Zakład Karny w Jaśle jest jednostką typu półotwartego dla skazanych mężczyzn odbywających karę pozbawienia wolności po raz pierwszy, z oddziałem dla skazanych młodocianych, podlegającą Okręgowemu Inspektoratowi Służby Więziennej w Rzeszowie. Jest jednostką penitencjarną o pojemności 222 miejsc składającą się z trzech pawilonów mieszkalnych. W jednostce funkcjonuje od 25 czerwca 2003 roku oddział terapeutyczny dla skazanych uzależnionych od alkoholu, odbywających karę w podgrupach klasyfikacyjnych M-2/t i P-2/t. Pojemność oddziału wynosi 27 miejsc.

 

Zakład Karny w Jaśle położony jest 8 km od centrum Jasła. Do Zakładu Karnego w Jaśle można dojechać główną drogą w kierunku Krosna i  w miejscowości Warzyce skręcić w prawo, jadąc w kierunku fabryki "Chrom-styl". Do jednostki można dojechać autobusem PKS relacji Jasło-Krosno, Krosno-Jasło, lub autobusem MKS w Jaśle nr 6.

 

W pawilonach mieszkalnych skazani mają do dyspozycji świetlicę centralną, bibliotekę oraz kaplicę. Z dodatkowej świetlicy korzystają skazani przebywający w oddziale terapeutycznym. Poza oddziałami mieszkalnymi na terenie przyległym do jednostki skazani mogą korzystać z boiska sportowego przeznaczonego do gry w piłkę nożną. Dzięki uprzejmości MOSIR Jasło, zajęcia sportowe odbywają się również poza terenem zakładu karnego. W Zakładzie Karnym w Jaśle prowadzi się programy resocjalizacyjne sprzyjające przygotowaniu skazanych do readaptacji społecznej skierowane do grup skazanych dorosłych oraz skazanych młodocianych w następujących obszarach:

  • Przeciwdziałania agresji i przemocy
  • Przeciwdziałania uzależnieniom oraz nadużywania alkoholu lub używaniu narkotyków
  • Przeciwdziałania pro kryminalnym postawom
  • Aktywizacji zawodowej oraz promocji zatrudnienia
  • Kształtowania umiejętności społecznych
  • Kształtowania umiejętności poznawczych
  • Integracji rodzin, zwłaszcza wobec skazanych odbywających długoterminowe kary pozbawienia wolności

 

Jednym z priorytetów prowadzonych oddziaływań penitencjarnych w Zakładzie Karnym w Jaśle jest zatrudnienie skazanych. Organizuje się zatrudnienie odpłatne oraz nieodpłatne na terenie zakładu karnego przy pracach porządkowych oraz pomocniczych o charakterze administracyjno-gospodarczym, jak również z kontrahentami pozawięziennymi. Zakład Karny w Jaśle realizując cele pozbawienia wolności prowadzi szeroką współpracę z wieloma organami.

 

 

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej