Zakład Karny Nr 2 w Grudziądzu

Informacje ogólne

Zakład Karny Nr 2 w Grudziądzu działa na podstawie Ustawy z dnia 09.04.2010 roku o Służbie Więziennej (Dz.U. z 2018 r., poz. 1542 z późn. zm.).

Jednostka podlega Okręgowemu Inspektoratowi Służby Więziennej w Bydgoszczy. Jest jednostką typu zamkniętego o pełnym systemie ochrony, przeznaczonym dla mężczyzn recydywistów penitencjarnych, z oddziałami: zakładu karnego typu zamkniętego dla recydywistów penitencjarnych, zakładu karnego typu półotwartego dla recydywistów penitencjarnych (wyłącznie skazani przebywający w związku z realizacją umowy o zatrudnieniu) oraz dla skazanych mężczyzn uzależnionych od alkoholu odbywających karę w systemie terapeutycznym.

Ustalona pojemność jednostki wynosi 342 miejsc. Zakład Karny Nr 2 w Grudziądzu położony jest w województwie kujawsko-pomorskim.

Jednostka penitencjarna zatrudnia 141 funkcjonariuszy i 7 pracowników cywilnych.

Historia

Teren, na którym znajduje się Zakład Karny Nr 2 w Grudziądzu, w przekazie historycznym pojawia się w XVIII w. Wcześniej były w tym miejscu pola uprawne folwarku Fijewo. Z planu z roku 1756 wynika, iż na dzisiejszej ulicy Sikorskiego były trzy oddalone od siebie domy.

W 1781 roku została wytyczona w tym miejscu ulica i nadano jej nazwę Amtstrasse. Na mapie opisującej to wydarzenie znajdują się wcześniej wspomniane trzy zabudowania. Pierwszą udokumentowaną wzmianką o więzieniu w tym miejscu jest plan z 1872 roku, gdzie na ulicy Amtstrasse obok sądu zaznaczono CRIMINAL. Można więc przyjąć, na podstawie źródeł historycznych, iż więzienie przy dzisiejszej ulicy Sikorskiego istnieje już na pewno od 1872 roku.

Specjalistyczne oddziaływania

W jednostce prowadzone są wielowymiarowe oddziaływania penitencjarne wobec osób pozbawionych wolności, zadania diagnostyczno – korekcyjne oraz profilaktyczne. Prowadzone są liczne oddziaływania psychokorekcyjne w formie programów resocjalizacyjnych tj. "Stop agresji", „ART”, "Partner”– dla sprawców przestępstw z użyciem przemocy, "Labirynt uzależnień", "Trzeźwy na drodze" – dla skazanych z problemem nadużywania i uzależnienia od alkoholu lub narkotyków, a także "Warsztat skutecznego ojca". Na terenie Zakładu działa Klub Pracy, gdzie skazani biorą udział w zajęciach aktywizacji zawodowej, które przygotowują i motywują do aktywnego poszukiwania pracy. Osadzeni w Zakładzie Karnym Nr 2 w Grudziądzu mają możliwość uczestniczenia w grupach samopomocowych Anonimowych Alkoholików.

Osadzeni również mają okazję ukończenia kursów specjalistycznych w zawodzie m. in. spawacz, pracownik robót budowlanych czy też operator wózka jezdniowego.

Program „Praca dla więźniów”

W 2017 roku Ministerstwo Sprawiedliwości rozpoczęło wdrażanie programu „Praca dla więźniów”, którego założeniem jest zwiększenie powszechności zatrudnienia więźniów, a którego jednym z filarów stały się inwestycje ukierunkowane na budowę przywięziennych hal produkcyjnych. Program „Praca dla więźniów” stał się jednym z priorytetów. Jest to program wspierania szeroko rozumianej readaptacji społecznej osób przebywających w zakładach karnych i aresztach śledczych, a w szczególności ich aktywizacji zawodowej. Dzięki wprowadzeniu programu spadają także koszty utrzymania więźniów przez obywateli. Osadzeni podejmują się pracy na rzecz środowiska lokalnego: odpłatnie – w grudziądzkich i podmiejskich firmach oraz nieodpłatnie – na rzecz samorządu terytorialnego, organów administracji publicznej, przy pracach wykonywanych na cele charytatywne. Organizując zatrudnienie w warunkach izolacji praca to nie tylko kategoria ekonomiczna, ale przede wszystkim środek oddziaływania resocjalizacyjnego. Skazani podejmując pracę nabywają umiejętności zawodowe i społeczne, które sprzyjają procesowi readaptacji. Ważnym komponentem programu "Praca dla więźniów" jest budowa hal produkcyjnych. Na terenie jednostki penitencjarnej powstaje hala produkcyjna, w której docelowo znajdzie zatrudnienie 25 osadzonych.

Tekst: kpt. Marta Mazurska


 

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej