bgif.gif

 

 

 

Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej we Wrocławiu został utworzony w 1996 roku. Zgodnie z ustawą z dnia 9 kwietnia 2010r. o Służbie Więziennej, realizuje zadania na podstawie przepisów Zarządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 sierpnia 2010 r. w sprawie siedzib, terytorialnego zasięgu i szczegółowego zakresu działania dyrektorów okręgowych Służby Więziennej oraz struktury organizacyjnej okręgowych inspektoratów Służby Więziennej (Dz. Urz. MS z 2010 Nr 8, poz. 116).

Do głównego zakresu działania Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej we Wrocławiu należy w szczególności koordynacja sposobu i nadzór nad warunkami prawidłowego i praworządnego wykonywania kar pozbawienia wolności i tymczasowego aresztowania w podległych jednostkach organizacyjnych, organizowanie systemu współdziałania jednostek organizacyjnych w zakresie utrzymania w nich bezpieczeństwa i porządku oraz współpraca w tym zakresie z innymi służbami i organami ochrony państwa oraz realizacja zadań wynikających z innych ustaw.

Zasięg terytorialny inspektoratu obejmuje województwo dolnośląskie w którym pełni służbę 2325 funkcjonariuszy oraz zatrudnionych jest 126 pracowników cywilnych. Dyrektorowi Okręgowemu SW we Wrocławiu podlega 14 jednostek penitencjarnych ( 6 aresztów śledczych oraz 8 zakładów karnych) o łącznej pojemności 6282 miejsc przeznaczonych dla wszystkich kategorii skazanych: recydywistów penitencjarnych, odbywających karę pozbawienia wolności po raz pierwszy oraz młodocianych.

Formacja z sukcesami realizuje wielowymiarowe oddziaływania penitencjarne wobec osób pozbawionych wolności, zadania diagnostyczno- korekcyjne oraz prowadzi profilaktykę w specjalistycznych oddziałach terapeutycznych :

* Oddziały terapeutyczne dla skazanych z niepsychotycznymi zaburzeniami psychicznymi lub upośledzonych umysłowo w Oleśnicy, Wołowie oraz Kłodzku,

* Oddziały terapeutyczne dla uzależnionych od alkoholu oraz środków odurzających we Wrocławiu oraz Kłodzku,

* Ośrodek diagnostyczny w Areszcie Śledczym we Wrocławiu.

Na terenie OISW we Wrocławiu działają również Centra Kształcenia Ustawicznego przy Zakładzie Karnym w Wołowie oraz przy Zakładzie Karnym nr 1 we Wrocławiu kształcące corocznie grupę ponad 500 skazanych.

Więcej informacji o działaności Służby Więziennej-tutaj

Więcej informacji o działalności Służby Więziennej na Dolnym Śląsku-tutaj

Więcej informacji o pracy penitencjarnej- tutaj

 

 

 

 

 

 

 

 

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej