Dyrektorowi okręgowemu Służby Więziennej w Warszawie podlega 7 jednostek penitencjarnych oraz 4 oddziały zewnętrzne usytuowane przy aresztach śledczych i zakładach karnych. Trzy jednostki podległe dyrektorowi okręgowemu Służby Więziennej znajduje się na terenie Warszawy. Są to:

 

Kolejnych pięć znajduje się poza Warszawą:

 

Jednostki penitencjarne w okręgu warszawskim przeznaczone są dla wszystkich kategorii skazanych: recydywistów penitencjarnych, odbywających karę pozbawienia wolności po raz pierwszy i młodocianych. Są to zakłady wszystkich typów: zamkniętego, półotwartego i otwartego.

 

Osoby pozbawione wolności podczas odbywania kary mają możliwość podjęcia leczenia odwykowego, terapii w oddziałach dla uzależnionych od środków odurzających lub psychotropowych, dla uzależnionych od alkoholu oraz w oddziale dla skazanych, u których stwierdzono niepsychotyczne zaburzenia psychiczne i upośledzenie umysłowe.

Skazani w okręgu warszawskim mają możliwość podjęcia nauki w Centrum Kształcenia Ustawicznego.

Skazani podczas odbywania kary są zatrudniani i wykonują różnego rodzaje prace w trybie odpłatnym bądź nieodpłatnym. Więźniowie są oceniani przez pracodawców jako rzetelni i sumienni pracownicy. Zatrudnienie odgrywa znaczącą rolę resocjalizacyjną, obniża koszty społeczne wykonania kary pozbawienia wolności, zmienia też wizerunek więźniów w opinii społeczności lokalnych.

Skazani odbywający karę pozbawienia wolności w jednostkach penitencjarnych podległych Okręgowemu Inspektoratowi Służby Więzienne w Warszawie biorą udział w wielu kursach zawodowych. Tematyka szkoleń to m.in.: nowoczesne techniki wykończenia w budownictwie, technolog robót wykończeniowych w budownictwie, murarz-tynkarz, fryzjer, konserwator terenów zielonych, glazurnik, monter konstrukcji ogrodzeniowych, kucharz małej gastronomii, podstawy obsługi komputera, monter stolarki okiennej, malarz-gipsiarz.

W jednostkach penitencjarnych okręgu warszawskiego prowadzone są programy readaptacji społecznej z zakresu m.in.:

  • przeciwdziałania agresji i przemocy,
  • przeciwdziałania uzależnieniom oraz nadużywaniu środków psychoaktywnym,
  • przeciwdziałania aspołecznym postawom,
  • aktywizacji zawodowej i promocji zatrudnienia,
  • integracji rodzin i służące podtrzymywaniu więzi rodzinnych,
  • kształtujące umiejętności społeczno-poznawcze,
  • wzbudzające świadomość ekologiczną,
  • promujące zdrowy styl życia.

 

Opis Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Warszawie - plik audio Rozmiar: 5.5 MB
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej