Oddział Zewnętrzny Aresztu Śledczego we Wrocławiu jest jednostką typu półotwartego z jednym oddziałem otwartym. Karę pozbawienia wolności odbywają tu mężczyźni - recydywiści penitencjarni. Jednostka podlega terytorialnie Okręgowemu Inspektoratowi Służby Więziennej w Opolu. Ustalona pojemność jednostki to 628 miejsc.

Rys historyczny 
Zakończenie działań wojennych w 1945 roku przyniosło Polsce konieczność zagospodarowania zachodnich regionów kraju. Zalążki powojennego państwa to także budowa struktur więziennictwa. Nowe polskie władze Wrocławia i Dolnego Śląska, musiały korzystać z pozostałych po Niemcach obiektów. 
niem. Mühlbergweg ( Górka Wiatraczna, nazwa ta zazwyczaj oznaczała wzgórze ze znajdującym się na nim wiatrakiem ), dziś ul. Fiołkowa

Kompleks budynków dzisiejszego Zakładu Karnego Nr2 we Wrocławiu powstał podczas II Wojny Światowej. Niestety nie zachowała się z tamtego okresu żadna dokumentacja. Nie znane jest przeznaczenie obiektu. Na planie znajdującym się w Katasteramt Stadtkreis Breslau z 1940r. nie odnotowano żadnych zabudowań na tym terenie.

Na radzieckim planie miasta z marca 1945r odręcznie naniesiono obiekty z fotografii lotniczych wykonanych w lutym 1945r. Widać na nim kompleks 10 budynków układem przypominający dzisiejszy zakład karny. Kompleks oznaczono numerem 909.

W rejestrze nieruchomości przekazanych w trybie dekretu z 6 grudnia 1946r., na stronie 127, znajduje się wpis mówiący o tym, że przy ul. Fiołkowej 38 mieścił się budynek mieszkalny ( wielkości 2-9 mieszkań ), nadający się do odbudowy, z ogrodem owocowym, który nie był użytkowany. Przekazy ustne mówią, że ówczesnym czasie zespół obiektów przy Mühlbergweg miał nr 40. 
Po zakończeniu wojny aż do lat 60 na tym terenie prawdopodobnie istniał hotel robotniczy dla pracowników odbudowujących się wrocławskie fabryki. W latach 60 tych funkcjonował tu Obóz Pracy Więźniów.

Jednostka funkcjonowała do 1975 r. kiedy to na mocy ustawy amnestyjnej część osadzonych została zwolniona. W związku z małą liczbą więźniów OPW przemianowano na Oddział Zewnętrzny Zakładu Karnego we Wrocławiu przy ul. Kleczkowskiej. Pierwszym kierownikiem OZZK był kpt. Ludwik Sobczak. W tym okresie na terenie jednostki powstał również Zakład Remontowo – Budowlany, który przestał istnieć w 2008r. Nowy rozdział w dziejach kompleksu przy ulicy Fiołkowej 38 zapoczątkowało Zarządzenie Nr 7/95/CZZK Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 lutego 1995 roku powołujące Zakład Karny Nr2 we Wrocławiu.

 

 

 

 

Pierwszym Dyrektorem nowo powołanej jednostki był w latach 1995 – 2004 śp. ppłk Wojciech Bojanowski. W tym okresie pojemność jednostki wynosiła ponad 390 osób rozlokowanych w czterech pawilonach mieszkalnych.

 

 

 

 

 

 

Na uwagę zasługuje fakt, iż w latach 1997-98 jednostka pełniła rolę Aresztu Śledczego Nr2 we Wrocławiu,w związku z konsekwencjami powodzi i zalaniem jednostek przy
ul. Świebodzkiej i Kleczkowskiej. 

 

 

 

Od 2004 do 2008 roku jednostką zarządzał ppłk Edward Rusinowicz. 
Był to okres rozbudowy zakładu i zwiększenia pojemności jednostki. Do użytku oddano dwa wyremontowane pawilony mieszkalne, podnosząc pojemność do 628 miejsc. Pozostałe pawilony mieszkalne przeszły remonty zadaszenia. Odnowiono budynek administracji działu kwatermistrzowskiego oraz szatnie dla funkcjonariuszy.

 

 

 

 

 


W Latach 2008 – 2014 Dyrektorem Zakładu Karnego Nr2 we Wrocławiu był ppłk. Andrzej Stanejko.
Był to intensywny okres zmian związanych z wprowadzeniem reformy i utworzeniem w ramach jednostki Oddziałów Penitencjarnych. W okresie tym jednostka nawiązuje także szerokie kontakty z instytucjami i podmiotami zewnętrznymi sprzyjającymi readaptacji więźniów oraz poprawiającymi bezpieczeństwo. W ramach porozumień i współpracy rozpoczyna się realizację wielu programów resocjalizacji. Zakład Karny Nr2 we Wrocławiu staje się aktywnym uczestnikiem lokalnej społeczności, którym pozostaje po dziś dzień. Ponadto gruntowne remonty przechodzą sala widzeń oraz stołówka, wymieniony zostaje dach sali gimnastycznej. Jednostka zyskuje nowy pawilon przeznaczony na ambulatorium oraz działalność penitencjarną (wyposażony w sale multimedialne i salę komputerową).

 

 

 

 

 

W 2014r. Dyrektorem zakładu był płk Wiesław Oleksiak. W okresie tym jednostka rozpoczęła wzmocnienie systemu ochrony poprzez rozbudowę infrastruktury ochronnej. 

 


Od 2015 r. obowiązki Dyrektora pełnił por. Daniel Pelczarski.
Był to czas kiedy Zakład Karny Nr2 we Wrocławiu rozpoczął największy w swojej historii remont. Planowane w jego ramach działania obejmowały przede wszystkim, ocieplenie budynków (w tym pawilony mieszkalne, sala gimnastyczna, sala widzeń oraz budynki administracji o powierzchni ponad 4.3 tyś m2) oraz wymianę sieci centralnego ogrzewania w części pomieszczeń. 

 

 

Od kwietnia 2016 r. Dyrektorem Zakładu Karnego był ppłk Dariusz Sztuka. 
Jednostka jako jedyna, w tak szerokim zakresie, przez cały 2016r uczestniczyła w ogromnym przedsięwzięciu kulturalnym – Europejska Stolica Kultury - Wrocław 2016. Brytyjski reżyser Chris Baldwin zaprosił nas do współpracy przy największych przedstawieniach tej imprezy. Były to: Ceremonia Otwarcia Europejskiej Stolicy Kultury - „Przebudzenie”, czerwcowy plenerowy spektakl multimedialny „Flow”, oraz Ceremonia Zamknięcia „Niebo”. Osadzeni w tutejszym zakładzie karnym , w ramach zajęć kulturalno-oświatowych, wcielali się w role powierzane przez angielskiego artystę. Znakomita współpraca z Biurem Festiwalowym Impart ( obecnie Strefa Kultury Wrocław ) zaowocowała zaproszeniem do wspólnych realizacji kolejnych prestiżowych, międzynarodowych imprez takich jak Olimpiada Teatralna „ Świat miejscem prawdy” ( realizowana przez Instytut im. Jerzego Grotowskiego ) oraz Międzynarodowy Festiwal Teatrów Dialog Wrocław. Obecnie kontynuowany jest proces modernizacji infrastruktury jednostki. Przebudowywana została północna część muru zewnętrznego. Całkowitej zmianie uległy zabudowania bramy wejściowej i wartowni. Wykonano sieć odprowadzającą wodę deszczową. Obecnie modernizowana jest sala widzeń.

 

 

2018 rok zapoczątkował serię zmian na stanowiskach dyrektorskich. W lipcu na zastępcę dyrektora została powołana mjr Wioleta Balińska. W lutym 2020 roku zakończyli służbę ppłk Mirosław Sobczak ( zastępca dyrektora ) oraz płk Dariusz Sztuka ( dyrektor ). Obowiązki drugiego zastępcy dyrektora powierzono kpt. Marcinowi Makowskiemu. Dyrektorem jednostki został mjr Zbigniew Stasiak. 7 września 2020r mjr Wioleta Balińska rozpoczęła służbę w Areszcie Śledczym  a jej miejsce na Fiołkowej zajęła kpt. Justyna Wojciechowicz. 26 lutego 2021r Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej we Wrocławiu, płk Tomasz Raczyk, podziękował za służbę mjr. Zbigniewowi Stasiakowi ( po 30 latach służby ). Obowiązki kierownia jednostki przejął ppłk Henryk Haryk ( dotychczas pełniący służbę w AŚ Wrocław ).  

 

mjr Wioleta Balińska     ppłk Mirosław Sobczak     kpt. Marcin Makowski    mjr Zbigniew Stasiak
                mjr Wioleta Balińska                                          ppłk Mirosław Sobczak                            kpt. Marcin Makowski                                    mjr Zbigniew Stasiak

kpt. Justyna Wojciechowicz
     kpt. Justyna Wojciechowicz

W związku z wprowadzeniem zmian struktury organizacyjnej i przekształceniu niektórych zakładów karnych w oddziały zewnętrzne, Minister Sprawiedliwości ( zarządzeniem z dnia 19 listopada 2021r ), zniósł  dniem 30 listopada Zakład Karny Nr 2 we Wrocławiu, który przestał być jednostką autonomiczną i stał się Oddziałem Zewnętrznym Aresztu Śledczego we Wrocławiu. Kolejne zmiany struktury organizacyjnej Służby Więziennej spowodowały, że od dnia 1 stycznia 2022r jednostka z ul. Fiołkowej 38 we Wrocławiu podlega terytoralnie Okręgowemu Inspektoratowi Służby Więziennej w Opolu. 

                                       

 


Struktura jednostki 
Zakład Karny Nr 2 we Wrocławiu był jednostką typu półotwartego z oddziałem otwartym (11 oddziałów półotwartych i jeden otwarty). Zgodnie z założeniami reformy więziennictwa pod koniec 2010 r. w zakładzie utworzono dwa oddziały penitencjarne (odpowiednio OP-1 – 8 oddziałów półotwartych i OP-2 – 3 oddziały półotwarte i jeden otwarty). Nominalna pojemność jednostki to 628 miejsc i jest ona przeznaczona dla mężczyzn recydywistów penitencjarnych. Służbę pełni tu około 130 funkcjonariuszy. Zatrudniani są również pracownicy cywilni. Od momentu kiedy ZK Nr2 we Wrocławiu stał się Oddziałem Zewnętrznym AŚ Wrocław oddziały penitencjarne zmieniły oznaczenie odpowiednio na OP-5 i OP-6.

W Zakładzie Karnym Nr 2 działała II Sekcja Grupy Interwencyjnej Służby Więziennej (GISW) w liczbie 8 funkcjonariuszy wraz z d-cą sekcji, która pozostawała do dyspozycji Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej we Wrocławiu. Poza obowiązkami określonymi w Zarządzeniu Dyrektora Generalnego SW, GISW wspierał działania ochronne wynikające z porządku wewnętrznego określonego dla Zakładu Karnego Nr2 we Wrocławiu. 
Po restrukturyzacji ( od 1 stycznia 2022r ) istnieje jedna sekcja - GISW 2 Wrocław, licząca 16 funkcjonariuszy, podlegająca bezpośrednio Dyrektorowi Okręgowemu Służby Więziennej w Opolu. GISW 2 Wrocław obecnie stacjonuje w Zakładzie Karnym Nr1 we Wrocławiu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

System oddziaływań penitencjarnych
Odział Zewnętrzny Aresztu Śledczego we Wrocławiu jako największa jednostka tego typu na Dolnym Śląsku realizuje rządowy program Praca dla Więźniów. Ze względu na dużą rotację osadzonych powszechność zatrudnienia osadzonych waha się na poziomie 60-70% populacji. Odbywający tu karę pozbawienia wolności mają także możliwość korzystania z zajęć sportowych. Jednostka dysponuje dwoma boiskami sportowymi (do piłki nożnej i siatkówki) oraz salą gimnastyczną a także siłownią dla skazanych. W zagospodarowaniu czasu wolnego pomaga skazanym biblioteka i świetlice rozmieszczone w pawilonach mieszkalnych. Administracja jednostki współpracuje z instytucjami i organizacjami samorządowymi, oraz społecznymi wspierającymi readaptację osadzonych. Psycholodzy prowadzą profilaktykę uzależnień w ramach programów „Alkohol chemiczna pułapka”, „Alkohol świadome ryzyko” oraz „Wyhamuj w porę”. W jednostce działa grupa AA . Realizowane są program profilaktyki narkotykowej „No drugs”, programy  psychokorekcyjne dla skazanych za przestępstwa popełnione z użyciem przemocy a także treningi antystresowe i z zakresu profilaktyki agresji. Ponadto w zakładzie prowadzone są programy przeciwdziałania przemocy w rodzinie wg modelu Duluth. Jednostka realizuje kursy przyuczające skazanych do zawodu ( m.in. zagospodarowanie terenów zielonych, monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie, oraz kurs komputerowy dla skazanych 50 plus. Ponadto w celu aktywizacji zawodowej skazanych prowadzone są programy resocjalizacyjne: „Aktywny powrót do pracy” ( przy współpracy z Dolnośląskim Wojewódzkim Urzędem Pracy ), „Doradztwo zawodowe” oraz „Nauką i pracą”. 
W ramach wsparcia polskiej Służby Więziennej w Zakładzie Karnym Nr2 we Wrocławiu rozpoczęto realizację projektu finansowego NMF 2009 – 2014r. Jednostka została wtedy  zakwalifikowana do udziału w projekcie nr112 ,, realizacja szkoleń podnoszących kompetencje społeczno – zawodowe więźniów, oraz stworzenie warunków ułatwiających podtrzymywanie więzi rodzinnych w celu zwiększenia efektywności ich powrotu do społeczeństwa po zakończeniu kary", oraz projektu nr 144 ,, realizacja szkoleń kadry SW podnoszących kwalifikacje zawodowe w celu zapewnienia właściwego poziomu stosowania kary pozbawienia wolności zgodnie z międzynarodowymi zasadami praw człowieka". 
Poza tym na osadzonych oddziaływuje się poprzez szereg innych programów resocjalizacyjnych kształtujących umiejętności społecznych takich jak np. "Doradztwo Prawne" czy „Pomocna dłoń” - programy przygotowujące skazanych do życia na wolności. W jednostce w latach 2008 - 2015 wydawany był miesięcznik „Penicylinka” redagowany przez skazanych dla skazanych. W ramach współpracy z Dolnośląską Biblioteką Publiczną gazeta dostępna była także w jej zasobach. Praktyki religijne odbywają się w odpowiednio zaadaptowanych pomieszczeniach (kaplica). Skazani mają zapewnioną opiekę medyczną. Na terenie jednostki znajduje się ambulatorium. Specyfika zakładu umożliwia zatrudnienie skazanych nie tylko na terenie jednostki ale także poza jego obrębem.

W związku z wprowadzonymi zmianami struktury organizacyjnej i przekształcaniu niektórych zakładów karnych w oddziały zewnętrzne, Minister Sprawiedliwości zniósł Zakład Karny Nr 2 we Wrocławiu z siedzibą przy ul. Fiołkowej 38 przekształcając go jednocześnie  w Oddział Zewnętrzny Aresztu Śledczego we Wrocławiu. Siedziba jednostki nadrzędnej mieści się we Wrocławiu przy ul. Świebodzkiej 1. 

   

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej