BANER STR.jpg

Przeznaczenie jednostki

Zakład Karny Nr 2 we Wrocławiu jest jednostką typu półotwartego z jednym oddziałem otwartym. W zakładzie karę pozbawienia wolności odbywają mężczyźni - recydywiści penitencjarni. Jednostka podlega terytorialnie Okręgowemu Inspektoratowi Służby Więziennej we Wrocławiu a powołano ją Zarządzeniem Nr 7/95/CZZK Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 lutego 1995. Ustalona pojemność zakładu karnego to 628 miejsc.

Historia jednostki

zk2.jpgZakończenie działań wojennych Drugiej Wojny Światowej w 1945 roku przyniosło Polsce konieczność zagospodarowania Ziem Odzyskanych początkowo nazywanych również Powracającymi. Zalążki powojennego państwa to także budowa struktur więziennictwa. Ziemie odzyskane były rejonem działań zarówno niemieckich grup zbrojnych jak również szabrowników z obszaru centralnej Polski. Nowe Polskie władze Wrocławia i Dolnego Śląska, musiały korzystać z pozostałych po Niemcach obiektów. Tak tworzyła się również historia wrocławskiej „dwójki”.

Kompleks budynków dzisiejszego Zakładu Karnego Nr2 we Wrocławiu powstał podczas II Wojny Światowej i służył jako obóz jeniecki (prawdopodobnie dla żołnierzy francuskich). Niestety nie zachowała się z tamtego okresu żadna dokumentacja.

Od 1945 r. do lat 60 na terenie dotychczasowego obozu istniał hotel robotniczy dla pracowników odbudowujących się wrocławskich fabryk. Na początku lat 60 – tych w miejsce hotelu powstał zakład karny dla młodocianych o pojemności około 1000 miejsc. Jednostka funkcjonowała do 1974 r. kiedy to na mocy ustawy amnestyjnej część osadzonych została zwolniona. W związku z małą liczbą więźniów zakład przemianowano na Oddział Zewnętrzny Zakładu Karnego we Wrocławiu przy ul. Kleczkowskiej. W tym okresie na terenie jednostki powstał również Zakład Remontowo – Budowlany, który przestał istnieć w 2008 r.

Nowy rozdział w dziejach kompleksu przy ulicy Fiołkowej zapoczątkowało Zarządzenie Nr 7/95/CZZK Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 lutego 1995 roku powołujące Zakład Karny Nr2 we Wrocławiu.

Pierwszym Dyrektorem nowo powołanej jednostki był w latach 1995 – 2004 śp. ppłk Wojciech Bojanowski. W tym okresie pojemność jednostki wynosiła ponad 390 osadzonych w czterech pawilonach mieszkalnych. Na uwagę zasługuje fakt, iż w latach 1997-98 jednostka pełniła rolę Aresztu Śledczego Nr2 we Wrocławiu,w związku z konsekwencjami powodzi i zalaniem jednostek przy ul. Świebodzkiej i Kleczkowskiej.

Od 2004 do 2008 roku jednostką zarządzał ppłk Edward Rusinowicz. Był to okres rozbudowy zakładu i zwiększenia pojemności jednostki. Do użytku oddano dwa wyremontowane pawilony mieszkalne, podnosząc pojemność do 628 miejsc. Pozostałe pawilony mieszkalne przeszły remonty zadaszenia. Odnowiono budynek administracji działu kwatermistrzowskiego oraz szatnie dla funkcjonariuszy. Na te lata przypada także największe zatrudnienie zewnętrzne wśród osadzonych w zakładzie.

W Latach 2008 – 2014 Dyrektorem Zakładu Karnego Nr 2 we Wrocławiu był ppłk. Andrzej Stanejko. Był to intensywny okres zmian związanych z wprowadzeniem reformy i utworzeniem w ramach jednostki Oddziałów Penitencjarnych. W okresie tym jednostka nawiązuje także szerokie kontakty z instytucjami i podmiotami zewnętrznymi sprzyjającymi readaptacji więźniów oraz poprawiającymi bezpieczeństwo. W ramach porozumień i współpracy rozpoczyna się realizację wielu programów resocjalizacji. Zakład Karny Nr 2 we Wrocławiu staje się aktywnym uczestnikiem lokalnej społeczności, którym pozostaje po dziś dzień. Ponadto gruntowne remonty przechodzą sala widzeń oraz stołówka, wymieniony zostaje dach sali gimnastycznej. Jednostka zyskuje nowy pawilon przeznaczony na ambulatorium oraz działalność penitencjarną (wyposażony w sale multimedialne i salę komputerową).

W 2014 r. Dyrektorem zakładu był płk Wiesław Oleksiak. W okresie tym jednostka rozpoczęła wzmocnienie systemu ochrony poprzez rozbudowę infrastruktury ochronnej. Od 2015 r. obowiązki Dyrektora pełnił por. Daniel Pelczarski.  Był to czas kiedy Zakład Karny Nr 2 we Wrocławiu rozpoczął największy w swojej historii remont. Planowane w jego ramach działania obejmowały przede wszystkim, ocieplenie budynków (w tym pawilony mieszkalne, sala gimnastyczna, sala widzeń oraz budynki administracji o powierzchni ponad 4.3 tyś m2) oraz wymianę sieci CO w części pomieszczeń. Od kwietnia 2016 r. Dyrektorem Zakładu Karnego jest ppłk Dariusz Sztuka

Struktura jednostki

ODAweDYwMA,perturbacje-1.jpgJest to jednostka typu półotwartego z oddziałem otwartym (11 oddziałów półotwartych i jeden otwarty). Zgodnie z założeniami reformy więziennictwa pod koniec 2010 r. w zakładzie utworzono dwa oddziały penitencjarne (odpowiednio OP-1 – 8 oddziałów półotwartych i OP-2 – 3 oddziały półotwarte i jeden otwarty). Zakład o pojemności 628 miejsc jest przeznaczony dla mężczyzn recydywistów penitencjarnych. Służbę pełni w nim ponad 130 funkcjonariuszy w tym w służbie zdrowia 3 etaty funkcjonariuszy i 6 lekarzy w niepełnym wymiarze czasu pracy oraz psychologowie 2 etaty. Zatrudnieni są również pracownicy cywilni (8 etatów).
Ponadto w Zakładzie Karnym Nr 2 funkcjonuje II Sekcja Grupy Interwencyjnej Służby Więziennej (GISW) w liczbie 8 funkcjonariuszy wraz z d-cą sekcji która pozostaje do dyspozycji Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej we Wrocławiu. Poza obowiązkami określonymi w Zarządzeniu Dyrektora Generalnego SW, GISW wspiera działania ochronne wynikające z porządku wewnętrznego określonego dla Zakładu Karnego Nr2 we Wrocławiu. Jednocześnie członkowie sekcji szkolą nieetatową grupę interwencyjną złożoną z funkcjonariuszy wrocławskiej „dwójki”.

 

System oddziaływań penitencjarnych


zk10.jpgOdbywający karę pozbawienia wolności w Zakładzie Karnym nr2 we Wrocławiu mają możliwość korzystania z zajęć sportowych. Jednostka dysponuje dwoma boiskami sportowymi (do piłki nożnej i siatkówki), placem do gry w piłkę koszykową, oraz salą gimnastyczną a także siłownią dla skazanych. W zagospodarowaniu czasu wolnego pomaga skazanym dostępna w zakładzie biblioteka, punkt biblioteczny oraz świetlice pawilonów mieszkalnych.

Administracja jednostki współpracuje z instytucjami i organizacjami samorządowymi, oraz społecznymi wspierającymi readaptację osadzonych, w tym z:

 

 

 

 • Muzeum Miejskim Wrocławia,
 • Gminą Wyznaniową Żydowską,
 • Hospicjum Ojców Bonifratrów im. Św. Jana Bożego,
 • Stowarzyszeniem Pomocy "Ludzie Ludziom",
 • Dolnośląską Intergrupą AA,
 • Wydziałem Prawa Uniwersytetu Wrocławskiego (Uniwersytecka Poradnia Prawna),
 • Grupą Charytatywną przy parafii św. Augustyna,
 • Stowarzyszeniem "Szlachetna Półkrew",
 • Zborem Kościoła Zielonoświątkowego w Oławie,
 • OHP Wrocław,
 • Dolnośląskim Zespołem Parków Krajobrazowych
 • Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej we Wrocławiu,
 • Instytutem Psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego,
 • Fundacją "Zielone Światło",
 • Ośrodkiem Leczenia Uzależnień MONAR Wrocław,
 •  Wrocławskim Centrum Zdrowia,
 • Instytucją Kultury Wrocław 2016,
 • Wrocławskim Towarzystwem Opieki nad Więźniami,
 • Policealnym Studium Animatorów Kultury i Bibliotekarzy "SKIBA",
 • Dolnośląską Biblioteką Publiczną,
 • WKS Śląskiem Wrocław,
 • Stowarzyszeniem "Druga Runda".

Prowadzona jest profilaktyka uzależnień w ramach programów „Alkohol chemiczna pułapka”, „Alkohol świadome ryzyko” oraz „Wyhamuj w porę”. W jednostce działa grupa AA oraz AN w ramach programu „No drugs”. Realizowane są programy psychokorekcyjne dla skazanych za przestępstwa popełnione z użyciem przemocy (Arteterapia, Filmoterapia, Saper) a także treningi antystresowe i z zakresu profilaktyki agresji (Warsztaty Emocji, TEN wg modelu Art, Asertywność). Ponadto w zakładzie prowadzone są programy przeciwdziałania przemocy w rodzinie wg modelu Duluth.
Jednostka realizuje kursy przyuczające skazanych do zawodu. W roku 2014 przeprowadzono 4 takie szkolenia dla ponad 50 skazanych. Wśród przeprowadzonych kursów znalazły się kurs zagospodarowanie terenów zielonych, monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie oraz kurs komputerowy dla skazanych 50 plus. Ponadto w celu aktywizacji zawodowej skazanych prowadzone są programy resocjalizacyjne: „Aktywny powrót do pracy” realizowany w formule przywięziennego „Klub Pracy”, „Doradztwo zawodowe” oraz „Nauką i pracą”.

W ramach wsparcia polskiej Służby Więziennej w Zakładzie Karnym Nr 2 we Wrocławiu rozpoczęto realizację projektu finansowego NMF 2009 – 2014r. Jednostka została zakwalifikowana do udziału w projekcie nr 112 ,, realizacja szkoleń podnoszących kompetencje społeczno – zawodowe więźniów, oraz stworzenie warunków ułatwiających podtrzymywanie więzi rodzinnych w celu zwiększenia efektywności ich powrotu do społeczeństwa po zakończeniu kary", oraz projektu nr 144 ,, realizacja szkoleń kadry SW podnoszących kwalifikacje zawodowe w celu zapewnienia właściwego poziomu stosowania kary pozbawienia wolności zgodnie z międzynarodowymi zasadami praw człowieka".

W ramach projektu nr 112 skazani zostaną objęci szkoleniami zawodowymi (w zawodach pilarz, ogrodnik, drwal) oraz zajęciami uzupełniającymi tzw.,,miękkimi" z zakresu zagadnień związanych ze skutecznym radzeniem sobie na rynku pracy oraz o tematyce ekologicznej.

W projekcie nr 144 skierowanym do funkcjonariuszy SW bezpośrednio współpracujących z osobami pozbawionymi wolności do udziału w szkoleniach językowych zostały wytypowane trzy osoby.

Poza tym na osadzonych oddziaływuje się poprzez szereg innych programów resocjalizacyjnych jak programy aktywności twórczej, "Koło Plastyczne" - zajęcia plastyczne, kształtowania umiejętności społecznych "Doradztwo Prawne", „Pomocna dłoń” - programy przygotowujące skazanych do zwolnienia i sportowych "Lekka Sztangielka", "Tenis stołowy jako forma spędzania czasu wolnego", "Koszykówka jako element konstruktywnego rozładowania emocji" itp.
zk9.jpgW jednostce od 2008 r. wydawany jest miesięcznik „Penicylinka” redagowany przez skazanych dla skazanych. W ramach współpracy z Dolnośląską Biblioteką Publiczną gazeta dostępna jest także w jej zasobach.

Realizowane są również kompleksowe programy resocjalizacyjno - edukacyjne z zakresu przeciwdziałania pro-kryminalnym postawom takie jak: "Ocalić Pamięć" - program renowacji cmentarzy żydowskich a także „Dyskusyjny Klub Książki” oraz „Edu – Eko” i „Leśnik” programy z zakresu ochrony środowiska naturalnego.
Nowym przedsięwzięciem jakie pojawiło się w ofercie Zakładu Karnego Nr2 we Wrocławiu jest organizacja Okręgowego Konkursowego Przeglądu Prasowego „Prison Press”. Udział w nim mogą brać wszyscy osadzeni w jednostkach penitencjarnych okręgu wrocławskiego. Patronat nad Przeglądem objęli między innymi Wojewoda Dolnośląski, Dyrektor Okręgowy SW we Wrocławiu, Instytucja Kultury „Wrocław 2016” oraz wrocławski Oddział TVP.
Praktyki religijne odbywają się w odpowiednio zaadaptowanych pomieszczeniach (Kaplica). Skazani mają zapewnioną opiekę medyczną. Na terenie jednostki znajduje się ambulatorium. Specyfika zakładu umożliwia zatrudnienie skazanych nie tylko na terenie jednostki, ale także poza jego obrębem. Znaczna część odbywających karę w jednostce przy ulicy Fiołkowej wykonuje na zewnątrz zakładu prace odpłatne, oraz społeczne dla instytucji publicznych znajdujących się we Wrocławiu. W chwili obecnej skazanych zatrudnia 11 kontrahentów zewnętrznych. Na terenie jednostki zatrudnienie znajduje 70 osadzonych.

Funkcjonariusze

krew (8).JPGKadra Zakładu Karnego Nr 2 we Wrocławiu poza wykonywaniem obowiązków służbowych aktywnie uczestniczy również w wielu przedsięwzięciach, akcjach i wydarzeniach organizowanych z myślą o społeczności lokalnej, potrzebujących oraz promocji zdrowego i aktywnego tryb życia. Dużą rolę w wspieraniu i realizacji takich przedsięwzięć odgrywa terenowa struktura Niezależnych Samorządnych Związków Zawodowych Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa przy ZK Nr 2 we Wrocławiu.

Do najważniejszych przedsięwzięć w których uczestniczyli funkcjonariusze wrocławskiej „dwójki” należą między innymi:

 • Uczestnictwo w corocznym finale Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy
 • Zbiórka darów dla dzieci z domu dziecka
 • Akcje krwiodawstwa
 • Coroczny nocny maraton z przygodami dla służb mundurowych i ich sympatyków „Ryś”
 • Organizacja zawodów wędkarskich

 

 

 

 

 

źródła:

fotopolska.eu

zbiory autora

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej