banerx.jpg

 

 

 

 

 

mapa.jpgOkręgowy Inspektorat Służby Więziennej w Rzeszowie został utworzony 1 września 1996 r. na mocy Zarządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 sierpnia 1996 roku w sprawie siedzib, terytorialnego zasięgu i szczegółowego zakresu działania dyrektorów okręgowych oraz struktury organizacyjnej okręgowych inspektoratów Służby Więziennej. Na czele Okręgowego Inspektoratu od dnia 1 października 2021 r., stoi ppłk Krzysztof Kulczycki.
W jednostce pełni służbę 27 funkcjonariuszy. OISW zatrudnia również czterech pracowników.
OISW w Rzeszowie koordynuje i nadzoruje pracę ośmiu jednostek penitencjarnych położonych na terenie Podkarpacia i województwa świętokrzyskiego. Zakłady karne zlokalizowane są w Dębicy, Jaśle, Łupkowie, Przemyślu, Rzeszowie, Pińczowie i Uhercach Mineralnych a Areszt Śledczy w Kielcach.
W jednostkach penitencjarnych OISW w Rzeszowie typu zamkniętego, półotwartego i otwartego przebywają skazani młodociani, odbywający karę po raz pierwszy oraz recydywiści penitencjarni.
Osoby pozbawione wolności odbywają karę w systemie zwykłym, programowego oddziaływania, a jeśli zachodzi taka potrzeba poddawani są terapii. Oddziały dla osób uzależnionych od alkoholu zlokalizowane są w ZK Jasło, ZK Łupków, ZK Rzeszów i w ZK Uherce Mineralne. Oddział terapeutyczny dla skazanych uzależnionych od środków odurzających lub psychotropowych funkcjonuje w największej jednostce Podkarpacia – Zakładzie Karnym w Rzeszowie a także w Zakładzie Karnym w Przemyślu. W rzeszowskiej jednostce penitencjarnej umiejscowiony jest również oddział dla skazanych, u których stwierdzono niepsychotyczne zaburzenia psychiczne i upośledzenie umysłowe.

Z racji położenia geograficznego, jednym z ważniejszych aspektów działalności Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Rzeszowie jest współpraca ze służbami więziennymi sąsiadujących państw – Ukrainy, Słowacji, Węgier.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej