresie:
- profilaktyki uzależnień od alkoholu, narkotyków i innych środków psychoaktywnych,
- przeciwdziałania przemocy wobec rodziny i osób bliskich pn. "Działaj przeciwko przemocy",
- przeciwdziałania zachowaniom agresywnym: „Nie biję”, „Trening Kontroli Złości” i „Trening Zastępowania Agresji",
- oddziaływań wobec odbywających karę za kierowanie pojazdami pod wpływem alkoholu,

- aktywizacji zawodowej i promocji zatrudnienia.

Ponadto w Oddziale Zewnętrznym w Koszalinie Aresztu Śledczego w Koszalinie realizowane są zajęcia kulturalno-oświatowe kształtujące pożądane postawy prospołeczne i proekologiczne, a także zajęcia kształtujące postawy patriotyczne i obywatelskie.

Istotną rolę w prowadzonych oddziaływaniach i podtrzymywaniu więzi z osobami najbliższymi zajmuje również program integracji rodzin pn. „Rodzina jest najważniejsza”.

W oddziaływaniach resocjalizacyjnych ważne miejsce zajmują także: praca skazanych oraz kursy przyuczające do zawodu.
Zatrudnienie w Oddziale Zewnętrznym w Koszalinie Aresztu Śledczego w Koszalinie realizowane jest w wielu formach: odpłatne i nieodpłatne, wewnątrz zakładu, jak i u zewnętrznych kontrahentów. Resocjalizacja przez zatrudnienie ma na celu podniesienie umiejętności zawodowych, wyrobienie nawyku pracy i łożenia na utrzymanie rodziny, spłatę zobowiązań finansowych, nawiązek i odszkodowań zasądzonych przez sąd.

 

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej